Finska Vetenskaps-Societeten

Vetenskapens historia i Finland – insamling av traditioner och berättelser

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar tillsammans med Finska Litteratursällskapet (SKS), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Suomalainen Tiedeakatemia, Vetenskapliga samfundens delegation, Riksarkivet och Finska Historiska Samfundet r.f. en insamling av finländska eller i Finland verkande forskares erfarenheter och berättelser. Insamlingen är en del av projektet Vetenskapens historia i Finland

Syftet är att dokumentera hur vetenskapen i Finland har utvecklats inom olika discipliner. De disciplinära perspektiven bygger på forskarnas egna beskrivningar av det ämnesområde som de är experter på. Att ”berätta genom att skriva” är ett utmärkt sätt att utöka kunskapen om fenomen i vars skeenden och förändringar skribenterna själva har deltagit i. Forskarnas erfarenheter är en värdefull källa för att studera vetenskapens utveckling.

Du kan delta i insamlingen till och med 31 augusti 2023.

Svara på frågeformuläret här.

Finska Vetenskaps-Societetens lärarpris 2023

Finska Vetenskaps-Societeten grundades år 1838 och är landets äldsta vetenskapsakademi. Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier.

Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att användas för att utveckla undervisningen i lärarens ämne. År 2023 ges prisen till lärare i följande ämnen:

Svenskspråkiga gymnasier:

 • matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Finskspråkiga gymnasier

 • matematik eller naturvetenskapliga ämnen
 • modersmål, svenska eller främmande språk

Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post  societas@scientiarum.fi senast 6.2.2023. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor och andra organisationer. Speciellt gymnasieelever uppmuntras att lämna förslag. Stimulerande lärare som lyckats få många av sina elever att framgångsrikt fortsätta med universitetsstudier inom området är speciellt lämpliga pristagare.

Ytterligare upplysningar ger Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg (tel. 050-4332920, e-post secretarius@scientiarum.fi).

Finska Vetenskaps-Societeten

grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:

 • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
 • publicera vetenskaplig litteratur,
 • utdela forskningsunderstöd och pris,
 • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
 • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Ledamöter och sektioner

Societeten består av vetenskapligt framstående ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter, som kallas på livstid av Societetens allmänna möte. Då en ledamot fyllt 67 blir platsen ledig; äldre ledamöter kvarstår med fulla rättigheter. Till Vetenskaps-Societeten hör också utländska ledamöter.

Läs mera

Mötesprogram

Måndag 20.2 kl. 17, Ständerhuset
 • Minnestal över professor Peter Tigerstedt hålls av Pekka Kauppi
 • Föredrag av Matti Lassas
 • Föredrag av Ulrika Candolin

Mötet är öppen för allmänheten, men mötet kräver anmälan på förhand till societas@scientiarum.fi.

Läs mera

Matematisk-fysiska sektionen

Biovetenskapliga sektionen

Humanistiska sektionen

Samhällsvetenskapliga sektionen