Finska Vetenskaps-Societeten

Vetenskapens historia i Finland – insamling av traditioner och berättelser

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar tillsammans med Finska Litteratursällskapet (SKS), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Suomalainen Tiedeakatemia, Vetenskapliga samfundens delegation, Riksarkivet och Finska Historiska Samfundet r.f. en insamling av finländska eller i Finland verkande forskares erfarenheter och berättelser. Insamlingen är en del av projektet Vetenskapens historia i Finland

Syftet är att dokumentera hur vetenskapen i Finland har utvecklats inom olika discipliner. De disciplinära perspektiven bygger på forskarnas egna beskrivningar av det ämnesområde som de är experter på. Att ”berätta genom att skriva” är ett utmärkt sätt att utöka kunskapen om fenomen i vars skeenden och förändringar skribenterna själva har deltagit i. Forskarnas erfarenheter är en värdefull källa för att studera vetenskapens utveckling.

Du kan delta i insamlingen till och med 31 augusti 2023.

Svara på frågeformuläret här.

Finska Vetenskaps-Societeten

grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Ledamöter och sektioner

Societeten består av vetenskapligt framstående ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter, som kallas på livstid av Societetens allmänna möte. Då en ledamot fyllt 67 blir platsen ledig; äldre ledamöter kvarstår med fulla rättigheter. Till Vetenskaps-Societeten hör också utländska ledamöter.

Läs mera

Mötesprogram

Måndag 18.9 kl. 17, Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors
  • Minnestal över professor Nils-Erik Saris hålls av Per Saris
  • Minnestal över professor Matti Klinge hålls av Henrik Meinander
  • Föredrag av Eero Castrén
  • Föredrag av Erika Löfström

Mötet är öppet för allmänheten och kräver ingen förhandsanmälning. Varmt välkomna!

 

Läs mera

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen