Finnish logo

STÖDFÖRBINDELSE

Undertecknad, som är ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten, intygar att jag tagit del av den stipendieansökan med forskningsplan, som ____________________________________ avser att lämna in till Societeten.

Jag finner ansökan värd att understödas och åtar mig för det fall att ansökan får bifall att fortgående följa projektets genomförande och att medverka vid projektredovisningen i enlighet med Societetens riktlinjer för stipendier.

Datum: __________________________________

Underskrift: __________________________________

Namnförtydligande: __________________________________