Finnish logo

Verksamhetsberättelse 30 april 2019 – 15 juni 2020

Avgiven av ständige sekreteraren

Mats Gyllenberg

Det gångna verksamhetsåret har på många sätt varit exceptionellt. Sommaren och hösten 2019 kännetecknades av ett mångsidigt och högklassigt vetenskapligt program bestående av symposier och kollokvier förutom Societetens traditionsenliga månadsmöten. Enligt planerna skulle programmet fortsätta lika intensivt under vårteminen, men den snabbt spridande coronaepidemin avbröt tvärt alla planer i början av mars 2020.

Finland har upplevt kriser mycket värre än den som förorsakats av covid-19, men sällan har yttre omständigheter påverkat Societetens verksamhet lika mycket som nu. Före detta år har Societeten bara under inbördeskriget och vinterkriget varit tvungen att inhibera månadsmöten. I år är det första gången högtidssammankomsten den 29 april annullerats. År 1918 uppsköts den med en knapp månad och hölls den 22 maj – blott en vecka efter att vapnen tystnat.

om vi alla vet har den finska regeringen med stöd av beredskapslagen infört en mängd restriktioner för att bromsa spridningen av covid-19. Dessa har visat sig ha önskvärd effekt: fram till den 1 juni 2020 hade endast 318 finländare dött i sviterna av en coronavirusinfektion. Detta kan jämföras med att 436 finländare dog i vanlig säsonginfluensa år 2018.

Regeringen Marin har visat sig vara mycket mera positivt inställd till forskning och vetenskap än Sipiläs regering. Den har lyssnat till epidemiologisk expertis innan den fattat beslut om restriktioner som inneburit en betydande inskränkning av de medborgerliga rättigheterna. Den har också tillsatt ett antal vetenskapspaneler med uppgift att ge regeringen råd om hur man bäst kan komma ur coronakrisen. Finska Vetenskaps-Societeten har via SoFi (Science Advisory Mechanism of Finland) kunnat påverka sammansättningen av panelerna. Panelernas ledamöter representerar inte sina bakgrundsorganisationer utan har valts uteslutande på basen av sina vetenskapliga meriter. Regeringen har också givit Finlands akademi ett extra anslag på 10 miljoner euro för coronarelaterad forskning.

Även massmedierna har använt sig av vetenskaplig terminologi då de beskrivit spridningen av covid-19. Ett återkommande begrepp är ????0, eller det basala reproduktionstalet. Tyvärr har begreppet förenklats mer än nödvändigt och dessutom oftast förväxlats med det effektiva reproduktionstalet som brukar betecknas med ????????. Tidningar och TV-nyheter har definierat ????0 som antalet personer som smittas av en infekterad och påstått att när detta tal sjunker under ett så tynar epidemin bort. Detta är ingalunda en definition och inte heller en korrekt tolkning av ????0. Det basala reproduktionstalet skall tolkas som det förväntade antalet personer en typisk infekterad person smittar under hela den tid han är smittobärande i en population som för övrigt består av enbart mottagliga individer. Ordet ”typisk” låter inte vidare exakt, men poängen är att en matematisk definition av ????0 även leder till en precis definition av en typisk nedsmittad individ. (Den matematiska definitionen är att ????0 är spektralradien, vilken sammanfaller med det största positiva egenvärdet till den så kallade nästa-generations-avbildningen. En typisk individ definieras som en som samplats från den fördelning som beskrivs av egenvektorn associerad med ????0). Om ????0 är större än ett bryter en epidemi ut, annars inte.

Det är viktigt att inse att ????0 beskriver situationen i begynnelsen av en epidemi och att det är direkt proportionellt mot populationsstorleken. Därför varierar också uppskattningen av ????0 mellan olika länder. För covid-19 ligger ????0 beroende på land mellan 1.9 och 5.7; för mässling mellan 12 och 18. Det effektiva reproduktionstalet ???????? definieras på motsvarande sätt som ????0, men inte i början av en epidemi utan vid varje tidpunkt och med hänsyn till den då rådande situationen (hur många har redan insjuknat, hur många har erhållit immunitet, hur många sitter i karantän osv.). Det är ???????? och inte ????0 som myndigheterna med sina restriktioner och andra åtgärder strävar efter att pressa under ett.

????0 heter reproduktionstal och inte till exempel smittotal för att ett närbesläktat tal, som också betecknas med ????0, introducerades inom demografin av Alfred Lotka och Loots Dublin år 1925. Inom demografin är tolkningen av ????0 det förväntade antal döttrar en typisk kvinna får under sin livstid. Nollan i symbolen ????0 kommer sig av att Lotka och Dublin betraktade momenten ???????? av en funktion och att det basala reproduktionstalet fås för ???? = 0. Sin slutgiltiga matematiska definition inom epidemiologin fick ????0 i en artikel publicerad år 1990 av Societetens utländske ledamot Odo Diekmann jämte medförfattare.

Ny skattmästare

Herr Dan-Olof Riska avgick från sin uppgift som Societetens skattmästare den 30 april 2020. Han hade då skött uppgiften på ett synnerligen förtjänstfullt sätt i fjorton år och fyra månader. Då herr Riska övertog skattmästarskapet den 1 januari 2006 uppgick bokföringsvärdet på Societetens förmögenhet till ca 12.7 miljoner euro. Bokslutet för år 2019 uppvisar ett nästan två och en halv gånger större belopp: 30.6 miljoner euro. Marknadsvärdet på förmögenheten har stigit ännu mera. För att visa sin uppskattning för det arbete herr Riska utfört till Societetens bästa har styrelsen tilldelat honom Societetens medalj i silver. Processen att kalla herr Riska till hedersledamot av Societeten har påbörjats.

Herr Riska efterträds på skattmästarposten av herr Niklas Bruun.

Symposier och kollokvier

Under verksamhetsåret har Societeten ordnat tre symposier i egen regi och deltagit i arrangemangen av två andra. Dessutom ordnades ett kollokvium i samarbete med Institutionen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet och två kollokvier i samarbete med Franska institutet i Finland och Frankrikes ministerium för högre utbildning, forskning och innovation. Två symposier som redan planerats in på våren 2020 måste på grund av coronaepidemin skjutas upp på obestämd tid.

Den 13 maj 2019 ordnades symposiet ”Nationalismi tänään” på Helsingfors universitets tankehörnas gatuplan, den så kallade Stage. Under dagen hölls åtta föredrag, både av Societetens ledamöter och av andra vetenskapsidkare. Som ordförande verkade herr Riikonen. Symposiet var mycket lyckat och locade en publik på över 60 personer.

Den 15 maj 2019 gav Societetens hedersledamot herr Holmström ett kollokvium med rubriken ”The Purpose and Perils of Money Markets – A Contract Theoretic Perspective”. Kollokviet ägde rum i Lars Ahlfors auditoriet på Helsingfors universitets Gumtäkt-kampus och var en publiksuccé med ca 260 åhörare. Före föredraget överräckte ständige sekreteraren hedersledamotsdiplomet till herr Holmström.

Den 25 juni 2019 höll professor Philippe Sansonetti, prefekt för institutionen för mikrobiologi och smittosamma sjukdomar vid Collège de France och Institut Pasteur ett kollokvieföredrag ”The gut microbiome, from health to disease : revisiting the Koch’s postulates”. Föredraget följdes av en paneldebatt med bland andra herr Knip från Societeten och Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd. Evenemanget ägde rum i Ständerhuset och arrangerades i samarbete med med Franska institutet i Finland och Frankrikes ministerium för högre utbildning, forskning och innovation.

Den 8-9 augusti 2019 ordnade Nystads stad och Societeten ”Rauhan symposium” i Crusellska kulturcentret i Nystad. Symposiet höll hög profil med Finlands statsminister, utrikesminister, en riksdagsledamot, två ambassadörer och representanter för Nystads ledning som talare. Av Societetens ledamöter höll herr Meurman, herr Kauppi och utländske ledamoten herr Lutz föredrag. Också representanter för Kungliga Veteskapsakademien och Ryska vetenskapsakademien höll föredrag vid symposiet.

Den 28 augusti gav Michel Fayol, professor emeritus vid l’Université Clermont Auvergne, ett kollokvium ”Apprendre à Apprendre : de l’écrit dans l’apprentissage de la langue”. Kollokviet ägde rum i franska skolan i Helsingfors och ordnades i samarbete med med Franska institutet i Finland och Frankrikes ministerium för högre utbildning, forskning och innovation.

Det har redan blivit en tradition att Finska Vetenskaps-Societeten med jämna mellanrum anordnar gemensamma symposier med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Symposierna äger varannan gång rum i Helsingfors och varannan gång i Göteborg. År 2019 var det Göteborgs tur att stå värd. Ämnet för symposiet, som ägde rum i Göteborgs universitets huvudbyggnad den 14-15 oktober, var ”Vårt gemensamma innanhav” och det belyste miljö, konst, kultur och religion i regionen kring Östersjön. Över tjugo ledamöter av Vetenskaps-Societeten deltog i symposiet, av dem tre som föredragshållare.

Den 22 oktober 2019 deltog Societeten i arrangerandet och genomförandet av den traditionella stora nobeldebatten på Sanoma-husets medietorg. Bland de sakkunniga som deltog i debatten kan nämnas professor Peter Johansson som senare under året valdes in i Societeten. Debatten streamades och videoupptagningen finns tillgänglig på Helsingin sanomats webbplats.

Den 7 november 2019 anordnade Societeten ett symposium i Maija-salen i centrumbibloteket Odet i Helsingfors. Temat var ”Kirjainten tulo” och behandlade bland annat kilskrift, hieroglyfer och Linear B. Odet var med sitt centrala läge, men framför allt med tanke på ämnet för symposiet, en idealisk mötesplats. Sammanlagt nio föredrag hölls av såväl ledamöter av Societeten som andra vetenskapsidkare. Över sjuttio personer deltog i symposiet.

Den 26 november ägde Societetens symposium ”Valeuutiset –demokratian uhka” rum i Think Lounge i Helsingfors universitets tankehörna. Utrymmet visade sig vara alltför litet eftersom det aktuella ämnet lockade långt flere åhörare än det fanns sitt- eller ens ståplatser. Evenemanget streamades dock och finns tillgängligt såväl på Societetens webbplats som på youtube.com. Programmet, som bestod av både föredrag och en paneldiskussion, hade sammanställts av herr Raivio. Redaktör Marko Junkkari från Helsingin Sanomat verkade som moderator.

Symposiet ”Maailman monet kielet” skulle ha ägt rum i Unionsgatans festvåning den 26 mars 2020 och ”Nordiska perspektiv på självstyre” i Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland den 11 maj 2020, men båda dessa måste skjutas upp på grund av coronaepidemin.

Mötesprogrammet

Enligt traditionen hölls majmötet 2019 med efterföljande middag i Finska Läkaresällskapets Villa Aikala i Mejlans och januarimötet 2020 i Åbo med middag på restaurang Hus Lindman. Finland var ordförandeland för Europeiska unionen från den första juli till den sista december 2019 varför statsrådet utnyttjade sin förtursrätt till Ständerhuset i september, oktober och december 2019. Societetens ordinarie möten hölls då istället i Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Mötena i november 2019 och februari 2020 kunde dock ordnas i Ständerhuset. Novembermötet ägde dock rum i Sal III och inte i Sal XV där Societeten vanligtvis sammantäder. Efter mötena i Ständerhuset och Vetenskapernas hus intog Societeten en gemensam middag på Börsklubben i Helsingfors.

På grund av den snabba spidningen av covid-19 beslöt ständige sekreteraren den 13 mars 2020, efter att ha konsulterat ordförande, att inhibera det ordinarie mötet den 16 mars och skjuta upp årssammankomsten den 29 april samt två symposier. Det visade sig vara ett korrekt beslut för redan den 16 mars förbjöd statsrådet med hänvisning till beredskapslagen alla offentliga sammankomster med över tio deltagare. Senare fattade Sociteten beslut om att även inhibera mötet i Villa Aikala den 18 maj 2020.

Den 21.4.2020 stiftade riksdagen en undantagslag som är i kraft till den 30.9.2020. Enligt den kan en förenings styrelse besluta att föreningens stadgeenliga möten ordnas på distans eller per post även om denna möjlighet inte omnämns i föreningens stadgar. Societetens styrelse beslöt med stöd av ovannämnda lag att Societetens stadgeenliga årsmöte hålls måndagen den 15 juni 2020 kl. 17 på distans med hjälp av webbplattformen Zoom.

Mötena samlade mellan 41 och 60 ledamöter – i medeltal 52 ledamöter. I middagarna deltog i medeltal 44 ledamöter.

Nedan följer en kort sammanfattning av mötesprogrammet och de beslut som fattats.

20 maj 2019

Styrelsen utnämnde herr Riikonen med herr Meurman som suppleant till styrelsen för Devetenskapliga samfundens delegation för treårsperioden 2020-2022.

Styrelsen beslöt att ordna två symposier, ”Kirjainten tulo” och ”Valeuutiset -demokratian uhka” under hösten 2019.

Hyresgästerna i Socitetens butikslägenhet på Munksnäsallén 8 A 19 byts. Den nya hyresgästen Lumier Oy utför behövliga målningsarbeten på egen bekostnad och beviljades därför två månaders hyresfrihet.

Styrelsen beslöt att i fortsättningen bjuda alla –såväl ledmöter som gäster – med medföljande till årshögtidssammankomsten.

Under senare år har programmet på majmötet bestått av fyra föredrag hållna av en ledamot ur var och en av sektionerna. På basen av den respons som inkommit beslöt styrelsen den 8 april 2019 att man från och med maj 2019 bara har ett längre föredrag. Det hölls av herr Gothóni och hade rubriken ”Nya rön inom buddhistforskningen i Sri Lanka”.

På förslag av sektionerna valde Societeten följande invalsnämnder: Matematisk-fysiska sektionen: herrarna Leskelä, Hoyer, Kupiainen och Salmi samt fru Stenberg. Lediga invalsrum: 2. Biovetenskapliga sektionen: fruarna Lindström, Mappes och Sistonen samt herr Meri. Lediga invalsrum: 7. Humanistiska sektionen: herrarna Riikonen, Pettersson och Sihvonen samt fru Kervanto Nevanlinna. Lediga invalsrum: 4. Samhällsvetenskapliga sektionen: herrarna Bruun och Sundberg samt fru Widén. Lediga invalsrum: 4.

12 augusti 2019

Styrelsen sammanträdde tillsammans med redaktörerna för att planera det kommande årets verksamhet.

Styrelsen beslöt att Sphinx 2018-2019 publiceras även elektroniskt. Nya böcker som ges ut av Societeten skall också publiceras elektroniskt med ”open access”.

Styrelsen beslöt att stipendienämnderna för Societetens stora pris i fortsättningen skall föreslå minst två kandidater till priset, vilka sedan bedöms av två utomstående sakkunniga. För lärarpriserna inhämtas såsom tidigare förslag från lärarorganisationerna, men dessutom annonseras de i tidningarna Läraren och Opettaja så att även andra aktiva i skolvärlden kan nominera kandidater. Societeten utser en prisnämnd för lärarprisen som lämnar förlag om pristagarna till styrelsen.

16 september 2019

Ständige sekreteraren har tidigare fattat beslut om att Societetens bibliotek skall organiseras och katalogiseras. Styrelsen anställde Eva-Ida Aminoff för att utföra arbetet.

Styrelsen utsåg herr Salmi till ledamot av Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendienämnd för perioden 1.1.2020-31.12.2022.

Under det ordinarie mötet hölls två föredrag. Herr Hytönen talade under rubriken ”Matematiikka, niin __ abstraktia! (täydennä genetiivillä)”, och herr Sajantila under rubriken ”Mitä muinais-DNA tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä”.

Den matematisk-fysiska sektionen har utsett fru Eerola samt herrarna Hämäläinen och Pyykkö till prisnämnden för E.J. Nyströms pris och de övriga sektionerna herrarna Fortelius, Tarasti och Collan.

Professor Theodor Homéns pris går år 2020 till en forskare i fosterlandets historia. Humanistiska sektionen har utsett fruarna von Bonsdorff och Olsson samt herr Lindén till prisnämnden.

Skattmästaren meddelade att han ämnar avgå vid årshögtiden 2020. Ledamöter intresserad av uppgiften som skattmästare ombads kontakta ständige sekreteraren.

21 oktober 2019

Styrelsen utsåg herr Fortelius till Societetens representant i nationalkommittén för kvartärforskning för perioden 2020-2023.

Styrelsen beslöt fortsätta det framgångsrika samarbetet med Frankrike inom ramen för Maupertuisprogrammet. Societeten bidrar till programmet med 15 000 euro år 2020.

Ordinariemötet inleddes med ett minnestal över professor Hans Åkerblom hållet av herr Knip. Därefter följde ett föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Odo Diekmann med rubriken ”The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: a success story or a tragicomedy?” och ett av herr Jäntti med rubriken ”Familjebakgrundens betydelse för inkomstfördelningen”.

18 november 2019

Styrelsen utsåg en rekryteringsgrupp bestående av herr Grönroos, herr Roslin och ständige sekreteraren, vars uppgift är att intervjua de sökande till skattmästaruppgiften samt komma med förslag till ny skattmästare.

Vid det ordinarie mötet hölls två föredrag. Fru Huhtalas föredrag hade rubriken ”Kaivosvero – kuinka soveltaa Hotellingin ja Pigoun oppeja?” och fru Remes ”Keskustelun normit ja tiedolliset hyveet: näkökulmia antiikista”.

På mötet presenterade och motiverade invalsnämnderna sina förslag till inval av nya ledamöter. Efter omröstning fastställde mötet Societetens slutgiltiga förslag till inval av nya ledamöter. Ärendet bordlades till följande möte för avgörande. Diskussionen ledde också till att styrelsen uppmanades att förbereda en stadgeändring som möjliggör inval av utländska medborgare med hemort i Finland som ordinarie ledamöter. Samtidigt bör stadgarna ses över i sin helhet.

Societetens arkivmaterial är deponerat på Riksarkivet. Mötet godkände i enlighet med Riksarkivets önskemål förslaget att deponeringsavtalet som ingicks mellan Finska Vetenskaps-Societeten och Riksarkivets verksamhetsställe i Helsingfors (tidigare Riksarkivet) 15.5.1978 ändras så att Finska Vetenskaps-Societetens arkiv övergår i Riksarkivets ägo. Till övriga delar förblir avtalet oförändrat.

10 december 2019

Styrelsen och sektionsordförandena möttes för att utvärdera verksamheten under det gångna året och planera den kommande verksamheten.

16 december 2019

På förvaltningsnämndens rekommendation fastställde styrelsen skötselbidraget för år 2020 till 0,6% av tillgångarnas marknadsvärde vid årsskiftet 2019-2020.

På förvaltningsnämndens rekommendation beslöt styrelsen att höja den totatla summan som utdelas som stipendier till 300 000 euro eller något mer ifall ansökningarnas kvalitet meriterar det.

På det ordinarie mötet höll först fru Kivistö ett föredrag med rubriken ”Novitas – uutuuden ajatus 1600-luvun lopun latinankielisissä väitöskirjoissa”. Därefter följde fru Lamberg-Allardts föredrag ”Livsmedelsberikning för folkhälsan: Case D-vitamin”.

Societeten valde in följande ordinarie ledamöter:

Matematisk-fysiska sektionen: Professor Peter Johansson (Helsingfors universitet) och akademiforskare Kaisa Matomäki (Finlands Akademi/Åbo universitet).

Biovetenskapliga sektionen: Professor emerita Vineta Fellman (Helsingfors universitet), professor Elina Ikonen (Helsingfors universitet), professor Kirsi Jahnukainen (HUS/Karolinska institutet), professor Hannes Lohi (Helsingfors universitet), professor Pentti Tienari (Helsingfors universitet), professor Sampsa Vanhatalo (Helsingfors universitet) och akademiprofessor Anu Wartiovaara (Finlands Akademi / Helsingfors universitet).

Humanistiska sektionen: Professor Camilla Lindholm (Tammerfors universitet), professor Maria Lähteenmäki (Östra Finlands universitet), professor Jussi Pakkasvirta (Helsingfors universitet) och professor Charlotta Wolff (Åbo universitet).

Samhällsvetenskapliga sektionen: professor Anne Kovalainen (Åbo universitet), professor Elina Pirjatanniemi (Åbo Akademi) och professor Sirpa Wrede (Helsingfors universitet). Till utländsk ledamot kallades Svenska Akademiens ständige sekreterare, professor Mats Malm (Göteborgs universitet).

20 januari 2020

Styrelsen fastställde prissumman för Societetens pris samt Mikael Björnbergs stipendium enligt följande: Professor E.J. Nyströms pris 30 000 euro, Professor Theodor Homéns pris i fosterlandets historia 20 000 euro, Magnus Ehrnrooths pris i kemi 20 000 euro, lärarprisen 5 000 euro till läraren och 2 000 euro till skolan samt FD Mikael Björnbergs minnesfonds stipendium 10 000 €.

I samband med organiseringen och katalogiseringen av Societetens bibliotek har det framgått att de äldre böckerna (de äldsta är från 1840-talet) bör restaureras för att överleva. Styrelsen godkände papperskonservator Anna Aaltonens från Museoiden Hankintakeskus offert att restaurera böckerna.

Styrelsen godkände den nya instruktionen för Finlands Vetenskapsakademier.

Det ordinarie mötet hölls som vanlig i Åbo. Som en följd av den positiva responsen från i fjol ordnades igen busstransport från Helsingfors till Åbo och tillbaka. Återigen var Åbomötet ett av de mest välbesökta mötena under verksamhetsåret. Traditionsenligt bjöd Åbo Akademis rektor efter mötet på ett glas sherry varefter ledamöterna intog en supé på restaurang Hus Lindman. Under mötet hölls tre vetenskapliga föredrag. Herr Joas föredrag hade rubriken ”Medborgaren, lokalsamhället och havet” fru Sahlgrens ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”och herr Wiléns ”Elden är lös!”.

Följande stipendienämnder valdes:
Matematisk-fysiska sektionen: herr Gripenberg, herr Keinonen (sammankallare) och fru Riekkola
Biovetenskapliga sektionen: herr Bonsdorff (sammankallare), fru Lehesjoki samt herr
Romantschuk.
Humanistiska sektionen: fru Kervanto Nevanlinna, fru Kivistö (sammankallare) och herr Brusila.
Samhällsvetenskapliga sektionen: herr Bruun (sammankallare), fru Riska och herr Sundberg.

17 februari 2020

Styrelsen godkände sakkunnignämndens förslag till utdelning av Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier samt mottagare av stiftelsens pris i kemi. Förslaget hänfördes till stiftelsens styrelse för slutgiltigt avgörande.

Det ordinarie mötet inleddes med ett minnestal över fil.dr. Marja Simonsuuri-Sorsa hållet av herr Schröder. Därefter följde två vetenskapliga fördrag. Rubriken för fru Kalsos föredrag var ”Unwrapping a few mysteries about pain” rubriken för fru von Schoultz föredrag var ”En för alla, alla för en? Konkurrens inom partier: Den outforskade dimensionen av politisk tävlan”.

De nya ledamöterna fruarna Fellman, Jahnukainen, Kovalainen, Lindholm, Pirjatanniemi, Wolff och Wrede samt herrarna Johansson, Lohi, Malm, Pakkasvirta, Tienari och Vanhatalo fick sina ledamotsdiplom. Fruarna Ikonen, Lähteenmäki, Matomäki samt Wartiovaara var förhindrade att delta. De nya ledamöterna fick också en facsimileupplaga av Societetens ursprungliga stadgar av år 1838, en sphinxförsedd slips eller scarf, Societetens märkesnål samt årsboken Sphinx 2018-2019 och en broschyr om Societeten. Societetens fanfar ”Fanfare, quasi improvisando” som komponerats av herr Tarasti framfördes av herr L. Andersson. Efter fanfaren bjöds det på mousserande vin för att välkomna de nya ledamöterna.

Societeten valde enhälligt professor emeritus herr Bruun till skattmästare för Societeten från och med den 1 maj 2020.

Societeten godkände enhälligt styrelsens förslag att kalla fru Eva Margareta Steinby till hedersledamot av Societeten. Ärendet bordlades till följande möte då enligt arbetsordningen val med slutna sedlar skall förrättas.

Till prisnämnden för professor E.J. Nyströms pris 2021 (biovetenskaper) valdes valdes herr Fortelius och fruarna Lehesjoki och Sahlgren från biovetenskapliga sektionen och från de övriga sektionerna herr Pyykkö (mat-fys), fru Kervanto Nevanlinna (hum) och herr Collan (sam).

Till prisnämnden för professor Theodor Homéns pris i fysik 2021valdes fru Eerola samt herrarna Hämäläinen, Kulmala och Valtonen

Till prisnämnden för lärarpriserna 2020 valdes herr Pamilo samt fruarna Kivistö, Wiedmer och Stenius.

Till icke självskrivna medlemmar av valberedningsnämnden valdes valdes herrarna Hytönen, Grönroos, Panula och Tarasti.

Efter mötet avnjöt mötesdeltagarna en supé på Börsklubben. Den nyinvalde utländske ledamoten, Svenska Akademiens ständige sekreterare, herr Malm höll tal.

16-20 mars 2020

På grund av coronaepidemin hölls styrelsemötet per epost. Det ordinarie mötet inhiberades.

Bokslutet godkändes och undertecknades av styrelsen.

Styrelsen beslöt att det stadgeenliga årsmötet skjuts upp och hålls så snart omständigheterna det tillåter.

Styrelsen godkände stipendie- och prisnämndernas förslag till stipendie- och prisutdelning och fattade slutgiltigt beslut om dessa. Det har under en längre tid varit kutym att Societetens pris och stipendier har fastställt av årsmötet på förslag av styrelsen. Under rådande undantagstillstånd, då årsmöte inte kan hållas på stadgad tid, bör styrelsen kunna fatta beslut, särskilt i ärenden av brådskande natur. Eftersom det för dem som ansökt om stipendium kan leda till olägenhet om beslutet kommer först i höst, och med hänsyn till att årsmötesbeslutet i praktiken varit ett formellt Valberedningsnämndens möte 28.5.2020 fastställande av ett tidigare styrelsebeslut, har styrelsen efter att ha konsulterat juridisk expertis beslutat om årets stipendier och pris.

Magnus Ehrnrooths stiftelse hade bett Vetenskaps-Societeten om ett utlåtande om huruvida stiftelsen kunde delta i finansieringen av anskaffningen av radioastroniomiska instrument till Metsähovi. Styrelsen beslöt meddela Magnus Ehrnrooths stiftelse att Societeten ställer sig positivt till att stiftelsen bidrar till medelinsamlingen. Ständige sekreteraren befullmäktigades att förhandla med stiftelsen om bidragets storlek så att det är i linje med stiftelsens övriga större bidrag.

Herr Sundberg valdes till redaktör för serien Commentationes Scientiarum Socialium från och med 1.5.2020. Han efterträder herr Bruun som påbörjar sitt uppdrag som skattmästare den 1.5.2020.

Styrelsen beslöt tilldela herr Riska Societetens medalj i silver som erkänsla för det synnerligen förtjänstfulla sätt på vilket han som långvarig skattmästare verkat för Societetetens bästa.

Ordförande och ständige sekreteraren har tillsammans beslutat att tilldela kommerserådet Magnus Bargum Societetens medalj i brons för hans betydelsefulla insats som medlem av förvaltningsnämnden då han den 30 april 2020 avgår.

24 mars 2020

Styrelsen beslöt per epost att befria alla sina hyresgäster, som anhåller om det, från hyran för april 2020.

24 april 2020

Styrelsen beslöt per epost att bevilja alla sina hyresgäster, som anhåller om det, en hyresnedsättning på 25% för maj 2020.

18 maj 2020

Styrelsemötet hölls via Zoom.

Styrelsen beslöt att bevilja alla sina hyresgäster, som anhåller om det, en hyresnedsättning på 25% för juni och juli 2020.

I donationsbrevet för Bergsrådet Seth Sohlbergs donationsfond står det: ”Medlens användning och fördelning bestämmas av en av sju av Vetenskaps-Societeten valda medlemmar bestående delegation […]. Medlemmarna böra utses ur Societetens matematisk-fysiska sektion.”

Eftersom antalet ledamöter uttryckligen stipulerats i donationsbrevet kan man inte förbigå detta. En sammansättning med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter torde respektera donationsbrevet. År 1917 då donationsbrevet undertecknades hade Societeten inte samma sektionsindelning som idag. Det fanns bara tre sektioner. Därför behöver Societeten inte längre följa kravet på att alla ledamöter i delegationen väljs ur den matematisk-fysiska sektionen, särskilt som fonden stöder forskning som täcks av både den matematisk-fysiska och den biovetenskapliga sektionen.

Styrelsen beslöt att Sohlbergska delegationen från och med 1.1.2021 skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter vilka alla är ledamöter av Societeten men vilkas sektionstillhörighet inte specificeras. Ledamöterna och suppleanterna väljs för tre år av Societetens styrelse. En ledamot kan sitta i två på varandra följande treårsperioder. Till ordförande 2021-2023 valdes herr Fortelius. De övriga fyra ledamöterna och de två suppleanterna väljs senare.

Styrelsen beslöt att en prisnämnd med expertis inom det ämne som står i tur att få Magnus Ehrnrooths stiftelses pris skall tillsättas årligen. Prisnämndens uppgift är att föreslå minst två kandidater till priset. Dessa kandidater evalueras sedan av minst två utomstående sakkunniga varefter styreslen framlägger sitt förslag för styrelsen för få Magnus Ehrnrooths stiftelse. Styreslen utsåg herrarna Kupiainen (ordförande), Saksman och Stenberg till prisnämnden för Magnus Ehrnrooths stiftelses pris 2021 i matematik.

Styrelsen beslöt att det stadgeenliga årsmötet hålls via Zoom den 15 juni 2020. Samtidigt beslöts att man till de nya stadgarna som är under beredning lägger en paragraf om att möten i fortsättningen kan ordnas virtuellt om vägande skäl föreligger.

Det stadgeenliga årsmötet den 15 juni 2020

För första gången under Societetens 182-åriga historia måste högtidssammankomsten den 29 april inställas. Det stadgeenliga årsmötet kunde dock hållas på distans med stöd av en undantagslag stiftad av riksdagen den 21.4.2020. Ledamöterna bereddes också tillfälle att delta per post.

Herrarna Meurman och Koskinen omvaldes till ordförande respektive viceordförande för Societeten. De valde också in i Societetens styrelse jämte ständige sekreteraren herr Gyllenberg och skattmästaren herr Bruun. Till nionde medlem av styrelsen omvaldes fru von Bonsdorff.

Kommerserådet Magnus Bargum och fru Sisula-Tulokas avgick från förvaltningsnämnden efter att förtjänstfullt deltagit i dess arbete sedan år 2012 respektive 2007. I deras ställe valdes ekonomie magister Patrik Lerche som utomstående representant och fru Österbacka som Socitetens representant. Herr Grönroos och kammarrådet Henry Wiklund omvaldes. Enligt Societetens stadgar är skattmästaren (ordförande) och ständige sekreteraren självskrivna medlemmar av förvaltningsnämnden.

Revisor (B. Nyholm, CGR; suppleant Ernst & Young AB) och verksamhetsgranskare (herr Roslin; suppleant herr Carlsson) omvaldes. Ständige sekreterarens verksamhetsberättelse för 30 april 2019 – 15 juni 2020 godkändes. Skattmästaren presenterade sin berättelse för år 2019 och budgetförslaget för år 2020, vilka godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Mötet fastställde sektionernas val av invalsnämnder enligt följande: matematisk-fysiska sektionen: herrarna Kupiaianen (ordförande), Hoyer och Salmi samt fruarna Riekkola och Stenberg, biovetenskapliga sektionen: fruarna Lindström (ordförande), Mappes och Sistonen samt herr Meri, humanistiska sektionen: fruarna von Bonsdorff (ordförande), Heinämaa och Wolff samt herr Saarikoski. samhällsvetenskapliga sektionen: fru Widén (ordförande) samt herrarna Bruun och Sundberg.

Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes. Ärendet bordlades till nästa möte. De nya stadgarna träder i kraft om de även på det mötet godkänns med två tredjedels majoritet.

Mötet beslöt enhälligt att kalla herr Riska till hedersledamot av Societeten. Ärendet bordlades till nästa möte där det slutgiltiga beslutet fattas efter omröstning med slutna sedlar.

Publikationsverksamhet

Societetens publikationer ges ut i samarbete med Suomalainen Tiedeakatemia, dock inte årsboken Sphinx och publikationer utanför serierna. En förteckning över de böcker som kan beställas ges ut varje år. Herr Janhunen verkade som redaktör för Sphinx, herr Londen för serien Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, herr Bruun ( – 30.4.2020) och herr Sundberg (1.5.2020 –) för serien Commentationes Scientiarum Socialium samt herr Rikkinen för serien History of Learning and Science in Finland 1828–1918. Herr Kajava verkade som redaktör för serien Commentationes Humanarum Litterarum.

Tryckningskostnaderna inklusive redigering och distribution för år 2019 var 45 261,33 euro och i försäljningsintäkter erhölls 6 242,93 euro.

Under verksamhetsåret 2019–2020 utgav Societeten åtta volymer, totalt 2 144 sidor enligt följande:

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk (red. herr Londen):

Anna Perälä: Tilanomistaja kirja-alalla. Christian Ludvig Hjelt kirjanpainajana, kustantajana ja kirjakauppiaana 1823–1849. 411 s.
Kristiina Kalleinen: Nils Gustaf Nordenskiöld – Vuorimiehen ja  tiedemiehen elämä. 223 s.
Franciska Sundholm: Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia. 163 s.
Sophie Holm: Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. 225 s.
Johan Stén och Peter Holmberg: Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisknaturvetenskapliga forskningens historia i Finland. 541 s.

Commentationes Humanarum Litterarum (red. herr Kajava):

Ria Berg, Ilkka Kuivalainen, Leena Pietilä-Castrén (ed.): Domus Pompeiana M. Lucretii IX 3, 5.24. The Inscriptions, Works of Art and Finds from the Old and New Excavations. 323 s.
Heikki Solin: Studi storico-epigrafici sul Lazio antico II, a cura di Heikki Solin. 168 s.

Sphinx (red. herr Janhunen):

Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2018–2019, 285 s.

Speciellt glädjande är att Anna Peräläs bok ”Tilanomistaja kirja-alalla. Christian Ludvig Hjelt kirjapainajana, kustantajana ja kirjakauppiaana 1823-1849”, fick ett hedersomnämnande av Historian Ystäväin liitto i tävlingen ”Vuoden 2019 historiateos”.

I den gemensamma publikationsnämnden med Suomalainen Tiedeakatemia verkade från Societetens sida herrarna Bruun (ordförande), Janhunen, Kajava, Londen och ständige sekreteraren.

Statsstödet fär Societetens publikationsverksamhet var 33 000 euro för år 2019, och 38 000 euro för år 2020.

Styrelsen har i samråd med redaktörerna för Societetens skriftserier beslutat att alla nya böcker även publiceras i digital form och skall finnas fritt tillgängliga på Societetens webbplats.

Pris och stipendier

Finska Vetenskaps-Societetens ändamål är att främja vetenskaperna. Detta sker bland annat genom att dela ut pris och forskningsunderstöd. Prisen brukar delas ut vid Societetens högtidssammankomst den 29 april. Eftersom högtidssammankomsten måste inhiberas betalades prisen och forskningsunderstöden ut år 2020 utan någon ceremoni. När Societeten kan återuppta sin normala verksamhet kommer pristagare och stipendiater att uppmärksammas vid en litet festligare sammankomst i Ständerhuset – förhoppningsvis under hösten 2020.

Professor E.J. Nyströms pris delas ut för vetenskapliga förtjänster och alternerar årligen mellan de fyra sektionerna. I år tilldelades priset (30 000 euro) professor Matti Lassas, professor i matematik vid Helsingfors universitet, för hans banbrytande och mångsidiga forskning inom den matematiska teorin för inversa problem samt dess tillämpningar inom bland annat fysik och medicin.

Professor Theodor Homéns pris delas ut årligen och alternerar mellan fysik och fosterlandets historia. Årets pris i fosterlandets historia (20 000 euro) tilldelades professor Kirsi VainioKorhonen, Åbo universitet, en mångsidig och internationellt renommerad forskare som har bidragit till att utvidga den finska historieforskningens ämnessfär, bl.a. inom Finlands tidigmoderna historia och genushistoria.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris utdelas årligen och alternerar mellan matematik, kemi och fysik. År 2020 gick priset (20 000 euro) till Mikko Ritala, professor i oorganisk materialkemi vid Helsingfors universitet, för hans forskargärning inom atomlagerdeponering.

FD Mikael Björnbergs minnesfonds stipendium ”till en framstående forskare främst inom teoretisk fysik och närliggande områden” tilldelades FM Matias Mannerkoski, Helsingfors universitet, för sin framgångsrika forskning i gränsområdet mellan partikelfysik och kosmologi. Stipendiets storlek är 10 000 euro.

Societeten delar årligen ut tre lärarpris till lärare vars elever med framgång har fortsatt med universitetsstudier inom respektive områden. Varje pris består av en personlig del på 5 000 euro som tillfaller läraren och en del på 2 000 euro till skolan. Ämnena alternerar från år till år. Årets pristagare är Tanja Ingelin, lektor i historia, samhällslära och religion vid Kyrkslätts gymnasium, Mia Mattsson, lektor i historia och samhällslära vid Jakobstads gymnasium och Minna Saarinen, lektor i fysik vid Tampereen klassillinen lukio.

Societeten utdelade år 2020 ur sina egna tillgångar 50 stipendier och forskningsunderstöd till ett totalbelopp av 325 485 euro. Detta är en markant ökning från föregående år då 43 vetenskapsidkare fick dela på 227 715 euro. Beslutet om ökningen fattades av styrelsen den 16 december 2019 på rekommendation av förvaltningsnämnden. Stipendierna fördelades över sektionerna på följande sätt i år och i fjol:

20202019
Matematisk-fysiska sektionen:7 st23 550 euro6 st31 631 euro
Biovetenskapliga sektionen:11 st157 500 euro13 st99 400 euro
Humanistiska sektionen:12 st71 030 euro12 st50 000 euro
Samhällsvetenskapliga sektionen:9 st33 724 euro5 st24 640 euro
Sohlbergs fond:11 st39 681 euro7 st22 044 euro
Totalt50 st 325 485 euro43 st227 715 euro

Maupertuisprogrammet, som är ett samarbetsprojekt mellan franska aktörer (Franska institutet i Finland, Frankrikes ambassad i Helsingfors och Frankrikes ministerium för högre utbildning, forskning och innovation), Finska Vetenskaps-Societeten, Magnus Ehrnrooths stiftelse och Suomalainen Tiedeakatemia, delar ut stipendier och bidrag för forskarutbyte mellan Finland och Frankrike och för konferenser och symposier i dessa länder. Dessutom finansieras cotutelledoktorander. Cotutelle innebär att en doktorand är registrerad vid både ett franskt och ett finskt universitet och avlägger doktorsexamen vid båda. År 2020 delades understöd ut till ett belopp av 49 000 euro av vilket franska finansiärer stod för 29 000 euro, Societeten för 12 000 euro och Tiedeakatemia för 8 000 euro. Dessutom finansierades två cotutelle-doktorander av vilka Magnus Ehrnrooths stiftelse bekostade den ena.

Finska Vetenskaps-Societeten handhar även bedömningen av stipendieansökningar till Magnus Ehrnrooths stiftelse och tillställer styrelsen för stiftelsen sitt förslag till utdelning. Ur Magnus Ehrnrooths stiftelse delades år 2020 ut cirka 1,9 miljoner euro för forskning inom astronomi, matematik, fysik och kemi, inklusive medicinsk kemi. I denna summa ingår finansieringen av hälften av två cotutelle-doktorander. Utöver detta bidrog stiftelsen med 200 000 euro till ett projekt för utvecklingen av lärarutbildningen i matematik.

Societeten har ett nära samarbete med Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse som delar ut forskarstipendier i matematik, fysik och kemi till yngre forskare från Finland och Sverige. Societetens ständige sekreterare är medlem av stiftelsens styrelse och sakkunnignämnden som lämnar förslag om utdelning till styrelsen består av ledamöter av Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien. År 2020 fick följande nio forskare stipendier till ett sammanlagt belopp av 250 000 euro: Jessica Cedervall (medicinsk biokemi, Uppsala universitet), Filip Ekholm (kemi, Helsingfors universitet), Bobo Feng (kemi, Chalmers tekniska högskola), Fredric Granberg (fysik, Helsingfors universitet), Tom Gustafsson (matematik, Aalto universitetet), Oscar Henriksson (fysik, Helsingfors universitet), Mathias Nyman (fysik, Åbo Akademi), Hjalmar Rosengren (matematik, Chalmers tekniska högskola), Marika Sjöqvist (kemi, Åbo Akademi)

Medaljer

Societeten har två medaljer, en i silver och en i brons. Enligt Societetens medaljreglemente utdelas medaljen i brons av Societetens ordförande efter samråd med ständige sekreteraren. Medaljen i silver kan tilldelas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för Societetetens bästa. Styrelsen fattar beslut om tilldelande av silvermedaljen. Under verksamhetsåret har följande personer tilldelats medalj:

Herr Riska tilldelades medaljen i silver för att han på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat som Societetens skattmästare i fjorton år.

Kommerserådet Magnus Bargum erhöll medaljen i silver som erkänsla för den insats han gjort för Societeten under sin långa tid som medlem av förvaltningsnämnden.

Utländske ledamoten professor Odo Diekmann tilldelades medaljen i brons efter att ha hållit ett uppskattat föredrag inför Societeten.

Dr. Mathieu Leporini erhöll medaljen i brons som erkänsla för den betydande insats han gjort för att stärka forskningssamarbetet mellan Finland och Frankrike.

Ledamöter

Antalet ordinarie och utländska ledamöter var vid utgången av verksamhetsåret 400. Antalet hedersledamöter är nio varav sju är inhemska. Av de ordinarie ledamöterna är 162 över 67 år, medan 118 är under 67 år. Ålders- och könsfördelningen i de olika sektionerna framgår ur följande tabell:

SektionOrdinarie ledamöterUtländska
ledamöter
HedersledamöterTotalt
Över
67 år
50 till
66 år
Under
50 år
TotaltKvinnorOrdinarieUtländska
Mat.fys.352736583521100
Biovet.4726376162610102
Hum.4325573243620109
Samh.372546616232189
Totalt162103152806412072400

I fjolårets verksamhetsberättelse såg jag den snedvridna ålders- och könsfördelningen som ett problem för Societeten. Med tillfredsställelse kan jag konstatera att antalet kvinnliga ledamöter ökat från 55 till 64 och att antalet ledamöter under 50 år nu är femton då det bara var nio i fjol. Societetens yngsta ledamot, en kvinna på 34 år, invaldes i december 2019 som ledamot av den matematisk-fysiska sektionen.

Societeten har den 17 februari enhälligt godkänt förslaget att kalla fru Eva Margareta Steinby till hedersledamot av Societeten – den första kvinliga hedersledamot under Societetens 182-åriga historia. På grund av coronaepidemin har den slutgiltiga omröstningen, som enligt arbetsordningen skall ske med slutna sedlar, inte kunnat äga rum.

Under verksamhetsåret dog fyra ordinarie ledamöter: Hans Åkerblom (19 augusti 2019), Johan Järnefelt (21 februari 2020), Max Engman (19 mars 2020) och Carl-Gustaf StandertskjöldNordenstam (28 mars 2020). Marja Simonsuuri-Sorsa avled redan den 16 december 2018.

Marja Simonsuuri-Sorsa var född den 28 augusti 1939. Hon var docent i genetik vid Helsingfors universitet och verkade som foskarprofessor vid Finalnds akademi under åren 1983 – 1988.

Professor emeritus i pediatrik vid Helsingfors universitet, med.o.kir.dr. Hans Åkerblom var född den 25 novemberr 1934. Han var en av pionijärerna inom barndiabetesforskningen i Finland.

Med. o.kir.dr. Johan Järnefelt var född den 14 juli 1929. Han var en förgrundsgestalt inom medicinsk kemi och var professor i ämnet vid Helsingfors universitet från och med 1964.

Fil. dr. Max Engman var född den 27 september 1945. Han var professor i allmän historia vid Åbo Akademi från 1985 fram till sin pensionering år 2011. Han var Svenska litteratursällskapets ordförande under åren 2010 – 2013.

Professor emeritus i diagnistisk radiologi vid Helsingfors universitet, med.o.kir.dr. Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam var född den 16 mars 1939. Hans forskning berörde bland annat gastroenterologisk radiologi, lungradiologi och neuroradiologi.

Under verksamhetsåret avled vår utländske ledamot Carl Alfred Carlsson (15 mars 2020). Carl Carlsson var professor emeritus i radiologi vid Linköpings universitet. Han kallades till utländsk ledamot år 1991. Det har dessutom kommit till Societetens kännedom att Eyvind Hugo Wichmann avlidit den 16 februari 2019. Eyvind Wichmann var professor emeritus i fysik vid Kaliforniens universitet i Berkeley.

Styrelse och förtroendeposter

Societetens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning (suppleanterna inom parentes):

Ordförande: herr Meurman
Viceordförande: herr Koskinen
Ständig sekreterare: herr Gyllenberg
Skattmästare: herr Riska
Matematisk-fysiska sektionen: herr Tenhu (fru Eerola)
Biovetenskapliga sektionen: fru Lindström (herr Lindholm)
Humanistiska sektionen: herr Riikonen (fru Snellman)
Samhällsvetenskapliga sektionen: herr Sundberg (herr Collan)
Nionde medlem: fru von Bonsdorff

Sektionernas ordförande och viceordförande (inom parentes) var under verksamhetsåret följande:

Matematisk-fysiska sektionen: herr Leskelä (herr Kupiainen), fr.o.m. 1.5.2020 herr Kupiainen.
Biovetenskapliga sektionen: fru Lindström (herr Lindholm).
Humanistiska sektionen: herr Riikonen (herr Janhunen), fr.o.m. 1.5.2020 fru von Bonsdorff (fru Kervanto Nevanlinna).
Samhällsvetenskapliga sektionen: herr Bruun (fru Riska), fr.o.m. 1.5.2020 fru Widén (fru Riska).

Valberedningsnämnden bestod av ständige sekreteraren (ordförande), fruarna Lindström och Snellman samt herrarna Bruun, Grönroos, Hytönen, Leskelä, Lindholm, Panula, Riikonen, Sundberg, Tarasti och Tenhu.

Invalsnämnderna var följande:

Matematisk-fysiska sektionen: herrarna Leskelä, Hoyer, Kupiainen och Salmi samt fru Stenberg.
Biovetenskapliga sektionen: fruarna Lindström, Mappes och Sistonen samt herr Meri.
Humanistiska sektionen: herrarna Riikonen, Pettersson och Sihvonen samt fru Kervanto Nevanlinna.
Samhällsvetenskapliga sektionen: herrarna Bruun och Sundberg samt fru Widen.

Förvaltningsnämnden har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: skattmästaren (ordförande), ständige sekreteraren, fru Sisula-Tulokas, herr Grönroos samt kommerserådet Magnus Bargum och kammarrådet Henry Wiklund.

Revisor var Bengt Nyholm, CGR, och verksamhetsgranskare herr Roslin. Suppleanter var Ernst & Young och herr Carlsson.

Medlemmar i pris- och stipendienämnder

Under verksamhetsåret har Societeten haft följande pris- och stipendienämnder:

Professor E.J. Nyströms pris: fru Eerola (ordf.) samt herrarna Collan, Fortelius, Hämäläinen, Pyykkö och Tarasti

Professor Theodor Homéns pris i fosterlandets historia: fruarna von Bonsdorff (ordf.) och Olsson samt herr Lindén

FD Mikael Björnbergs minnesfonds stipendium: herrarna Enqvist och Kajantie.

Stipendienämnderna för Societetens egna stipendier
Matematisk-fysiska sektionen: herrarna Gripenberg och Keinonen (sammankallare) samt fru Riekkola.
Biovetenskapliga sektionen: herrarna Bonsdorff (sammankallare) och Romantschuk samt fru Lehesjoki.
Humanistiska sektionen: herr Brusila samt fruarna Kervanto Nevalinna och Kivistö (sammankallare).
Samhällsvetenskapliga sektionen: herrarna Bruun (sammankallare) och Sundberg samt fru Riska.

Stipendienämnden för Magnus Ehrnrooths stiftelse: fru Eerola samt herrarna Gahmberg, Nordlund, M. Lindström och Salmi.

Sohlbergska delegationen: herrarna Ehlers, Fortelius, Mälkki, Stubb och Westerholm.

Sakkunnignämnden för Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse: herrarna Gahmberg och Riska samt professor Johan Håstad (Kungliga Vetenskapsakademien).

Medlemskap i externa organisationer

Finlands vetenskapsakademier är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Styrgruppen för Finlands vetenskapsakademier består av ordförandena i de fyra vetenskapsakademierna. Societetens representant i styrgruppen är således herr Meurman. Ständige sekreteraren har närvarorätt vid styrgruppens möten.

De Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) är ett betydande och oberoende sakkunnigorgan i frågor angående forskning och forskningspolitik. Till delegationen hör 282 vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier. Delegationen får statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet. VSD delar ut detta statsunderstöd till de vetenskapliga samfunden för publikationsverksamhet, internationell verksamhet samt för att anordna nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Societeten representeras i VSD av herr Riikonen (suppleant herr Meurman) och städige sekreteraren (suppleant fru Snellman). Dessutom är herr Bruun suppleant till representanten för Juridiska Föreningen i Finland.

Societetens ledamöter har också haft förtroendeposter inom Finlands Akademi. Under perioden 2019–2021är herr Mickwitz viceordförande i Finlands Akademis styrelse. Fruarna Huhtala och Snellman samt herr Hämäläinen är medlemmar i kommittén för forskningsinfrastruktur.

Societetens ständige sekreterare är Finlands Vetenskapsakademiers representant i European Academies Science Advisory Council (EASAC).

I ICSUs nationalkommittéer representerades Societeten av herr Tanskanen (geodesi och geofysik), herrarna Poutanen och E. Hæggström (vetenskaplig radioforskning), herr Fortelius (kvartärforskning), herrarna Fortelius och Leppäkoski (biologi), herrarna Hytönen, Kupiainen, Mattila och Saksman (matematik), herrarna Stenberg och Nordlund (mekanik), herr Norkko (havsforskning), herr Koskinen med herr Norkko som suppleant (polarforskning), herr Poutanen (astronomi), herr Finne (biovetenskaper), herr Kulmala och herr Niemelä (Future Earth Finland), herr Lindholm (hjärnforskning), herr Leskelä och fru Wiedmer (kemi).

I styrelsen för Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse representerades Societeten av ständige sekreteraren.

Ständige sekreteraren representerade Societeten i styrgruppen för Vetenskapsdagarna 2021 och herr Sundberg i organisationskommittén.

I styrelsen för Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta representerades Societeten av herr K. Donner till utgången av år 2019 och av herr K. Lindström från och med början av år 2020.

En mer utförlig lista över Societetens representanter i vetenskapliga organisationer och samfund publiceras i Sphinx 2019–2020.

Ekonomisk förvaltning

År 2019 var ett mycket bra år på börsen och aktiekurserna steg markant. En del av den stora ökningen förklaras av ett tillfälligt börsfall i slutet av år 2018. Marknadsvärdet på Societetens aktier var den 2 januari 2020 så stort som 43 464 186 euro. Det börsras som coronaepidemin förorsakade sänkte marknadsvärdet till bara 38 503 687 euro den 20 april 2020. I maj 2020 började kurserna återhämta sig och den 26 maj 2020 var marknadsvärdet på på Societetns aktier uppe i 40 348 196 euro.

Societeten äger tio lägenheter och affärslokaler till ett sammanlagt bokföringsvärde på över 3,8 miljoner euro. De är väl underhållna och har alla varit uthyrda och sålunda inbringat hyresintäkter.

Närmare uppgifter om Societetens ekonomi framgår av bokslutet och skattmästarens berättelse.

Förvaltningsnämnden har bistått styrelsen i ekonomiska frågor vilket varit av stort värde.

Premium Group har skött Societetens bokföring på ett professionellt sätt.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har för andra året i följd höjt utdelningen av stipendier – denna gång från 1,9 miljoner euro år 2019 till 2,1 miljoner euro år 2020 vilket Societeten är mycket tacksam för.

Kansliet och biblioteket

En viktig del av Societetens verksamhet har alltifrån dess grundade år 1838 varit att utge vetenskapliga skrifter. Societeten har därför samlat ihop ett omfattande bibliotek vars äldsta böcker utkom år 1840. Bibloteket har sedan flytten från Fabiansgatan varit i oordning och de äldsta volymerna har varit i dåligt skick. Under verksamhetsåret har biblioteket ordnats upp och en komplett katalog över alla volymer har uppförts. Arbetet har utförts mycket professionellt av ekon.mag. Eva-Ida Aminoff. Samtidigt har de äldsta volymerna restaurerets av papperskonservator Anna Aaltonen från Museoiden Hankintakeskus.

Societeten får regelbundet förfrågningar, både av inhemska och utländska vetenskapsidkare, om böcker och artiklar som den utgivit. Det vore därför en tjänst gentemot vetenskapssamfundet att ha Societetens bibliotekskatalog fritt tillgänglig på nätet med en effektiv sökfunktion. Implementeringen av detta har påbörjats och förväntas bli färdig inom en snar framtid.

För Societetens IT-underhåll och datastöd svarar Kenneth Lundström på NuData. Societeten är mycket tacksam för den sakkunniga hjälp vi fått av honom.

På mina egna och hela Societetens vägnar vill jag rikta ett stort tack till kanslisekreterare AnnChristin Geust för det värdefulla arbete hon utfört.