Swedish logo

Donationer och testamenten

Finska Vetenskaps-Societeten grundar så gott som all sin verksamhet på medel och tillgångar som donerats eller testamenterats den i olika skeden av dess historia. Högklassig vetenskap kan än i dag effektivt främjas genom ekonomiska bidrag till Societeten. Nedan ger vi råd och riktlinjer för den som önskar information om hur man skall gå tillväga då man önskar stöda Societeten.

Donationer och testamenten

Privatpersoner och företag kan göra donationer eller testamentera egendom till Finska Vetenskaps-Societeten.

Med hjälp av donationer och testamentsförordnanden kan Du stöda Finska Vetenskaps-Societetens syfte att främja vetenskapen bland annat genom publikationsverksamhet, genom att utdela priser och forskningsstipendier samt genom att ordna symposier och möten.

Varje donation och testamente till förmån för Finska Vetenskaps-Societeten är viktig för vår verksamhet. Donator eller testator kan själv välja vad och hur mycket som doneras eller testamenteras samt det syfte för vilket medlen skall användas inom Societeten. Närmare uppgifter om de stipendier som Societeten regelbundet utdelar återfinns på följande länk.

Donationen kan omfatta penningmedel men också bostads- eller andra aktier samt fast egendom.

Donationer på över 100 000 euro berättigar till en särskild namngiven fond. Via denna fond kanaliseras medlen i enlighet med uttalade önskemål från en viss donator. Fonden kan namnges efter donator eller testator.

Tilläggsinformation gällande donationer och testamentsförordnanden ger Finska Vetenskaps-Societetens skattmästare Niklas Bruun (tel. 050-5996801, e-post: bruun@scientiarum.fi).

Vid uppgörande av testamente är det skäl att notera att ett testamente förutsätter att vissa formkrav är uppfyllda för att det skall vara giltigt. Finska Vetenskaps-Societeten rekommenderar att en advokat eller jurist som är specialiserad på arvsfrågor anlitas i samband med uppgörande av testamentet, så att detta säkert kan leda till att testators avsikt uppfylls på bästa sätt. Finska Vetenskaps-Societeten kan vid behov hjälpa till med att få tag på en lämplig advokat. Då testamentet uppgörs till förmån för Vetenskaps-Societeten kan vi också stå för advokatkostnaderna.

Beskattning

Finska Vetenskaps-Societeten är inte skyldig att betala gåvo- eller arvsskatt, vilket innebär att testamenterade och donerade medel i sin helhet går till vetenskapens främjande.

Med stöd av särskilt beviljat tillstånd från Skattemyndigheterna kan ett företag avdra donerade belopp på minst 850 euro och högst 50.000 euro vid sin inkomstbeskattning. Tillståndet är i kraft åren 2022-2026.