Swedish logo

Suomen Tiedeseuran apurahaohjeet

Hyväksytty Tiedeseuran kokouksessa 21. joulukuuta 2020

Suomen Tiedeseura julistaa vuosittain tammikuun alussa haettavaksi apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin. Apurahahakemukset tehdään sähköisesti Tiedeseuran verkkopalvelussa siellä olevien ohjeiden mukaisesti. Hakuaika päättyy 31. tammikuuta.

Apurahoja voidaan myöntää

1) jatko-opiskelijoille väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen. Apuraha myönnetään henkilökohtaisena verottomana tukena kokopäiväiseen tieteelliseen toimintaan.

2) tutkijalle tai tutkijaryhmälle tieteellisiin hankkeisiin. Apurahaa voidaan käyttää myös esimerkiksi apuhenkilöstön palkkaamiseen, kenttätyöhön tai empiirisen materiaalin keräämiseen. Palkkakuluihin käytetty osa apurahasta on veronalaista ansiotuloa. Rahaliikenteen hoitajana tulee yleensä olla yliopisto tai vastaava laitos. Apurahat, joiden arvo on 10 000 euroa tai enemmän, maksetaan aina tällaiselle laitokselle. Suomen Tiedeseura voi erityisistä syistä rahoittaa tutkimushankkeita suoraan.

3) matka-apurahoina tutkimus- tai kongressimatkoille.

Apurahoja voidaan myöntää Tiedeseuran jäsenille tai muille tutkijoille. Jos hakija ei ole Tiedeseuran jäsen, hakemukseen tarvitaan suositus jäseneltä, joka toimii hakemuksesta ja sen käsittelystä vastaavana takaajana. Jäsenen tulee paitsi puoltaa hakemusta kirjallisesti, myös seurata hankkeen edistymistä ja hyväksyä hankeraportti. Hakemuksia, joilla ei ole takaajaa, ei huomioida.

Jäsenillä on etuoikeus matka-apurahoihin ei-jäseniin nähden. Tutkijoiden tai tutkijaryhmien tapauksessa keskeinen kriteeri apurahan myöntämiselle on tieteellinen laatu ja merkitys. Jos rahoituksesta kilpailee kaksi samantasoista hanketta, etusijalla on Tiedeseuran jäsenen hakemus.

Matka-apurahoja voidaan myöntää jäsenille hakemuksesta myös vuoden mittaan.

Apurahahakemuksia käsittelevät osastokohtaiset apurahatoimikunnat. Sohlbergin säätiöllä on lisäksi oma toimikuntansa. Apurahatoimikunnat laativat ehdotukset myönnettävien apurahojen koosta ja ajanjaksosta.

Hallitus päättää apurahojen jakamisesta vahvistetun budjetin mukaisesti apurahatoimikuntien ehdotusten perusteella. Vuoden aikana haettavia matka-apurahoja ei käsitellä toimikunnissa, vaan niistä päättää suoraan hallitus.

Vastaanotettujen apurahojen käytöstä on toimitettava selvitys mahdollisimman pian työn päättymisen jälkeen, kuitenkin vähintään kerran vuodessa 31. toukokuuta mennessä. Selvityksen tarkistavat pysyvä sihteeri ja varainhoitaja, ja sen hyväksyy hallitus.