Suomen Tiedeseura

Apurahat ja palkinnot

Linkki apurahajärjestelmään

Suomen Tiedeseura on vuosia saanut merkittäviä lahjoituksia. Lahjoitusten tuoton turvin jaamme vuosittain huomattavan määrän apurahoja tieteelliseen tutkimukseen.

TUTKIMUSAPURAHAT

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahoja myönnetään vuosittain matemaattis-luonnontieteelliseen, biotieteelliseen, humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

Suomen Tiedeseuran apurahaohjeet

Seuraava hakuaika on 1.-31.1.2024. Hakemus tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta.

Myönnetyt apurahat julkistetaan kotisivuillamme maaliskuun loppuun mennessä. Apurahoja ei ole myönnetty hakemuksiin, joita ei mainita. Apurahansaajille lähetetään myöntökirje sähköpostitse. Jotta apuraha voidaan maksaa, sen saajan tulee huolehtia, että apurahahakemus viimeistellään tilinumerolla ja henkilötunnuksella myöntökirjeen jälkeen.

Suositussitoumus

Apurahoja voidaan myöntää Tiedeseuran jäsenille tai muille tutkijoille. Jos hakija ei ole Tiedeseuran jäsen, hakemukseen tarvitaan suositus jäseneltä, joka toimii hakemuksesta ja sen käsittelystä vastaavana takaajana. Lomake suositussitoumusta varten löytyy tästä.

Selvitys apurahojen käytöstä

Vastaanotettujen apurahojen käytöstä on toimitettava selvitys mahdollisimman pian työn päättymisen jälkeen, kuitenkin vähintään kerran vuodessa 31. toukokuuta mennessä. Selvitys mahdollisine tositteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen societas@scientiarum.fi. Selvityksen tarkistavat pysyvä sihteeri ja varainhoitaja, ja sen hyväksyy Tiedeseuran hallitus.

Jos apurahansaaja ei ole Tiedeseuran jäsen, selvitykseen liitetään lausunto jäseneltä, joka toimi hakemuksesta ja sen käsittelystä vastaavana takaajana. Lomake takaajan lausuntoa varten löytyy tästä.

Tietosuojaseloste

Apuraharekisterin tietosuojaseloste on luettavissa tästä.

MUUT SUOMEN TIEDESEURAN HALLINNOIMAT APURAHAT

FT Mikael Björnbergin muistorahasto myöntää tutkimusapurahoja teoreettisen fysiikan ja siihen liittyvien alojen ansioituneille tutkijoille. Luettelo aiemmista apurahansaajista.

Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiö myöntää vuosittain apurahoja nuorille suomalaisille ja ruotsalaisille matematiikan, fysiikan tai kemian tutkijoille. Myöntöedotus tehdään yhteistyönä Tiedeseuran ja Ruotsin Kungliga Vetenskapsakademienin välillä.

Magnus Ehrnroothin säätiö jakaa apurahoja ja tutkimusmäärärahoja matematiikan, fysiikan ja kemian mukaanlukien lääketieteellisen kemian tutkimukseen. Myöntöehdotuksen tekee Tiedeseuran hallitus tai sen nimeämä lautakunta. Magnus Ehrnroothin säätion apurahastrategia.

TIEDE- JA OPETTAJAPALKINNOT

Suomen Tiedeseuran omien palkintojen lisäksi seura hallinnoi myös muita palkintoja ja on mukana päätettäessä näidenkin palkintojen myöntämisestä.

Professori E.J. Nyströmin palkinto myönnetään tieteellisistä ansioista vuorovuosina Tiedeseuran eri osastoille. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Professori Theodor Homénin palkinto myönnetään vuosittain vuorotellen fysiikan tutkijoille tai isänmaan historian tutkijoille. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Valtioneuvos Lorenz Lindelöfin palkinto myönnetään joka kolmas vuosi matematiikan tieteellisistä ansioista. Palkinto perustettiin vuonna 2013. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran seuran 175-vuotisjuhlassa 29.4.2013. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Magnus Ehrnroothin säätiön matematiikan, fysiikan tai kemian palkinto myönnetään vuorovuosina erityisen etevälle tutkijalle. Luettelo aiemmista palkinnonsaajista.

Opettajapalkinnot myönnetään eteville humanististen, yhteiskuntatieteellisten sekä luonnontieteellisten aineiden lukio-opettajille. Tärkeänä perusteluna palkinnon myöntämisessä on, että palkinnonsaajan oppilaat ovat hakeutuneet alan akateemisiin opintoihin. Palkinto perustettiin vuonna 1998. Perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään 15.2. mennessä sähköpostitse (societas@scientiarum.fi). Ehdotuksen voivat lähettää yksityishenkilö, koulu tai muu organisaatio. Luettelo aijemmista palkinnonsaajista.

Tiedeseuran pronssi- ja hopeamitalit ovat Alexander Baharevin suunnittelemia. Ne myönnetään erityisen ansiokkaasta Tiedeseuran hyväksi tehdystä työstä.

Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat 2023

Myönnetyt apurahat 2022

Myönnetyt apurahat 2021

Myönnetyt apurahat 2020