Swedish logo

Symposium: ”Sápmi Sameland med en mångtydig kulturautonomi”

  • 22.10.2024 - 23.10.2024
  • Oslo, Norge
  • Finska Vetenskaps-Societeten ordnar i samarbete med Det Norske Videnskaps-Akademi symposiet ”Sápmi Sameland med en mångtydig kulturautonomi” 2223.10.2024 i Oslo. Societeten betalar resan för sina medlemmar. Mera information skickas i början av hösten.

    Syftet med symposiet om samer i tre nordiska länder är att samla forskare kring frågan om samernas problematiska väg till erkännande och en institutionell aktör inom det offentliga beslutsfattandet. I samtliga tre länder har målet uppnåtts men med olika fart och delegerad styrka. Frågan är vad detta innebär i termer av maktbefogenheter över territorier, folk och näringar?