Finska Vetenskaps-Societeten

Styrelsen

Finska Vetenskaps-Societetens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande (preses), viceordförande, ständige sekreteraren, skattmästaren, en representant för varje sektion jämte suppleant och en nionde medlem.

Beslutens verkställighet övervakas av ständige sekreteraren och i ekonomiska ärenden av skattmästaren, båda valda tills vidare. De biträds av Societetens kanslisekreterare. För den ekonomiska förvaltningen finns en förvaltningsnämnd.

Societetens månatliga allmänna möten har en central roll i beslutsfattandet.

Styrelsens sammansättning 29.4.2021– 29.4.2022
(suppleanterna inom parentes)

Ordförande: Hannu Koskinen
Viceordförande: Jan Sundberg
Ständig sekreterare: Mats Gyllenberg
Skattmästare: Niklas Bruun
Matematisk-fysiska sektionen: Heikki Tenhu (Paula Eerola)
Biovetenskapliga sektionen: Erik Bonsdorff (Dan Lindholm)
Humanistiska sektionen: Pauline von Bonsdorff (Hanna Snellman)
Samhällsvetenskapliga sektionen: John Sumelius (Mikael Collan)
Nionde medlem: Charlotta Wolff