Finska Vetenskaps-Societeten

Styrelsen

Finska Vetenskaps-Societetens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande (preses), viceordförande, ständige sekreteraren, skattmästaren, en representant för varje sektion jämte suppleant och en nionde medlem.

Beslutens verkställighet övervakas av ständige sekreteraren och i ekonomiska ärenden av skattmästaren, båda valda tills vidare. De biträds av Societetens kanslisekreterare. För den ekonomiska förvaltningen finns en förvaltningsnämnd.

Societetens månatliga allmänna möten har en central roll i beslutsfattandet.

Styrelsens sammansättning 29.4.2019 – 29.4.2020
(suppleanterna inom parentes)

Ordförande: Jukka Meurman
Viceordförande: Hannu Koskinen
Ständig sekreterare: Mats Gyllenberg
Skattmästare: Dan-Olof Riska
Matematisk-fysiska sektionen: Heikki Tenhu (Paula Eerola)
Biovetenskapliga sektionen: Kristina Lindström (Dan Lindholm)
Humanistiska sektionent: Hannu Riikonen (Hanna Snellman)
Samhällsvetenskapliga sektionen: Jan Sundberg (Mikael Collan)
Nionde medlem: Pauline von Bonsdorff