Suomen Tiedeseura

Säännöt

Suomen Tiedeseuran säännöt

Tiedeseuran tarkoitus ja yleinen järjestäytyminen
1 §. Suomen Tiedeseura r.y.:n, ruotsiksi Finska Vetenskaps-Societeten r.f., (Societas Scientiarum Fennica, The Finnish Society of Sciences and Letters), perustettu 1838, tarkoituksena on edistää tieteitä.
Tarkoitus toteutetaan julkaisutoiminnalla, jakamalla palkintoja ja tutkimusapurahoja sekä järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja kokouksia. Tiedeseura voi lisäksi panna alulle tutkimusta, antaa asiantuntijalausuntoja ja osallistua tieteelliseen keskusteluun.
Tiedeseuran kotipaikka on Helsinki.
2 §. Tiedeseurassa on neljä osastoa seuraavasti: matemaattis-fysikaalinen, biotieteellinen, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen.
Jäsenet
3 §. Tiedeseuran jäsenistö koostuu varsinaisista jäsenistä, ulkomaisista jäsenistä ja kunniajäsenistä, jotka kaikki valitaan eliniäksi.
Varsinaisiksi jäseniksi Tiedeseura valitsee Suomen kansalaisia, jotka ovat tehneet itsensä tunnetuiksi itsenäisinä tutkijoina ja joiden voidaan olettaa edistävän Tiedeseuran tarkoitusta.
Ulkomaisiksi jäseniksi Tiedeseura voi kutsua ulkomaisia ansioituneita tieteenharjoittajia.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua kotimaisia ja ulkomaisia henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla harjoittaneet tai edistäneet tieteellistä tutkimusta.
Ulkomaisilla jäsenillä ei ole äänestysoikeutta.
Tiedeseura vahvistaa jokaiseen osastoon kuuluvien varsinaisten ja ulkomaalaisten jäsenten lukumäärän.
Tiedeseuran jäsenyys ei aiheuta taloudellisia velvoitteita Tiedeseuraa kohtaan.
4 §. Ehdotukset uusien varsinaisten jäsenten valinnoista tekevät osastot.
Osastojen kirjallisesti perustellut ehdotukset esitellään Tiedeseuralle kerran vuodessa marraskuun kokouksessa. Äänestys järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä sitä seuraavassa kokouksessa. Valintaan vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
Ulkomaiseksi jäseneksi kutsutaan samaa menettelyä noudattaen kuin varsinaiseksi jäseneksi kutsuttaessa.
Ehdotus kunniajäseneksi kutsumisesta on vähintään kahden Tiedeseuran varsinaisen jäsenen allekirjoitettava. Ehdotus jätetään hallitukselle, joka kyseessä olevan osaston kuulemisen jälkeen esittelee asian Tiedeseuralle. Äänestys pidetään seuraavassa kokouksessa 2. momentissa säädetyllä tavalla.
Hallitus ja toimihenkilöt
5 §. Tiedeseuran johtavat luottamushenkilöt ovat Tiedeseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tärkeimmät toimihenkilöt ovat sihteeri ja varainhoitaja.
Tiedeseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja, kaksi yhdessä.
6 §. Tiedeseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja neljä varajäsentä. Jokaisen hallituksen jäsenen ja varajäsenen on oltava kotimainen Tiedeseuran jäsen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.
Tiedeseuran varojen ja rahastojen hallinnoinnista säädetään erikseen 14 ja 15 §§:ssä.
7 §. Sihteeri, jota perinteisesti kutsutaan Tiedeseuran pysyväksi sihteeriksi, sekä varainhoitaja valitaan sääntömääräisessä kokouksessa toistaiseksi.
Hallitus, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa seuraavaan vuosikokoukseen asti.
Hallitus tulee mahdollisuuksien mukaan koota niin, että siihen kuuluu Tiedeseuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja sekä heidän lisäksi Tiedeseuran neljän osaston edustajat. Näiden edustajien varajäsenet ovat henkilökohtaisia.
Äänestykset pidetään suljettuina lippuäänestyksinä jäsenen niin vaatiessa. Jos äänestyksessä ei saavuteta enemmistöä, pidetään uusi äänestys. Jos kukaan ei silloinkaan saa enemmistöä, äänestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
8 §. Puheenjohtaja tai, puheenjohtajan poissa ollessa, varapuheenjohtaja johtaa puhetta Tiedeseuran ja hallituksen kokouksissa.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa samanaikaisesti estyneitä, kokous valitsee puheenjohtajan.
9 §. Sihteeri pitää pöytäkirjaa Tiedeseuran ja hallituksen kokouksissa, esittelee saapuneet asiat, panee täytäntöön Tiedeseuran ja hallituksen päätökset, huolehtii Tiedeseuran kirjeenvaihdosta, valvoo Tiedeseuran arkiston ja kirjaston hoitoa, valvoo Tiedeseuran julkaisujen tuottamista sekä laatii vuosikertomuksen.
Sihteerin ollessa poissa hänen tointaan hoitaa toinen sitä varten valittu varsinainen jäsen.
Tiedeseura voi sihteerin avustamiseksi nimittää toimistosihteerin sekä yhden tai useamman toimittajan määrittelemättömäksi ajaksi.
10 §. Varainhoitaja valvoo Tiedeseuran rahastojen ja kassan hoitoa, ottaa vastaan Tiedeseuralle julkisista varoista myönnetyt määrärahat, samoin kuin sen muut tulot ja suorittaa Tiedeseuran maksut, johtaa puhetta hallintokunnan kokouksissa, vastaa että Tiedeseuran kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti sekä antaa Tiedeseuran vuosikokoukselle kertomuksen Tiedeseuran taloudesta ja tilinpäätöksen kuluneesta kalenterivuodesta.
11 §. Tiedeseuran julkaisusarjojen toimittamisesta ja ehdoista, joilla niihin hyväksytään käsikirjoituksia, Tiedeseura antaa erilliset julkaisusäännöt.
12 §. Pysyvä sihteeri vastaa Tiedeseuran kirjakokoelmista ja julkaisuvarastoista sekä valvoo yhdessä Tiedeseuran toimittajien kanssa Tiedeseuran julkaisujen myyntiä ja jakelua.
Toimittajat huolehtivat Tiedeseuran julkaisujen toimittamisesta Tiedeseuran antamien julkaisusääntöjen mukaisesti.
13 §. Jokainen osasto valitsee jäsenistään puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi. Osasto voi nimittää sihteerin määrittelemättömäksi ajaksi.
Osaston puheenjohtaja kutsuu koolle osaston ja johtaa sen keskustelua, vastaa osaston tehtävien täytäntöönpanosta sekä esittelee Tiedeseuralle osastosta tulevat asiat.
Osaston puheenjohtajan ollessa estynyt hänen tointaan hoitaa osaston sihteeri tai muu tarkoitusta varten valittu henkilö.
Hallinto
14 §. Tiedeseuran varojen ja rahastojen hoito kuuluu hallituksen alaisuudessa toimivalle hallintokunnalle.
Hallintokunta koostuu Tiedeseuran varainhoitajasta puheenjohtajana, Tiedeseuran sihteeristä sekä korkeintaan kuudesta valitusta jäsenestä, joista vähintään kaksi on Tiedeseuran varsinaisia jäseniä ja vähintään kaksi Tiedeseuran ulkopuolisia talouden asiantuntijoita
Hallintokunnan jäsenet valitaan Tiedeseuran vuosikokouksessa.
15 §. Tiedeseuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tiedeseuran tilien tarkastamiseksi valitaan vuosikokouksessa tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä henkilökohtaiset varajäsenet heille. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastajia.
Tilintarkastajan on hänen suoritettuaan tehtävänsä annettava tilintarkastuskertomus Tiedeseuran seuraavalle vuosikokoukselle.
Toiminnantarkastajan on niin ikään annettava toiminnantarkastuskertomus.
Kokoukset
16 §. Tiedeseura viettää julkisesti pääjuhlaansa huhtikuussa, perinteisesti huhtikuun 29. päivänä.
Pääjuhlan yhteydessä Tiedeseura kokoontuu vuosikokoukseen suljetussa istunnossa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Sihteeri antaa vuosikertomuksen, joka julkaistaan painettuna.
2. Esitellään varainhoitajan kertomus, tilintarkastajan kertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
3. Vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään hallituksen, varainhoitajan ja hallintokunnan vastuuvapaus.
4. Valitaan hallitus, hallintokunta ja tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja, kuten 7, 14 ja 15 §§:ssä säädetään.
5. Käsitellään muut asiat.
Pääjuhlassa voidaan järjestää myös muuta julkista ohjelmaa.
17 §. Tiedeseuran sääntömääräiset kokoukset pidetään Tiedeseuran määrääminä päivinä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen varsinaista jäsentä niin vaatii tai kun vähintään kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä niin vaativat tietyn asian käsittelyä varten.
Kokouskutsut ja muut viestit jäsenten tiedoksi on lähetettävä kirjallisesti vähintään kymmenen päivää etukäteen tai ilmoitettava näistä vähintään kahdessa päivälehdessä. Kutsun tulee sisältää tiedot kaikista kokouksessa käsiteltävistä tärkeistä asioista.
18 §. Tiedeseuran kokouksissa pidetään esitelmiä, jaetaan tietoa ja käydään keskustelua tieteellisistä aiheista sekä käsitellään suljetussa kokouksessa Tiedeseuran muita asioita.
Äänioikeus Tiedeseuran suljetuissa kokouksissa on ainoastaan varsinaisilla jäsenillä sekä kotimaisilla kunniajäsenillä.
19 §
Tiedeseura antaa tarkempia määräyksiä toiminnastaan työjärjestyksen muodossa.
Sääntöjen muuttaminen ja Tiedeseuran purkaminen
20 §. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä sääntömääräisessä kokouksessa annetuista äänistä.
21 §. Päätös Tiedeseuran purkamisesta tehdään vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä sääntömääräisessä kokouksessa annetuista äänistä.
Tiedeseuran purkautuessa Tiedeseuran on päätettävä sen varojen käyttämisestä johonkin tieteitä edistävään tarkoitukseen.