Swedish logo

Forskningsunderstöd

Länk till det elektroniska stipendiesystemet

Följande ansökningsperiod för forskningsunderstöd är i 1-31.1.2024. Ansökan görs elektroniskt via denna länk.

Beviljade forskningsunderstöd publiceras på denna hemsida före utgången av mars månad. Ansökan om forskningsunderstöd som inte nämnts har inte beviljats. De som beviljas stipendium får även meddelande om detta per e-post. För att forskningsunderstödet skall kunna utbetalas bör mottagaren komplettera sin ansökan med personsignum, hemadress, e-postadress samt bankkontonummer.

Forskingsunderstöd

Finska Vetenskaps-Societetens forskningsunderstöd kan sökas inom naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Sohlbergska delegationen understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Delegationen beviljar understöd för kongressresor, fältarbete och programanskaffningar (inte apparatanskaffningar).

 

Stödförbindelse

Stipendier kan beviljas till Vetenskaps-Societetens ledamöter eller annan forskare. Då icke medlem söker stipendium bör ansökan stödas av en ledamot som verkar som medansvarig garant för ansökan och dess genomförande. Blanketten för stödförbindelsen finns här.

Rapportering om användning av forskningsunderstöd

Den som mottagit stipendium skall inlämna en redogörelse över användning av stipendiemedlen snarast möjligt efter avslutat arbete, eller minst en gång årligen senast den 31 maj. Redogörelsen med vederbörliga verifikat sänds per e-post till adressen societas@scientiarum.fi. Redogörelsen granskas av ständige sekreteraren och skattmästaren och godkänns av styrelsen.

Då icke medlem inlämnar en redogörelse över användning av stipendiemedel bör ett intyg av den ledamot som verkat som medansvarig garant för ansökan och dess genomförande bifogas. Blanketten för garantens intyg finns här.

 

Övriga forskningsunderstöd som hanteras av finska vetenskaps-societeten

FD Mikael Björnbergs minnesfond utdelar forskningsunderstöd till framstående forskare främst inom teoretisk fysik och närliggande områden. Förteckning över tidigare mottagare.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare inom områdena matematik, fysik och kemi. Stipendieförslaget görs i samarbete med Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.

Magnus Ehrnrooths stiftelse delar ut stipendier och forskningsbidrag inom matematik, astronomi, fysik och kemi, inklusive medicinsk kemi. Förslaget till den årliga utdelningen görs av Societetens styrelse eller av denna utsedd nämnd. Strategi for utdelning av Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier.

 

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2023

Beviljade stipendier 2022

Beviljade stipendier 2021

Beviljade stipendier 2020