Finnish logo

Forskningsunderstöd och pris

Länk till det elektroniska stipendiesystemet

Under årens lopp har Finska Vetenskaps-Societeten erhållit betydande donationer vilket möjliggör en relativt hög utdelning av forskningsunderstöd årligen.

Forskingsunderstöd

Finska Vetenskaps-Societetens forskningsunderstöd kan sökas inom naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Sohlbergska delegationen understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Delegationen beviljar understöd för kongressresor, fältarbete och programanskaffningar (inte apparatanskaffningar).

Riktlinjer för Finska Vetenskaps-Societetens stipendier

Följande ansökningsperiod för forskningsunderstöd är i 1-31.1.2024. Ansökan görs elektroniskt via denna länk.

Beviljade forskningsunderstöd publiceras på denna hemsida före utgången av mars månad. Ansökan om forskningsunderstöd som inte nämnts har inte beviljats. De som beviljas stipendium får även meddelande om detta per e-post. För att forskningsunderstödet skall kunna utbetalas bör mottagaren komplettera sin ansökan med personsignum, hemadress, e-postadress samt bankkontonummer.

Stödförbindelse

Stipendier kan beviljas till Vetenskaps-Societetens ledamöter eller annan forskare. Då icke medlem söker stipendium bör ansökan stödas av en ledamot som verkar som medansvarig garant för ansökan och dess genomförande. Blanketten för stödförbindelsen finns här.

Rapportering om användning av forskningsunderstöd

Den som mottagit stipendium skall inlämna en redogörelse över användning av stipendiemedlen snarast möjligt efter avslutat arbete, eller minst en gång årligen senast den 31 maj. Redogörelsen med vederbörliga verifikat sänds per e-post till adressen societas@scientiarum.fi. Redogörelsen granskas av ständige sekreteraren och skattmästaren och godkänns av styrelsen.

Då icke medlem inlämnar en redogörelse över användning av stipendiemedel bör ett intyg av den ledamot som verkat som medansvarig garant för ansökan och dess genomförande bifogas. Blanketten för garantens intyg finns här.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen för stipendieregistret finns att läsa här.

Övriga forskningsunderstöd som hanteras av finska vetenskaps-societeten

FD Mikael Björnbergs minnesfond utdelar forskningsunderstöd till framstående forskare främst inom teoretisk fysik och närliggande områden. Förteckning över tidigare mottagare.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare inom områdena matematik, fysik och kemi. Stipendieförslaget görs i samarbete med Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.

Magnus Ehrnrooths stiftelse delar ut stipendier och forskningsbidrag inom matematik, astronomi, fysik och kemi, inklusive medicinsk kemi. Förslaget till den årliga utdelningen görs av Societetens styrelse eller av denna utsedd nämnd. Strategi for utdelning av Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier.

Vetenskaps – och lärarpris

Finska Vetenskaps-Societeten delar årligen ut egna pris samt sådana som den administrerar eller är med att besluta om.

Professor E.J. Nyströms pris delas ut för vetenskapliga förtjänster och alternerar årligen mellan de fyra sektionerna. Förteckning över tidigare pristagare.

Professor Theodor Homéns pris delas ut årligen och alternerar mellan fysik och fosterlandets historia. Förteckning över tidigare pristagare.

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris delas ut vart tredje år för vetenskapligt arbete i matematik. Priset instiftades år 2013 och delades första gången ut på 175-års jubileet. Förteckning över tidigare pristagare.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris utdelas årligen och alternerar mellan matematik, kemi och fysik. Förteckning över tidigare pristagare.

Lärarprisen delas ut till framstående gymnasielärare för undervisning i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen och i naturvetenskapliga ämnen. Ett viktigt kriterium för priset som instiftades år 1998 är att pristagarnas elever sökt sig till universitet inom respektive områden. Motiverade förslag på pristagare skickas till Vetenskaps-Societeten per e-post (societas@scientiarum.fi) senast 15.2. Förslag kan lämnas av enskilda personer, skolor och andra organisationer. Förteckning över tidigare pristagare.

Societetens medalj i brons eller silver, utformad av Alexander Baharev, utdelas på grund av speciella insatser för Societeten.

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2023

Beviljade stipendier 2022

Beviljade stipendier 2021

Beviljade stipendier 2020

Besöksadress:
Norra Magasinsgatan 7 A6,
00130 Helsingfors, 4. våningen
Telefot: +358 (0) 50 4355742
eller +358 (0) 9 633005
E-post: societas@scientiarum.fi

Hitta oss på social medier