Swedish logo

Strategi för utdelning av Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier

ALLMÄNNA PRINCIPER

Stiftelsens ändamål är fastställt i stadgarna enligt följande:

”Stiftelsens ändamål är att främja och understöda rent vetenskaplig grundforskning som syftar till fördjupande och ökande av vetandet inom matematiken, astronomin, fysiken och kemin inklusive den medicinska kemin. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utge understöd och stipendier till ledamöter av Finska Vetenskaps-Societeten r.f. för personlig forskning eller till av dem ledda forskningsgrupper eller institutioner eller och till utom societeten stående forskare […]. Stiftelsen kan också idka annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål.”

”Styrelsen för Finska Vetenskaps-Societeten r.f. eller en av denne utsedd nämnd bedömer de årligen inkomna ansökningarna, tillställer stiftelsens styrelse sitt förslag till utdelning, emottar rapporteringarna över användningen av beviljade understöd samt redogör kontinuerligt till stiftelsens styrelse över erhållna rapporteringar.”

Stiftelsen stöder vetenskaplig grundforskning inom områdena matematik, astronomi, fysik, kemi inklusive medicinsk kemi. Stöd riktas primärt direkt till forskare i form av stipendier. Modern vetenskaplig forskning utförs oftast i samarbete mellan flera forskare och därför kan understöd också ges till större forskningsenheter och projekt inom de av stiftelsen understödda vetenskapsgrenarna för att möjligast effektivt värna om förutsättningarna för vetenskaplig grundforskning.

Stiftelsen delar också ut pris till välförtjänta forskare inom de vetenskapsområden som den stöder.

Stiftelsen understöder i främsta hand finländska forskare eller forskare verksamma vid finländska universitet eller forskningsinstitut.

Finansieringen av projekt styrs av ansökningarnas kvalitet.

Stiftelsen värnar om vetenskaplig frihet genom att stöda vetenskapsgrenarnas interna förnyelse, och sätter därför inte innehållsmässiga krav på de projekt som finansieras.

STIPENDIEUTDELNING

Stiftelsens utdelning faller i tre kategorier enligt följande:

I) Ordinarie årlig utdelning
II) Stipendier ur Walter och Lisi Wahls fond (stipendier)
III) Strategiska satsningar (stipendier, donationer eller övrig verksamhet)

ORDINARIE ÅRLIG UTDELNING

Stiftelsens styrelse fastställer årligen den summa som kan delas ut i stipendier och pris. Finska Vetenskaps-Societeten har ansvaret för den vetenskapliga bedömningen av de inkomna ansökningarna och tillställer stiftelsens styrelse sitt förslag till utdelning. På basen av detta förslag fattar stiftelsens styrelse beslut om utdelningen.

Fördelningen av stipendier mellan de av stiftelsen understödda vetenskapsgrenarna baserar sig på ansökningarnas kvalitet. Vid bedömningen av kvaliteten läggs vikt dels vid mottagandet och genomslagskraften av den sökandes tidigare resultat, dels vid innovativiteten och nyhetsvärdet av den föreslagna forskningen. Forskningsmiljön, den sökandes samarbetsnätverk och internationella mobilitet bidrar också till forskningens kvalitetet. Understöd till postdoktoral forskning ges endast till forskare med uppenbar potential att framgångsrikt kunna fortsätta sin vetenskapliga karriär.

Bland de olika understödsformerna prioriteras personliga arbetsstipendier. Doktorander och postdoktorala forskare bör i regel beviljas understöd för hela den tid som behövs för att slutföra arbetet. Doktorander kan således beviljas understöd för upp till fyra år och forskardoktorer för två eller tre år. Om det är ändamålsenligt kan också stipendier för kortare tid beviljas. Exempel på stipendium för kortare tid är för slutförande av doktorsavhandling och övergångsstöd mellan doktorsavhandlingen och postdoc-perioden eller för unga forskare som återvänder från utlandet. Mottagare av flerårig finansiering bör årligen rapportera hur projektet framskridit.

Det är även möjligt att dela ut stipendier för forskning på deltid.

Resestipendier beviljas i huvudsak för längre vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut. Konferensresor prioriteras inte.

Stiftelsen delar årligen ut ett större pris till en framstående forskare. Området för priset alternerar mellan matematik, fysik och astronomi samt kemi inklusive medicinsk kemi.

WALTER OCH LISI WAHLS FOND

Ur Walter och Lisi Wahls Fond beviljas primärt stipendier för apparaturanskaffningar.

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningar och beslutsfattandet följer samma regler som den ordinarie årliga utdelningen.

Årligen utdelas 0–2 stipendier. Ifall utdelningen uteblir något år kan en större utdelning ske under följande år.

STRATEGISKA SATSNINGAR

Stiftelsen kan göra större strategiska satsningar utöver den ordinarie utdelningen.

Exempel på sådana strategiska satsningar är donationer till kapitalisering av universitet, speciella satsningar på något av de vetenskapsgrenar som stiftelsen understöder samt gemensamma satsningar med de övriga Ehrnrooth-stiftelserna.

Även större projektfinansiering för flaggskeppsprojekt och spetsforskning med speciell vikt på internationell verksamhet och multidisciplinär forskning kan komma i fråga.

De strategiska satsningarna måste ha anknytning till de av stiftelsen understödda vetenskapsgrenarna.

Förslag till strategiska satsningar ges av stiftelsens styrelse eller Finska Vetenskaps-Societeten, som även ansvarar för den vetenskapliga evalueringen av förslagen.

Denna strategi är godkänd av Finska Vetenskaps-Societetens styrelse den 23 augusti 2021 och av Magnus Ehrnrooths stiftelses styrelse den 25 augusti 2021.