English logo

Ordinarie ledamöter – Varsinaiset jäsenet – Ordinary Members

*Hedersledamöter – *Kunniajäsenet – *Honorary Members

Alfabetisk förteckning. Inom parentes anges invalsår samt sektion.
Aakkosellinen luettelo. Suluissa valitsemisvuosi ja osasto.
Alphabetical list. Year of election and section in brackets.

I     Matematisk-fysiska sektionen/Matemaattis-fysikaalinen osasto/Section of Mathematics and Physics
II     Biovetenskapliga sektionen/Biotieteellinen osasto/Section of Biosciences
III     Humanistiska sektionen/Humanistinen osasto/Section of Humanities
IV     Samhällsvetenskapliga sektionen/Yhteiskuntatieteellinen osasto/Section of Social Sciences

ALITALO, Kari, 21.5.1952 (II 2007), med.o.kir.dr, akademiker (Finlands Akademi) professor emer. i cancerbiologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., akateemikko (Suomen Akatemia), Helsingin yliopiston syöpäbiologian professori emer. / MD, Academician (Academy of Finland), professor emer. of cancer biology at the University of Helsinki

ANCKAR, Carsten, 17.4.1969 (IV 2010), pol.dr, professor i statskunskap, särskilt jämförande politik, vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin valtio-opin, erityisesti vertailevan politiikan, professori / DSocSci, professor of political science, especially comparative political science, at Åbo Akademi University

ANCKAR, Dag, 12.2.1940 (IV 1977), pol.dr, professor emer. i statskunskap vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin valtio-opin professori emer. / DSocSci, professor emer. of political science at Åbo Akademi University

ANCKAR, Olle, 19.12.1941 (IV 1985), ekon.dr, professor emer. i nationalekonomi vid Åbo Akademi / kauppat. toht., Åbo Akademin kansantaloustieteen professori emer. / DSc(econ), professor emer. of economics at Åbo Akademi University

ANDERSSON, Håkan, 14.3.1940 (IV 1986), fil.dr, professor emer. i pedagogik vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin kasvatustieteen professori emer. / PhD, professor emer. of education at Åbo Akademi University

ANDERSSON, Leif C., 24.3.1944 (II 1981), med.o.kir.dr, professor emer. i patologisk anatomi vid Helsingfors universitet, tidigare ordförande för Societeten / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston patologisen anatomian professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja / MD, professor emer. of anatomical pathology at the University of Helsinki, former President of the Society

BACK, Ralph-Johan, 26.2.1949 (I 2005), fil.dr, professor i informationsteknik vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin tietojenkäsittelytieteen professori / PhD, professor of computer science at Åbo Akademi University

BERGLUND, Sten, 10.3.1947 (IV 1988), fil.dr, professor emer. i statskunskap vid Örebros universitet / fil. toht., Örebron yliopiston valtio-opin professori emer. / PhD, professor emer. of political science at Örebro University

BJÖRKLUND, Alf, 21.11.1939 (I 1995), fil.dr, professor emer. i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin geologian ja mineralogian professori emer. / PhD, professor emer. of geology and mineralogy at Åbo Akademi University

BJÖRKMAN, Ingmar, 15.8.1959 (IV 2010), ekon.dr, professor, rektor för Hanken Svenska handelshögskolan / kauppat. toht., professori, Hanken Svenska handelshögskolanin rehtori / DSc(econ), professor, rector at the Hanken School of Economics

BJÖRNE, Lars, 6.12.1944 (IV 1990), jur.dr, professor emer. i romersk rätt och rättshistoria vid Åbo universitet / oikeust. toht., Turun yliopiston roomalaisen oikeuden ja oikeushistorian professori emer. / JD, professor emer. of Roman law and legal history at the University of Turku

BONSDORFF, Erik, 26.6.1954 (II 2002), fil.dr, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin meribiologian professori / PhD, professor of marine biology at Åbo Akademi University

BONSDORFF VON, Pauline, 10.4.1961 (III 2007), fil.dr, professor i konstfostran vid Jyväskylä universitet / fil. toht., Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen professori / PhD, professor of art education at the University of Jyväskylä

BRUSILA, Johannes, 19.11.1964 (III 2013), fil.dr, professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin musiikkitieteen professori / PhD, professor of musicology at Åbo Akademi University

BRUUN, Niklas, 23.7.1950 (IV 2000), jur.dr,professor emer. i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan, Societetens skattmästare / oikeust. toht., Svenska handelshögskolanin kauppaoikeuden professori emer., Tiedeseuran rahastonhoitaja / JD, professor emer. of commercial law at the Hanken School of Economics, Treasurer of the Society

BRÄNNBACK, Malin, 26.12.1963 (IV 2010), ekon.dr, professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi / kauppat. toht., Åbo Akademin Kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan professori / DSc(econ), professor of international business at the School of Business and economics of Åbo Akademi University

BUTCHER, Sarah, 25.8.1967 (II 2021), fil.dr, professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston mikrobiologian professori / PhD, professor of microbiology at the University of Helsinki

CANDOLIN, Ulrika, 7.4.1967 (II 2021), fil.dr, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian professori / PhD, professor of ecology and evolutionary biology at the University of Helsinki

CARLSSON, Christer, 13.12.1946 (IV 1985), ekon.dr, professor emer. i företagsekonomi vid Åbo Akademi / kauppat. toht., Åbo Akademin liiketaloustieteen professori emer. / DSc(econ), professor emer. of business administration at Åbo Akademi University

CASTRÉN, Eero, 4.4.1958 (II 2021), med. dr, forskningsdirektör i neurovetenskap / lääket.toht., neurotieteen tutkimusjohtaja / MD, Research Director in neuroscience

CHESTERMAN, Andrew, 6.10.1946 (III 2005), fil.dr, professor emer. i flerspråkig fackkommunikation vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston monikielisen viestinnän professori emer. / PhD, professor emer. of multilingual communication at the University of Helsinki

COLLAN, Mikael, 25.2.1975 (IV 2015), ekon.dr, överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral och professor i strategisk finansiering vid Villmanstrands tekniska universitet / kauppat. toht., Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategisen rahoituksen professori / DSc(econ), director general at the VATT institute for economic research and professor of strategic finance at Lappeenranta University of Technology

DAHLSTRÖM, Fabian, 19.6.1930 (III 1990), fil.dr, professor emer. i musikvetenskap vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin musiikkitieteen professori emer. / PhD, professor emer. of musicology at Åbo Akademi University

DJUPSUND, Göran, 30.10.1952 (IV 2000), pol.dr, professor emer. i statskunskap vid Åbo Akademi / valt. toht., Åbo Akademin valtiotieteen professori emer. / DSocSci., professor emer. of political science at Åbo Akademi University

DONNER, Joakim, 19.12.1926 (I 1959), fil.dr, PhD, professor emer. i geologi och paleontologi vid Helsingfors universitet, tidigare ordförande för Societeten / fil. toht., PhD, Helsingin yliopiston geologian ja paleontologian professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja / PhD, PhD, professor emer. of geology and paleontology at the University of Helsinki, former president of the Society

DONNER, Kristian, 22.2.1952 (II 1997), fil.dr, professor emer. i zoologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston eläintieteen professori emer. / PhD, professor emer. of zoology at the University of Helsinki

EEROLA, Paula, 10.1.1962 (I 2010), fil.dr, professor i experimentell partikelfysik vid Helsingfors universitet, generaldirektör för Finlands Akademi / fil. toht., Helsingin yliopiston kokeellisen hiukkasfysiikan professori, Suomen Akatemian pääjohtaja / PhD, professor of experimental elementary particle physics at the University of Helsinki, President of the Academy of Finland

EHLERS, Carl, 21.1.1944 (I 1985), fil.dr, professor emer. i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin geologian ja mineralogian professori emer. / PhD, professor emer. of geology and mineralogy at Åbo Akademi University

ENQVIST, Kari, 16.2.1954 (I 2001), fil.dr, professor emer. i kosmologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kosmologian professori emer. / PhD, professor emer. of cosmology at the University of Helsinki

ERIKSSON, John, 30.8.1957 (II 2006), fil.dr, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin solubiologian professori / PhD, professor of cell biology at Åbo Akademi University

FELLMAN, Johan, 4.9.1931 (IV 1991), fil.dr, professor emer. i statistik vid Svenska handelshögskolan / fil. toht., Svenska handelshögskolanin tilastotieteen professori emer. / PhD, professor emer. of statistics at the Swedish School of Economics and Business Administration

FELLMAN, Susanna, 3.3.1963 (IV 1991), pol.dr, professor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet / valtiot. toht., Göteborgin yliopiston taloushistorian professori / DSocSci, Professor of business history at the University of Gothenburg

FELLMAN, Vineta, 10.6.1947 (II 2019), med.dr, professor emer. i pediatrik vid Helsingfors universitet / lääket. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin professori emer. / MD, professor emer. of pediatrics at the University of Helsinki

FINNE, Jukka, 25.2.1951 (II 2010), med.o.kir.dr, professor emer. i cell- och molekylbiologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston solu- ja molekyylibiologian professori emer. / MD, professor emer. of cell and molecular biology at the University of Helsinki

FOGELBERG, Paul, 26.8.1935 (II 1982), fil.dr, professor emer. i geografi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen professori emer. / PhD, professor emer. of geography at the University of Helsinki

FOGELHOLM, Mikael, 9.5.1959 (II 2021), livsm.vet.dr, professor i näringslära vid Helsingfors universitet / elintarviket. toht., Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori / D.Sc. (nutrition), professor in human nutrition at the University of Helsinki

FORSÉN, Björn, 18.10.1963 (III 2015), fil.dr, universitetslektor i historia vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston historian yliopistonlehtori / PhD, University Lecturer of History at the University of Helsinki

FORTELIUS, Mikael, 1.2.1954 (II 1996), fil.dr, professor emer. i evolutionspaleontologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston evoluutiopaleontologian professori emer. / PhD, professor emer. of evolutionary paleontology at the University of Helsinki

FRÄNDE, Dan, 14.1.1954 (IV 2006), jur.dr, professor emer. i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet / oikeust. toht., Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori emer. / JD, professor emer. of criminal and procedural law at the University of Helsinki

FRÖSÉN, Jaakko, 9.1.1944 (III 1987), fil.dr, professor emer. i grekisk filologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian professori emer. / PhD, professor emer. of greek philology at the University of Helsinki

FURMAN, Eeva, 2.5.1960 (IV 2020), fil.dr, professor, ledande sakkunnig, Statsrådets kansli / fil.toht., professori, johtava asiantuntija, Valtioneuvoston kanslia / PhD, professor, Chief Specialist, Prime Minister’s Office

FYHRQUIST, Frej, 4.4.1938 (II 1983), med.o.kir.dr, professor emer. i internmedicin vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautien professori emer. / MD, professor emer. of internal medicine at the University of Helsinki

* GAHMBERG, Carl Gustav, 1.12.1942 (I 1983, *2018), med.o.kir.dr, professor emer. i biokemi vid Helsingfors universitet, tidigare ständig sekreterare för Societeten / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biokemian professori emer., Tiedeseuran entinen pysyvä sihteeri / MD, professor emer. of biochemistry at the University of Helsinki, former Permanent Secretary of the Society

GOTHÓNI, René, 10.4.1950 (III 1992), teol.dr, professor emer. i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. / teol. toht., Helsingin yliopiston uskontotieteen professori emer. / ThD, professor emer. of study of religions at the University of Helsinki

GRIPENBERG, Gustaf, 5.8.1952 (I 2000), tekn.dr, professor emer. i matematik vid Aalto-universitetet / tekn. toht., Aalto-yliopiston matematiikan professori emer. / DSci(tech), professor emer. of mathematics at the Aalto University

GROOP, Per-Henrik, 19.3.1956 (II 2017), med.o.kir.dr, professor i internmedicin vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautien professori / MD, professor of internal medicine at the University of Helsinki

GRÖNLUND, Kimmo, 5.6.1967 (IV 2015), pol.dr, professor i statskunskap vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin valtio-opin professori / DSocSci, professor of political science at Åbo Akademi University

GRÖNROOS, Christian, 16.1.1947 (IV 1986), ekon.dr, professor emer. i tjänste- och relationsmarknadsföring vid Svenska handelshögskolan / kauppat. toht., Svenska handelshögskolanin palvelu- ja asiakassuhdemarkkinoinnin professori emer. / DSc(econ), professor emer. of service and relationship marketing at the Swedish School of Economics and Business Administration

GYLLENBERG, Mats, 15.12.1955 (I 2009), tekn.dr, professor emer. i tillämpad matematik vid Helsingfors universitet, Societetens ständige sekreterare / tekn. toht., Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan professori emer., Tiedeseuran pysyvä sihteeri / DSci(tech) professor emer. of applied mathematics at the University of Helsinki, permanent secretary of the Society

HAGLUND, Caj, 1.10.1952 (II 2015), med.o.kir.dr, professor emer. i kirurgi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kirurgian professori emer. / MD, professor emer. of surgery at the University of Helsinki

HAKULINEN, Auli, 10.3.1941 (III 1996), fil.dr, professor emer. i finska språket vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston suomen kielen professori emer. / PhD, professor emer. of Finnish language at the University of Helsinki

HALTIA, Matti, 28.2.1939 (II 2003), med.o.kir.dr, professor emer. i patologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston patologian professori emer. / MD, professor emer. of pathology at the University of Helsinki

HEDMAN, Klaus, 28.10.1953 (II 2017), med.o.kir.dr, professor emer. i klinisk virologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kliinisen virologian professori emer. / MD, emeritusprofessor of clinical virology at the University of Helsinki

HEINÄMAA, Sara, 18.11.1960 (III 2018), fil.dr, professor i filosofi vid Jyväskylä universitet / fil.toht. Jyväskylän yliopiston filosofian professori / PhD, professor of philosophy at University of Jyväskylä

HEISKANEN, Eva, 17.8.1963 (IV 2021), fil.dr, professor i hållbar konsumtion vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston kestävän kulutuksen professori / PhD, professor of sustainable consumption at the University of Helsinki

HELANDER, Eila, 23.9.1946 (III 2005), fil.dr, professor emer. i kyrkosociologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori emer. / PhD, professor emer. of sociology of religion at the University of Helsinki

HELASVUO, Marja-Liisa, 19.8.1962 (III 2023), fil.dr., professor i finska språket vid Åbo universitet / fil. toht., Turun yliopiston suomen kielen professori / PhD, professor of Finnish language at the University of Turku

HERTZBERG, Lars, 11.5.1943 (III 1997), fil.dr, professor emer. i filosofi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin filosofian professori emer. / PhD, professor emer. of philosophy at Åbo Akademi University

HJELT, Sven-Erik, 18.9.1939 (I 1993), tekn.dr, professor emer. i geofysik vid Uleåborgs universitet / tekn. toht., Oulun yliopiston geofysiikan professori emer. / DSci(tech) professor emer. of geophysics at the University of Oulu

HOFFMAN, Kai, 3.11.1944 (IV 1991), pol.dr, docent i ekonomisk och social historia vid Helsingfors universitet / valtiot. toht., Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti / DSocSci, docent of economic and social history at the University of Helsinki

HOLM, Gunilla, 7.9.1954 (IV 2009), fil.dr, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori / PhD, professor of education at the University of Helsinki

HOLM, Nils Gustav, 9.4.1943 (III 1994), teol.dr, professor emer. i religionsvetenskap vid Åbo Akademi / teol. toht., Åbo Akademin uskontotieteen professori emer. / ThD, professor emer. of study of religions at Åbo Akademi University

HOLMBERG, Christer, 28.5.1942 (II 2002), med.o.kir.dr, professor emer. i pediatrik vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin professori emer. / MD, professor emer. of pediatrics at the University of Helsinki

HOLMBOM, Bjarne, 28.9.1943 (I 1997), tekn.dr, professor emer. i skogsprodukternas kemi vid Åbo Akademi / tekn. toht., Åbo Akademin metsätuotteiden kemian professori emer. / DSci(tech), professor emer. of chemistry of forest products at Åbo Akademi University

HOYER, Paul, 14.3.1945 (I 1983), fil.dr, professor emer. i elementarpartikelfysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston alkeishiukkasfysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of elementary particle physics at the University of Helsinki

HUHTALA, Anni, 1963 (IV 2015), fil.dr, Associate Research Professor, Statens ekonomiska forskningscentral / fil. toht., Associate Research Professor, Valtion taloudellisen tutkimuskeskus / PhD, Associate Research Professor, VATT Institute for Economic Research

HUKKINEN, Janne I., 6.10.1957 (IV 2012), fil.dr, professor i miljöpolitik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori / PhD, professor of environmental policy at the University of Helsinki

HUPA, Mikko, 12.9.1952 (I 2002), tekn.dr, professor emer. i oorganisk kemi vid Åbo Akademi / tekn. toht., Åbo Akademin epäorgaanisen kemian professori emer. / DSci(tech), professor emer. of inorganic chemistry at Åbo Akademi University

HYTÖNEN, Tuomas, 16.5.1981 (I 2017), tekn.dr, professor i matematik vid Helsingfors universitet / tekn. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori / DSci(tech) professor of mathematics at the University of Helsinki

HÆGGSTRÖM, Carl-Adam, 2.7.1941 (II 2001), fil.dr, professor emer. i växtekologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kasviekologian professori emer. / PhD, professor emer. of plant ecology at the University of Helsinki

HÆGGSTRÖM, Edward, 22.1.1969 (I 2012), fil.dr, professor i fysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston fysiikan professori / PhD, professor of physics at the University of Helsinki

HÄMÄLÄINEN, Keijo, 16.7.1963 (I 2013), fil.dr, professor, rektor för Tammerfors universitet / fil. toht., professori, Tampereen yliopiston rehtori / PhD, professor, rector at the University of Tampere

HÄRMÄ, Juhani, 21.5.1949 (III 2014), fil.dr, professor emer. i romansk filologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston romaanisen filologian professori emer. / PhD, professor emer. of Romance philology at the University of Helsinki

HÖCKERSTEDT, Krister, 8.3.1942 (II 2003), med.o.kir.dr, professor emer. i kirurgi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kirurgian professori emer. / MD, professor emer. of surgery at the University of Helsinki

HÖGNÄS, Göran, 12.6.1946 (I 1997), fil.dr, professor emer. i tillämpad matematik vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin sovelletun matematiikan professori emer. / PhD, professor emer. of applied mathematics at Åbo Akademi University

IKONEN, Elina, 26.10.1961 (II 2019), med.dr, professor i cell- och vävnadsbiologi vid Helsingfors universitet / lääket. toht., Helsingin yliopiston solu- ja kudosbiologian professori / MD, professor of cell and tissue biology at the University of Helsinki

ILLMAN, Ruth, 10.10.1976 (III 2021), fil.dr, teol.dr, föreståndare för Donnerska institutet / fil.toht., teol.toht., Donner-instituutin johtaja / PhD, ThD, director for the Donner Institute

ILONEN, Jorma, 14.1.1952 (II 2013), med.o.kir.dr, professor emer. i immunogenetik vid Åbo universitet / lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston immunogenetiikan professori emer. / MD, professor emer. of immunogenetics at the University of Turku

ISONIEMI, Helena, 14.2.1951 (II 2017), med.o.kir.dr, professor, linjedirektör för HUCS:s gastrocentrum / lääket. ja kir. toht., professori, HYKS:n vatsakeskuksen linjajohtaja / MD, professor, chief of the division of transplantation and liver surgery at HUCH

JAHNUKAINEN, Kirsi, 18.4.1967 (II 2019), med. dr, professor i pediatrik vid Helsingfors universitet / lääket. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin professori / MD, professor in pediatrics at the University of Helsinki

JANHUNEN, Juha, 12.2.1952 (III 2003), fil.dr, professor emer. i ostasiatiska språk och kulturer vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston Itä-Aasian kielten ja kulttuurien professori emer. / PhD, professor emer. of East Asian languages and cultures at the University of Helsinki

JERNVALL, Jukka, 4.12.1963 (II 2008), fil.dr, professor i utvecklings- och evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kehitys- ja evoluutiobiologian professori / PhD, professor of developmental and evolutionary biology at the University of Helsinki

JOAS, Marko, 21.1.1966 (IV 2017), pol.dr, professor i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi / valtiot.toht., Åbo Akademin julkishallinnon professori / DSocSci, professor of public administration at Åbo Akademi University

JOHANSSON, Peter, 2.5.1978 (I 2019), fil.dr, professor i astrofysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston astrofysiikan professori / PhD, professor of astrophysics at the University of Helsinki

JUNGAR, Sune, 8.10.1936 (III 1979), fil.dr, professor emer. i nordisk historia vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin pohjoismaiden historian professori emer. / PhD, professor emer. of Nordic history at Åbo Akademi University

JÄNTTI, Markus, 15.5.1966 (IV 2016), pol.dr, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet / valtiot. toht., Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori / DSocSci, professor of economics at Stockholm University

KAILA, Kai, 23.5.1951 (II 2003), fil.dr, professor i zoofysiologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston eläinfysiologian professori / PhD, professor of animal physiology at the University of Helsinki

KAITALA, Veijo, 8.4.1951 (II 2018), tekn.dr, professor emer. i populationsekologi vid Helsingfors universitet / tekn. toht., Helsingin yliopiston populaatioekologian professori emer. / DSci(tech), professor emer. of population biology at the University of Helsinki

KAJANTIE, Keijo, 31.1.1940 (I 1973), fil.dr, professor emer. i teoretisk fysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of theoretical physics at the University of Helsinki

KAJAVA, Mika, 31.5.1959 (III 2013), fil.dr, professor i grekiska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kreikan kielen ja kirjallisuuden professori / PhD, professor of Greek language and literature at the University of Helsinki

KALSO, Eija, 19.2.1955 (II 2017), med.o.kir.dr, professor i smärtmedicin vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir.toht., Helsingin yliopiston kipulääketieteen professori / MD, professor of pain medicine at the University of Helsinki

KARIVIERI, Arja, 17.8.1960 (III 2017), fil.dr, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet / fil. toht., Tukholman yliopiston antiikin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän professori / PhD, professor of culture and social life of Antiquity at Stockholm University

KARLSSON, Fred, 17.2.1946 (III 1984), fil.dr, professor emer. i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet, tidigare ordförande för Societeten / fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja / PhD, professor emer. of general linguistics at the University of Helsinki, former President of the Society

KARVONEN, Lauri, 21.11.1952 (IV 1998), pol.dr, professor emer. i statskunskap vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin valtio-opin professori emer. / DSocSci, professor emer. of political science at Åbo Akademi University

KAUPPI, Pekka, 11.3.1952 (IV 2011), fil.dr, professor emer. i miljövård vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professori emer. / PhD, professor emer. of environmental science and policy at the University of Helsinki

KEINONEN, Juhani, 19.6.1946 (I 2006), fil.dr, professor emer. i tillämpad fysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of applied physics at the University of Helsinki

KERE, Juha, 28.8.1958 (II 2009), med.o.kir.dr, professor i molekylgenetik vid Karolinska Institutet / lääket. ja kir. toht., Karolinska Institutetin molekyyligenetiikan professori / MD, professor of molecular genetics at the Karolinska Institute

KILPUA, Emilia, 18.11.1977 (I 2023), fil. dr., professor i rymdfysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori / PhD, professor of space physics at the University of Helsinki

KIVISTÖ, Sari, 10.7.1968 (III 2017), fil.dr, professor i allmän litteraturvetenskap vid Tammerfors universitet / fil. toht., Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori / PhD, professor of comparative literature studies at the Tampere University

KNIF, Henrik, 17.10.1953 (III 2008), fil.dr, docent i historia vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin historian dosentti / PhD, docent of history at Åbo Akademi University

KNIP, Mikael, 28.9.1950 (II 1999), med.o.kir.dr, professor emer. i pediatrik vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lastentautiopin professori emer. / MD, professor emer. of pediatrics at the University of Helsinki

KOLBE, Laura, 9.10.1957 (III 2005), fil.dr, professor i Europas historia vid Helsingfors universitet / fil. toht, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori / PhD, professor of European history at the University of Helsinki

KONTULA, Kimmo, 13.10.1950 (II 2006), med.o.kir.dr, professor emer. i internmedicin vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston sisätautiopin professori emer. / MD, professor emer. of internal medicin at the University of Helsinki

KOSKENNIEMI, Martti, 18.3.1953 (IV 2007), jur.dr, professor emer. i internationell rätt vid Helsingfors universitet / oikeust. toht., Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori emer. / JD, emeritud professor of international law at the University of Helsinki

KOSKINEN, Hannu, 7.1.1954 (I 2004), fil.dr, professor emer. i rymdfysik vid Helsingfors universitet, Societetens ordförande / fil. toht., Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori emer., Tiedeseuran puheenjohtaja / PhD, professor emer. of space physics at the University of Helsinki, President of the Society

KOVALAINEN, Anne, 10.12.1960 (IV 2019), ekon. dr, professor i företagsamhet vid Åbo universitet / kauppat. toht., Turun yliopiston yrittäjyyden professori / DSc(econ), professor in entrepreneurship at the University of Turku

KULMALA, Markku, 30.10.1958 (I 2006), fil.dr, akademiker (Finlands Akademi), professor i fysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., akateemikko (Suomen Akatemia), Helsingin yliopiston fysiikan professori / PhD, Academician (Academy of Finland), professor of physics at the University of Helsinki

KUPIAINEN, Antti, 23.6.1954 (I 2008), fil.dr, professor i matematik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori / PhD, professor of mathematics at the University of Helsinki

KURTÉN, Tage, 29.5.1950 (III 2008), teol.dr, professor emer. i systematisk teologi vid Åbo Akademi / teol. toht., Åbo Akademin systemaattisen teologian professori emer. / ThD, professor emer. of systematic theology at Åbo Akademi University

KURTÉN, Theo, 12.6.1980 (I 2022), fil.dr, professor i atmosfärkemi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston ilmakemian professori / PhD, professor of atmospheric chemistry at the University of Helsinki

KUUSAMO, Altti, 15.6.1951 (III 2018), fil.dr, professor i konsthistoria vid Åbo universitet / fil.toht., Turun yliopiston taidehistorian professori / PhD, professor of art history at the University of Turku

LAGERSPETZ, Olli, 23.2.1963 (III 2012), fil.dr, akademilektor i filosofi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin filosofian akatemialehtori / PhD, senior lecturer of philosophy at Åbo Akademi University

LAMBERG-ALLARDT, Christel, 4.7.1949 (II 2015), agr.o.forst.dr, professor, tidigare universitetslektor i näringslära vid Helsingfors universitet / maat.ja metsät. toht., professori, Helsingin yliopiston entinen ravinto-opin yliopistonlehtori / PhD (agriculture and forestry), professor, former senior lecturer of nutrition sciences at the University of Helsinki

LASSAS, Matti, 8.8.1969 (I 2020), fil.dr, professor i tillämpad matematik vid Helsingfors universitet / fil.toht. Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan professori / PhD, professor of applied mathematics at the University of Helsinki

LAVENTO, Mika, 29.3.1962 (III 2011), fil.dr, professor i arkeologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston arkeologian professori / PhD, professor of archaelogy at the University of Helsinki

LEHECKOVÁ, Helena, 6.3.1952 (III 2010), fil.dr, universitetslektor i tjeckiska språket vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston tsekin kielen yliopistonlehtori / PhD, university lecturer of the Czech language at the University of Helsinki

LEHESJOKI, Anna-Elina, 19.7.1960 (II 2018), med.o.kir.dr, professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet, direktör för Folkhälsans forskningscentrum / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan professori, Folkhälsanin tutkimuskeskuksen johtaja / MD, professor of medical genetics at the University of Helsinki, director at Folkhälsan Research Center

LEIKOLA, Anto, 8.6.1937 (II 1987), fil.dr, professor emer. i lärdomshistoria vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston oppihistorian professori emer. / PhD, professor emer. of history of science at the University of Helsinki

LEPPÄKOSKI, Erkki, 25.1.1941 (II 1987), fil.dr, professor emer. i ekologi och miljövård vid Åbo Akademi / fil.toht., Åbo Akademin ekologian ja ympäristönsuojelun professori emer. / PhD, professor emer. of ecology and environmental science and policy at Åbo Akademi University

LESKELÄ, Markku, 25.11.1950 (I 2005), tekn.dr, professor emer. i oorganisk kemi vid Helsingfors universitet / tekn.toht., Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian professori emer. / DSci(tech), professor emer. of inorganic chemistry at the University of Helsinki

LIEBKIND, Karmela, 29.9.1949 (III 1993), pol.dr, professor emer. i socialpsykologi vid Helsingfors universitet / valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian professori emer. / DSocSci, professor emer. of social psychology at the University of Helsinki

LILIUS, Henrik, 3.2.1939 (III 1991), fil.dr, professor, tidigare generaldirektör för Museiverket / fil. toht., professori, Museoviraston entinen pääjohtaja / PhD, professor, former director of the Finnish Heritage Agency

LINDBERG, Lars-Axel, 21.7.1941 (II 1996), vet.med.dr, professor emer. i veterinärmedicinsk anatomi vid Helsingfors universitet / eläinlääket. toht., Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen anatomian professori emer. / DrVetMed, professor emer. of veterinary medicin at the University of Helsinki

LINDÉN, Jan-Ivar, 4.2.1959 (III 2013), fil.dr, docent i filosofi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston filosofian dosentti / PhD, docent of philosophy at the University of Helsinki

LINDER, Markus, 21.12.1966 (I 2013), fil.dr, professor i biomolekylära material vid Aalto-universitetet / fil. toht., Aalto-yliopiston biomolekulaaristen aineiden professori / PhD, professor of biomolecular materials at the Aalto University

LINDHOLM, Camilla, 16.7.1971 (III 2019), fil.dr, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori / PhD, professor of Nordic languages at University of Helsinki

LINDHOLM, Dan, 21.1.1953 (II 2012), med.o.kir.dr, professor i cellbiologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston solubiologian professori / MD, professor of cell biology at the University of Helsinki

LINDSTRÖM, Kai, 8.8.1958 (II 2008), fil.dr, professor i ekologi och miljövetenskap vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin ekologian ja ympäristötieteen professori / PhD, professor of ecology and environmental sciences at Åbo Akademi University

LINDSTRÖM, Kristina, 20.1.1954 (II 2009), agr.o.forst.dr, professor emer. i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet / maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston kestävän kehityksen professori emer. / PhD (agriculture and forestry), professor emer. of sustainable development at the University of Helsinki

LINDSTRÖM, Mikael, 15.11.1955 (I 2012), fil.dr, professor emer. i matematik vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin matematiikan professori emer. / PhD, professor emer. of mathematics at Åbo Akademi University

LOHI, Hannes, 14.10.1974 (II 2019), fil.dr, professor i molekylär genetik vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori / PhD, professor in molecular genetics at the University of Helsinki

LONDEN, Stig-Olof, 15.9.1939 (I 1990), tekn.dr, professor emer. i matematik vid Tekniska högskolan / tekn. toht., Teknillisen kokeakoulun matematiikan professori emer. / DSci(tech), professor emer. of mathematics at Helsinki University of Technology

LUOTO, Miska, 24.3.1970 (II 2021), fil.dr, professor i naturgeografi vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston luonnonmaantieteen professori / PhD, professor of physical geography at the University of Helsinki

LÄHTEENMÄKI, Maria, 9.6.1957 (III 2019), fil.dr, professor i historia vid Östra Finlands universitet / fil. toht., Itä-Suomen yliopiston historian professori / PhD, professor of history of the University of Eastern Finland

LÖFSTRÖM, Erika, 27.3.1972 (IV 2021), fil.dr, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori / PhD, professor of education at the University of Helsinki

LÖNNQVIST, Bo, 29.9.1941 (III 1986), fil.dr, professor emer. i etnologi vid Jyväskylä universitet / fil. toht., Jyväskylän yliopiston kansatieteen professori emer. / PhD, professor emer. of ethnology at the University of Jyväskylä

MAPPES, Johanna, 13.1.1965 (II 2017), fil.dr, professor i evolutionsekologi vid Jyväskylä universitet / fil. toht., Jyväskylän yliopiston evoluutioekologian professori / PhD, professor of evolutionary ecology at the University of Jyväskylä

MARTIO, Olli, 2.9.1941 (I 1988), fil.dr, professor emer. i matematik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori emer. / PhD, professor emer. of mathematics at the University of Helsinki

MATOMÄKI, Kaisa, 30.4.1985 (I 2019), fil.dr, professor i matematik vid Åbo universitet / fil. toht., Turun yliopiston matematiikan professori / PhD,  professor of mathematics at the University of Turku

MATTILA, Pertti, 28.3.1948 (I 2007), fil.dr, professor emer. i matematik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori emer. / PhD, professor emer. of mathematics at the University of Helsinki

MEINANDER, Henrik, 19.5.1960 (III 2003), fil.dr, professor i historia vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston historian professori / PhD, professor of history at the University of Helsinki

MERI, Seppo, 1.7.1957 (II 2012), med.o.kir.dr, professor i immunologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston immunologian professori / MD, professor of immunology at the University of Helsinki

MEURMAN, Jukka H., 14.9.1947 (II 2005), med.o.kir.dr, odont.dr, professor emer. i hårdvävnads- och infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet, tidigare ordförande för Societeten / lääket.ja kir.toht., hammaslääket.toht., Helsingin yliopiston kovakudos- ja infektiosairauksien professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja / MD, PhD, DMD, professor emer. of oral maxillofacial and infectious diseases at the University of Helsinki, former President of the Society

MICHELSEN, Karl-Erik, 5.5.1957 (IV 2020), fil.dr, professor i vetenskap, teknologi och moderna samhällets forskning vid LUT-universitetet / fil.toht., LUT-yliopiston tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori / PhD, professor of science, technology and transformation of modern societies at LUT University

MICKWITZ, Per, 3.4.1964 (IV 2014), fil.dr, professor i miljöpolitik vid Lunds universitet / fil. toht., Lundin yliopiston ympäristöpolitiikan professori / PhD, professor of environmental policy at the Lund University

MIESTAMO, Matti, 3.1.1972 (III 2017), fil.dr, professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori / PhD, professor of general linguistics at the University of Helsinki

MIKKONEN, Kai, 3.5.1965 (III 2018), fil.dr, professor i allmän litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet / fil.toht. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori / PhD, professor in comparative literature at the University of Helsinki

MURZIN, Dmitry, 18.5.1963 (I 2008), fil.dr, professor i kemisk teknologi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin kemiallisen teknologian professori / PhD, professor of chemical technology at Åbo Akademi University

MÄKITIE, Antti, 30.7.1960 (II 2022), med.o.kir.dr, professor i öron-, näs- och halssjukdomar vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori / MD, professor of otorhinolaryngology – head and neck surgery at the University of Helsinki

MÄLKKI, Pentti, 22.8.1940 (I 1990), fil.dr, tidigare överdirektör för Havsforskningsinstitutet / fil. toht., Merentutkimuslaitoksen entinen ylijohtaja / PhD, former general director of the Finnish Institute of Marine Research

NIEMI, Pekka, 8.9.1948 (IV 1996), psyk.dr, professor emer. i psykologi vid Åbo universitet / psyk. toht., Turun yliopiston psykologian professori emer. / PsyD, professor emer. of psychology at the University of Turku

NIEMI, Åke, 10.11.1936 (II 1977), fil.dr, professor emer. i ekologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston ekologian professori emer. / PhD, professor emer. of ecology at the University of Helsinki

NIKANNE, Urpo, 15.4.1961 (III 2010), fil.dr, professor i finska språket vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin suomen kielen professori / PhD, professor of Finnish language at Åbo Akademi University

NORDBERG, Leif, 18.4.1943 (IV 1980), pol.dr, professor emer. i statistik och ekonometri vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin tilastotieteen ja ekonometrian professori emer. / DSocSci, professor emer. of statistics and econometrics at Åbo Akademi University

NORDLUND, Kai, 3.11.1969 (I 2005), fil.dr, professor i beräkningsmaterialfysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen fysiikan professori. / PhD, professor of computational materials physics at the University of Helsinki

NORDSTRÖM, Kenneth, 18.9.1956 (IV 2006), fil.dr, professor i statistik vid Uleåborgs universitet / fil. toht., Oulun yliopiston tilastotieteen professori / PhD, professor of statistics at the University of Oulu

NORKKO, Alf, 15.7.1967 (II 2014), fil.dr, professor i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet / fil. toht. Helsingin yliopiston Itämerentutkimuksen professori / PhD, professor of Baltic Sea research at the University of Helsinki

NORRGÅRD, Marcus, 16.12.1972 (IV 2014), jur.dr, professor i juridik vid Helsingfors universitet / oikeust. toht., Helsingin yliopiston oikeustieteen professori / JD, professor of law at the University of Helsinki

NUORTEVA, Jussi, 22.7.1954 (III 2006), teol.dr, fil.lic., tidigare generaldirektör för Riksarkivet / teol. toht., fil. lis., Kansallisarkiston entinen pääjohtaja / DTh, PhL, former director general of the National Archives

NYNÄS, Peter, 29.1.1969 (III 2016), fil.dr, professor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin uskontotieteen professori / PhD, professor of religious studies at Åbo Akademi University

OLKKONEN, Vesa, 12.4.1961 (II 2020), fil.dr, professor, chef för Medicinska forskningsinstitutet Minerva / fil.toht., professori, Lääketieteen tutkimuslaitos Minervan johtaja / PhD, professor, Director of Minerva Foundation Institute for Medical Research

OLSSON, Pia, 17.11.1966 (III 2018), fil.dr, universitetslektor i etnologi vid Helsingfors universitet / fil.toht. Helsingin yliopiston kansatieteen yliopistonlehtori / PhD, lecturer in ethnology at the University of Helsinki

PAKKASVIRTA, Jussi, 12.9.1958 (III 2019), pol.dr, professor i regionala och kulturella studier vid Helsingfors universitet / valtiot. toht., Helsingin yliopiston alue- ja kulttuuritutkimuksen professori / DSocSci, professor of area and cultural studies at the University of Helsinki

PALMROTH, Minna, 10.5.1975 (I 2021), fil. dr, professor i rymdfysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori / PhD, professor in computational space physics at the University of Helsinki

PAMILO, Pekka, 10.9.1949 (II 2003), fil.dr, professor emer. i populationsbiologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston populaatiobiologian professori emer. / PhD, professor emer. of population biology at the University of Helsinki

PANULA, Pertti, 1.3.1952 (II 1995), med.o.kir.dr, professor i biomedicin vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston biolääketieteen professori / MD, professor of biomedicin at the University of Helsinki

PARPOLA, Simo, 4.7.1943 (III 1980), fil.dr, professor emer. i assyriologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston assyriologian professori emer. / PhD, professor emer. of assyriology at the University of Helsinki

PASTERNACK, Amos, 21.6.1936 (II 1983), med.o.kir.dr, professor emer. i internmedicin vid Tammerfors universitet / lääket. ja kir. toht., Tampereen yliopiston sisätautien professori emer. / MD, professor emer. of internal medicine at the Tampere University

PETTERSSON, Bo, 17.2.1957 (III 2010), fil.dr, professor i amerikansk litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet / fil. toht. Helsingin yliopiston amerikkalaisen kirjallisuustieteen professori / PhD, professor of the Literature of the United States at the University of Helsinki

PIHLSTRÖM, Sami, 27.12.1969 (III 2020), fil.dr, professor i religionsfilosofi vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian professori / PhD, professor of philosophy of religion at the University of Helsinki

PIRJATANNIEMI, Elina, 21.8.1966 (IV 2019), jur.dr, professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi / oikeust. toht., Åbo Akademin valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori / JD, professor of constitutional and international law at Åbo Akademi University

POUTANEN, Juri, 16.7.1965 (I 2009), fil.dr, professor i astronomi vid Åbo universitet / fil. toht., Turun yliopiston tähtitieteen professori / PhD, professor of astronomy at the University of Turku

PRIMMER, Craig, 14.6.1970 (II 2022), fil.dr, professori genetik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen professori / PhD, professor of genetics at the University of Helsinki

PULKKINEN, Tuija, 16.8.1962 (I 2010), fil.dr, professor vid Department of climate and space sciences and engineering vid University of Michigan / fil. toht., professori, Department of climate and space sciences and engineering, University of Michigan / PhD, professor at the Department of climate and space sciences and engineering at the University of Michigan

PYYKKÖ, Pekka, 12.10.1941 (I 1985), fil.dr, professor emer. i kemi vid Helsingfors universitet, tidigare ordförande för Societeten / fil. toht., Helsingin yliopiston kemian professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja / PhD, professor emer. of chemistry at the University of Helsinki, former President of the Society

RAIVIO, Kari, 27.5.1940 (II 2006), med.o.kir.dr, professor emer. i perinatalmedicin vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht, Helsingin yliopiston perinataalilääketieteen professori emer. / MD, professor emer. of perinatal medicine at the University of Helsinki

RAUSTE-VON WRIGHT, Maijaliisa, 12.3.1936 (IV 1989), fil.dr, professor emer. i pedagogisk psykologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori emer. / PhD, professor emer. of educational psychology at the University of Helsinki

REMES, Pauliina, 29.3.1971 (III 2015), fil.dr, professor i filosofi vid Uppsala universitet / fil. toht, Uppsalan yliopiston filosofian professori / PhD, professor of philosophy at the University of Uppsala

REUTER, Martina, 29.12.1962 (III 2020), fil.dr, universitetslektor i genusforskning vid Jyväskylä universitet / fil.toht., Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori / PhD, university lecturer in gender studies at University of Jyväskylä

REUTER, Tom, 29.10.1936 (II 1986), fil.dr, professor emer. i zoologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston eläintieteen professori emer. / PhD, professor emer. of zoology at the University of Helsinki

RIEKKOLA, Marja-Liisa, 4.11.1953 (I 1999), fil.dr, professor emer. i analytisk kemi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston analyyttisen kemian professori emer. / PhD, professor emer. of analytical chemistry at the University of Helsinki

RIIKONEN, Hannu K., 3.8.1948 (III 2010), fil.dr, professor emer. i allmän litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori emer. / PhD, professor emer. of comparative literature at the University of Helsinki

RIKKINEN, Kalevi, 14.5.1936 (II 1987), fil.dr, professor emer. i geografi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen professori emer. / PhD, professor emer. of geography at the University of Helsinki

RIKKINEN, Jouko, 15.8.1961 (II 2021), fil.dr, professor i botanik vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston kasvitieteen professori / PhD, professor of botany at the University of Helsinki

RIMÓN, Ranan, 3.4.1938 (II 1990), med.o.kir.dr, professor emer. i psykiatri vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston psykiatrian professori emer. / MD, professor emer. of psychiatry at the University of Helsinki

RINGBOM, Åsa, 16.9.1945 (III 2003), fil.dr, professor emer. i konsthistoria vid Åbo Akademi / fil.toht., Åbo Akademin taidehistorian professori emer. / PhD, professor emer. of art history at Åbo Akademi University

* RISKA, Dan-Olof, 29.3.1944 (I 1981, *2020), tekn.dr, professor emer. i fysik vid Helsingfors universitet, Societetens tidigare ordförande och skattmästare / tekn. toht, Helsingin yliopiston fysiikan professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja ja varainhoitaja / DSci(tech), professor emer. of physics at the University of Helsinki, former President and Treasurer of the Society

RISKA, Elianne, 3.10.1946 (IV 1984), fil.dr, professor emer. i sociologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori emer. / PhD, professor emer. of sociology at the University of Helsinki

RISTIMÄKI, Ari, 14.10.1962 (II 2023), med.o.kir.dr, professor i patologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston patologian professori / MD, professor of pathology at the University of Helsinki

ROMANTSCHUK, Martin, 17.5.1954 (II 2018), fil.dr, professor emer. i miljöbioteknik vid Helsingfors universitet / fil.toht., Helsingin yliopiston ympäristöbiotekniikan professor emer.i / PhD, professor emer. of environmental biotechnology at the University of Helsinki

ROOS, Matts, 28.10.1931 (I 1990), tekn.dr, professor emer. i partikelfysik vid Helsingfors universitet / tekn. toht., Helsingin yliopiston hiukkasfysiikan professori emer. / DSci(tech), professor emer. of particle physics at the University of Helsinki

ROSAS, Allan, 6.5.1948 (IV 1984), jur.dr, professor emer. i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi. / oikeust. toht., Åbo Akademin valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori emer. / JD, professor emer. of constitutional law and public international law at Åbo Akademi University

ROSLIN, Bertil, 21.9.1939 (IV 1981), pol.dr, professor emer. i nationalekonomi vid Åbo Akademi, tidigare ordförande för Societeten / valtiot. toht., Åbo Akademin kansantaloustieteen professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja / DSocSci., professor emer. of economics at Åbo Akademi University, former President of the Society

RUMMUKAINEN, Kari, 14.1.1962 (I 2022), fil.dr, professor i teoretisk partikelfysik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston teoreettisen hiukkasfysiikan professori / PhD, professor of theoretical particle physics at the University of Helsinki

SAARI, Mirja, 23.1.1943 (III 1992), fil.dr, professor emer. i nordiska språk vid Helsingfors universitet / fil. toht, Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori emer. / PhD, professor emer. of Nordic languages at the University of Helsinki

SAARIKIVI, Janne, 29.5.1973 (III 2017), fil.dr, docent vid Helsingfors universitet och Åbo universitet/ fil. toht., Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston dosentti / PhD, docent at the University of Helsinki and the University of Turku

SAHLGREN, Cecilia, 20.7.1970 (II 2018), fil.dr, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi / fil.toht., Åbo Akademin solubiologian professori / PhD, professor in cellbiology at Åbo Akademi University

SAJANTILA, Antti, 28.3.1963 (II 2017), med.dr, professor i rättsmedicin vid Helsingfors universitet / lääket. toht., Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen professori / MD, professor of forensic medicine at the University of Helsinki

SAKSMAN, Eero, 15.2.1962 (I 2013), fil.dr, professor i matematik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan professori / PhD, professor of mathematics at the University of Helsinki

SALMI, Tapio, 7.10.1957 (I 2006), fil.dr, professor i teknisk kemi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin teknillisen kemian professori / PhD, professor of chemical reaction engineering at Åbo Akademi University

SALOMAA, Arto, 6.6.1934 (I 1980), fildr, akademiker (Finlands Akademi), professor emer. i matematik vid Åbo universitet. / fil. toht., akateemikko (Suomen Akatemia), Turun yliopiston matematiikan professori emer. / PhD, Academician (Academy of Finland), professor emer. of mathematics at the University of Turku

SARIS, Per, 21.1.1960 (II 2005), fil.dr, professor i livsmedelsmikrobiologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston elintarvikemikrobiologian professori / PhD, professor of food microbiology at the University of Helsinki

SCHEININ, Mika, 15.7.1952 (II 2008), med.o.kir.dr, professor emer. i farmakologi vid Åbo universitet / lääket. ja kir. toht., Turun yliopiston farmakologian professori emer. / MD, professor emer. of pharmacology at the University of Turku

SCHOULTZ VON, Åsa, 14.2.1973 (IV 2017), pol.dr, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet / valtiot. toht., Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori / DSocSci, professor of political science at the University of Helsinki

SCHRÖDER, Jim, 7.10.1945 (II 1988), fil.dr, professor emer. i genetik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston genetiikan professori emer. / PhD, professor emer. of genetics at the University of Helsinki

SELL, Roger, 29.5.1944 (III 1993), fil.dr, professor emer. i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin englannin kielen ja kirjallisuuden professori emer. / PhD, professor emer. of English language and literature at Åbo Akademi University

SEVÓN, Guje, 20.9.1943 (IV 1986), fil.dr, professor emer. i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm / fil. toht., Tukholman kauppakorkeakoulun talouselämän psykologian professori emer. / PhD, professor emer. of economic psychology at Stockholm School of Economics

SIHVONEN, Jukka, 31.7.1953 (III 2013), fil.dr, professor emer. i medieforskning vid Åbo universitet / fil. toht., Turun yliopiston elokuvantutkimuksen professori emer. / PhD, professor emer. of media studies at the University of Turku

SINKKONEN, Aki, 13.7.1968 (II 2023), fil. dr., ledande forskare vid Naturresursinstitutet (Luke) / fil. toht., Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija / PhD, Principal Scientist at Natural Resources Institute Finland (Luke)

SISTONEN, Lea, 2.11.1959 (II 2003), fil.dr, professor i cell- och molekylärbiologi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin solu- ja molekyylibiologian professori / PhD, professor of molecular biology at Åbo Akademi University

SISULA-TULOKAS, Lena, 15.11.1945 (IV 1999), jur.dr, professor emer. i civilrätt vid Helsingfors universitet / lakit. toht., Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori emer. / JD, professor emer. of civil law at the University of Helsinki

SJÖBLOM, Stefan, 15.5.1959 (IV 2014), pol.dr, professor i kommunalförvaltning vid Helsingfors universitet / valtiot. toht., Helsingin yliopiston kunnallishallinnon professori / DSocSci., professor of local administration at the University of Helsinki

SLOTTE, Peter, 3.2.1956 (I 2007), fil.dr, professor i biokemi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin biokemian professori / PhD, professor of biochemistry at Åbo Akademi University

SNELLMAN, Hanna, 16.4.1961 (III 2011), fil.dr, professor i etnologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston kansatieteen professori / PhD, professor of ethnology at the University of Helsinki

SOLIN, Heikki, 12.9.1938 (III 1976), fil.dr, professor emer. i latinsk filologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston latinalaisen filologian professori emer. / PhD, professor emer. of Latin philology at the University of Helsinki

SPENS, Karen, 27.1.1963 (IV 2017), ekon.dr, professor, rektor för Handelshögskolan BI i Norge / taloust.toht., professori, BI Norwegian Business Schoolin rehtori / DSc(econ), professor, President at BI Norwegian Business School

STAFFANS, Olof, 17.1.1947 (I 2002), fil.dr, tekn.lic., professor emer. i matematik vid Åbo Akademi / fil. toht., tekn. lis., Åbo Akademin matematiikan professori emer. / PhD, lic.tech., professor emer. of mathematics at Åbo Akademi University

* STEINBY, Eva Margareta, 21.11.1938 (III 1983, *2020), fil.dr, professor emer. i romersk arkeologi vid Oxford University / fil. toht., Oxfordin yliopiston roomalaisen arkeologian professori emer. / PhD, professor emer. of Romance archeology at Oxford University

STEINBY, Liisa, 13.10.1952 (III 2015), fil.dr, professor emer. i litteraturvetenskap vid Åbo universitet / fil. toht., Turun yliopiston kirjallisuustieteen professori emer. / PhD, professor emer. of literature theory at the University of Turku

STENBACKA, Rune, 23.12.1960 (IV 2012), ekon.dr, professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan / taloust.toht., Svenska handelshögskolanin kansantaloustieteen professori / DSc(econ), professor of economics at the Swedish School of Economics and Business Administration

STENBERG, Pauline, 19.9.1950 (I 2015), agr.o.forst.dr, professor emer. i skogsinventering vid Helsingfors universitet / maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston metsävarojen inventoinnin professori emer. / PhD (agriculture and forestry), professor emer. of forest inventory at the University of Helsinki

STENBERG, Rolf, 22.11.1953 (I 2011), tekn.dr, professor emer. i mekanik vid Aalto-universitetet / tekn. toht., Aalto-yliopiston mekaniikan professori emer. / DSci(tech), professor emer. of mechanics at the Aalto University

STENIUS, Marianne, 1.1.1951 (IV 1995), pol.dr, professor emer. i finansiering och investering vid Svenska handelshögskolan, Societetens tidigare ordförande / valtiot.toht., Svenska handelshögskolanin rahoituksen ja investoinnin professori emer., Tiedeseuran entinen puheenjohtaja / DSocSci, professor emer. of financing and investment at the Swedish School of Economics and Business Administration, former President of the Society

STENIUS, Per, 29.4.1938 (I 1993), fil.dr, professor emer. i kemi vid Tekniska högskolan / fil. toht., Teknillisen korkeakoulun kemian professori emer. / PhD, professor emer. of chemistry at Helsinki University of Technology

STENMAN, Folke, 15.1.1938 (I 1975), tekn.dr, professor emer. i fysik vid Helsingfors universitet / tekn. toht., Helsingin yliopiston fysiikan professori emer.. / DSci(tech), professor emer. of physics at the University of Helsinki

STENMAN, Ulf-Håkan, 23.1.1941 (II 2005), med.o.kir.dr, professor emer. i klinisk kemi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston kliinisen kemian professori emer. / MD, professor emer. of clinical chemistry at the University of Helsinki

STRANDBERG, Kim, 7.6.1977 (IV 2023), pol.dr, professor i statskunskap vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin valtiotieteen professori / DSocSci, professor of political science at Åbo Akademi University

STRANDVIK, Tore, 15.2.1950 (IV 2007), ekon.dr, professor emer. i marknadsföring vid Svenska handelshögskolan / taloust. toht., Svenska handelshögskolanin markkinoinnin professori emer. / DSc(econ), professor emer. of marketing at the Swedish School of Economics and Business Administration

STUBB, Henrik, 11.2.1946 (I 1997), fil.dr, professor emer. i fysik vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin fysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of physics at Åbo Akademi University

STÅHLBERG, Krister, 31.5.1947 (IV 1982), pol.dr, professor emer. i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin julkishallinnon professori emer. / DSocSci, professor emer. of public administration at Åbo Akademi University

SUKSI, Markku, 3.9.1959 (IV 2011), fil.dr, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin julkisoikeuden professori / PhD, professor of public law at Åbo Akademi University

SUMELIUS, John, 23.12.1957 (IV 2003), agr.o.forst.dr, professor i lantbruksekonomi vid Helsingfors universitet / maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalousekonomian professori / PhD (agriculture and forestry), professor of agricultural economics at the University of Helsinki

SUNDBERG, Jan, 12.12.1949 (IV 1998), pol.dr, professor emer. i allmän statslära vid Helsingfors universitet / valtiot. toht., Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori emer. / DSocSci, professor emer. of political science at the University of Helsinki

SUNDHOLM, Dage, 22.12.1957 (I 2009), fil.dr, tekn. lic., professor i kemi vid Helsingfors universitet. / fil. toht. tekn. lis., Helsingin yliopiston kemian professori / PhD, Lic.Sc. (Tech.), professor of chemistry at the University of Helsinki

SUNDHOLM, Franciska, 16.10.1937 (I 1988), fil.dr, professor emer. i polymerkemi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston polymeerikemian professori emer. / PhD, professor emer. of polymer chemistry at the University of Helsinki

SUNDHOLM, Göran, 6.8.1936 (I 1995), tekn.dr, professor emer. i fysikalisk kemi och elektrokemi vid Tekniska högskolan / tekn. toht., Teknillisen korkeakoulun fysikaalisen kemian ja elektrokemian professori emer. / DSci(tech), professor emer. of physical chemistry and electrochemistry at Helsinki University of Technology

SUNDSTRÖM, Liselotte, 16.7.1955 (II 1998), fil.dr, professor emer. i zoologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston eläintieteen professori emer. / PhD, professor emer. of zoology at the University of Helsinki

SÖDERLUND, Peter, 28.2.1976 (IV 2018), pol.dr, docent i statskunskap vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin valtiotieteen dosentti / DSocSci, docent of political science at Åbo Akademi University

TAMMINEN, Johanna, 12.11.1966 (I 2020), fil.dr, forskningsprofessor, enhetschef för Forskning i fjärranalys vid Meteorologiska institutet / fil.toht., tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitoksen Kaukokartoitustutkimus -yksikön päällikkö / PhD, Research professor, Head of Earth Observation Research Unit at the Finnish Meteorological Institute

TANSKANEN, Pekka, 21.5.1936 (I 1989), fil.dr, professor emer. i fysik vid Uleåborgs universitet / fil. toht., Oulun yliopiston fysiikan professori emer. / PhD, professor emer. of physics at the University of Oulu

TARASTI, Eero, 27.9.1948 (III 1998), fil.dr, professor emer. i musikvetenskap vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori emer. / PhD, professor emer. of musicology at the University of Helsinki

TENHU, Heikki, 14.11.1955 (I 2005), fil.dr, professor i polymerkemi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston polymeerikemian professori / PhD, professor of polymer chemistry at the University of Helsinki

TERÄSVIRTA, Timo, 24.1.1941 (IV 1978), pol.dr, professor emer. i ekonometri vid Århus universitet / valtiot. toht., Århusin yliopiston ekonometrian professori emer. / DPolSc(econ), professor emer. of economics at Aarhus University

THESLEFF, Irma, 24.7.1948 (II 2005), odont.dr, akademiker (Finlands Akademi), tidigare akademiprofessor vid Finlands Akademi / hammaslääket. toht., akateemikko (Suomen Akatemia), entinen Suomen Akatemian akatemiaprofessori / DMD, Academician (Academy of Finland), former academy professor at the Academy of Finland

TIENARI, Pentti, 17.3.1962 (II 2019), med. dr, professor i neuroimmunologi vid Helsingfors universitet / lääket. toht., Helsingin yliopiston neuroimmunologian professori / MD, professor of neuroimmunology of the University of Helsinki

TYLLI, Hans-Olav, 24.11.1958 (I 2006), fil.dr, lektor i matematik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston matematiikan lehtori / PhD, lecturer of mathematics at the University of Helsinki

TÖRMÄ, Päivi, 19.10.1969 (I 2017), fil.dr, professor i fysik vid Aalto-universitetet / fil. toht., Aalto-yliopiston fysiikan professori / PhD, professor of physics at the Aalto University

TÖRNUDD, Klaus, 26.12.1931 (IV 1976), pol.dr, tidigare ambassadör, tidigare professor i internationell politik vid Tammerfors universitet / valtiot. toht., entinen suurlähettiläs, Tampereen yliopiston entinen kansainvälisen politiikan professori / DSocSci., former ambassador, former professor of international relations at the Tampere University

VAARA, Eero, 5.12.1968 (IV 2013), ekon.dr, professor i organisations- och strategiforskning vid Oxford universitetet / taloust. toht., Oxford yliopiston organisaatio- ja strategiatutkimuksen professori / DSc(econ), professor in organisations and impact at University of Oxford

VAARA, Juha, 7.7.1967 (I 2011), fil.dr, professor i fysik vid Uleåborgs universitet / fil. toht, Oulun yliopiston fysiikan professori / PhD, professor 0f physics at the University of Oulu

VAARALA, Outi, 27.9.1962 (II 2006), med.dr, fil.dr, tidigare professor i pediatrisk immunologi vid Helsingfors universitet, forskningsdirektör, MedImmune, Gaithersburg / lääket. toht., fil. toht., entinen Helsingin yliopiston lastenimmunologian professori, tutkimusjohtaja, MedImmune, Gaithersburg / MD, PhD, former professor of pediatric immunology at the University of Helsinki, senior director research, MedImmune, Gaithersburg.

VAHERI, Antti, 24.9.1938 (II 2003), med.o.kir.dr, professor emer. i virologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht, Helsingin yliopiston virologian professori emer. / MD, professor emer. of virology at the University of Helsinki

VALTONEN, Mauri, 29.5.1945 (I 1993), fil.dr, professor emer. i astronomi vid Åbo universitet / fil. toht., Turun yliopiston tähtitieteen professori emer. / PhD, professor emer. of astronomy at the University of Turku

VANHATALO, Sampsa, 18.6.1971 (II 2019), med.dr, professor i klinisk neurofysiologi vid Helsingfors universitet / lääket. toht., Helsingin yliopiston kliinisen neurofysiologian professori / MD, professor in clinical neurophysiology at the University of Helsinki

VARTIA, Pentti, 12.7.1943 (IV 1980), pol.dr, professor, tidigare verkställande direktör för Näringslivets forskningsinstitut / valtiot. toht., professori, Elinkeinoelämän tutkimus￾laitoksen entinen toimitusjohtaja / DSocSci, professor, former managing director of the Research Institute of Finnish Economy

VESALA, Timo, 14.7.1963 (I 2015), fil.dr, professor i meteorologi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston meteorologian professori / PhD, professor of meteorology at the University of Helsinki

VIHKO, Reijo, 7.2.1939 (II 1986), med.o.kir.dr, professor emer. i klinisk kemi vid Uleåborgs universitet / lääket. ja kir. toht., Oulun yliopiston kliinisen kemian professori emer. / MD, professor emer. of clinical chemistry at the University of Oulu

VILLSTRAND, Nils Erik, 24.5.1952 (III 2002), fil.dr, professor emer. i historia vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin historian professori emer. / PhD, professor emer. of history at Åbo Akademi University

VIRTANEN-ULFHIELM, Tuija, 5.6.1954 (III 2008), fil.dr, professor emer. i engelska vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin englannin kielen professori emer. / PhD, professor emer. of English at Åbo Akademi University

WALDEN, Pirkko, 22.11.1948 (IV 2006), ekon.dr, professor emer. i informationsystem och marknadsföring vid Åbo Akademi / taloust. toht., Åbo Akademin informaatiojärjestelmien ja markkinoinnin professori emer. / DSc(econ) professor emer. of information systems and marketing at Åbo Akademi University

WARTIOVAARA, Anu, 9.3.1966 (II 2019), med.dr, professor i klinisk molekylärmedicin vid Helsingfors universitet / lääket.toht., Helsingin yliopiston kliinisen molekyylilääketieteen professori / MD, professor of clinical molecular medicine at the University of Helsinki

WECKMAN, Karl Johan, 23.11.1933 (IV 1978), agr.o.forst.dr, professor emer. i lantbruksekonomi vid Helsingfors universitet / maat. ja metsät. toht., Helsingin yliopiston maatalousekonomian professori emer. / PhD (agriculture and forestry), professor emer. of agricultural economics at the University of Helsinki

WEISS, Holger, 25.3.1966 (III 2010), fil.dr, professor i allmän historia vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin yleisen historian professori / PhD, professor of general history at Åbo Akademi University

WESTERHOLM, John, 30.5.1950 (II 1999), fil.dr, professor emer. i geografi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston maantieteen professori emer. / PhD, professor emer. of geography at the University of Helsinki

WETTERSTEIN, Peter, 18.6.1947 (IV 1988), jur.dr, professor emer. i privaträtt med allmän rättslära vid Åbo Akademi / oikeust. toht., Åbo Akademin yksityisoikeuden ja yleisen oikeustieteen professori emer. / JD, professor emer. of privat law with jurisprudence at Åbo Akademi University.

WIDÉN, Gunilla, 18.12.1967 (IV 2015), fil.dr, professor i informationsvetenskap vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin tietojenkäsittelytieteen professori / PhD, professor of information systems at Åbo Akademi University

WIEDMER, Susanne, 19.4.1969 (I 2014), fil.dr, professor i analytisk kemi vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston analyyttisen kemian professori / PhD, professor of analytical chemistry at the University of Helsinki

WILÉN, Carl-Eric, 13.4.1962 (I 2017), tekn.dr, professor i teknisk polymerkemi vid Åbo Akademi / tekn. toht., Åbo Akademin teknillisen polymeerikemian professori. / DSci(tech), professor of polymer chemistry at Åbo Akademi University

WILHELMSSON, Thomas, 6.9.1949 (IV 1989), jur.dr, professor emer. i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet / oikust. toht., Helsingin yliopiston siviili- ja kauppaoikeuden professori emer. / JD, professor emer. of civil and commercial law at the University of Helsinki

WILLNER, Johan, 28.2.1948 (IV 2001), fil.dr, professor emer. i nationalekonomi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin kansantaloustieteen professori emer. / PhD, professor emer. of economics at Åbo Akademi University

WOLF-KNUTS, Ulrika, 6.12.1947 (III 2002), fil.dr, professor emer. i folkloristik vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin folkloristiikan professori emer. / PhD, professor emer. of folkloristics at Åbo Akademi University

WOLFF, Charlotta, 14.5.1976 (III 2019), fil.dr, professor i Finlands historia vid Åbo universitet / fil. toht., Turun yliopiston Suomen historian professori / PhD, professor of Finnish history at the University of Turku

WREDE, Johan, 18.10.1935 (III 1974), fil.dr, professor emer. i svensk litteratur vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston ruotsalaisen kirjallisuuden professori emer. / PhD, professor emer. of Swedish literature at the University of Helsinki

WREDE, Sirpa, 24.9.1963 (IV 2019), pol. dr, professor i sociologi vid Helsingfors universitet / valtiot. toht., Helsingin yliopiston sosiologian professori / DSocSci, professor of sociology at the University of Helsinki

YLIKANGAS, Heikki, 6.11.1937 (III 1991), fil.dr, professor emer. i Finlands och Skandinaviens historia vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professori emer. / PhD, professor emer. of Finnish and Scandinavian history at the University of Helsinki

ZILLIACUS, Clas, 26.5.1943 (III 1986), fil.dr, professor emer. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin kirjallisuustieteen professori emer. / PhD, professor emer. of literature studies at Åbo Akademi University

ŽLIOBAITĖ, Indrė, 19.10.1981 (I 2021), fil.dr, professor i livsvetenskaplig informatik vid Helsingfors universitet / fil. toht., Helsingin yliopiston elämäntieteiden informatiikan professori / PhD, professor of life science informatics at the University of Helsinki

ÅKERMAN, Karl, 20.5.1950 (II 1991), med.o.kir.dr, professor emer. i cell- och organfysiologi vid Helsingfors universitet / lääket. ja kir. toht., Helsingin yliopiston solu- ja elinfysiologian professori emer. / MD, professor emer. of cell and organ physiology at the University of Helsinki

ÅSTRÖM, Anna-Maria, 15.9.1951 (III 2002), fil.dr, professor emer. i nordisk etnologi vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin pohjoismaisen kansatieteen professori emer. / PhD, professor emer. of Nordic ethnology at Åbo Akademi University

ÖLLER, Lars-Erik, 19.5.1939 (IV 1987), pol.dr, tidigare adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm / valtiot. toht., Tukholman Handelshögskolanin entinen adjungoitu professori / DSocSci, former adjunct professor of the Stockholm School of Economics

ÖSTERBACKA, Ronald, 8.4.1968 (I 2007), fil.dr, professor i fysik vid Åbo Akademi / fil. toht., Åbo Akademin fysiikan professori / PhD, professor of physics at Åbo Akademi University

ÖSTERBACKA, Eva, 25.2.1969 (IV 2014), pol.dr, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi / valtiot. toht., Åbo Akademin kansantaloustieteen professori / DSocSci, professor of economics at Åbo Akademi University

ÖSTERBERG, Monika, 19.2.1969 (I 2021), fil.dr, professor i bioproduktskemi vid Aalto-universitetet / fil.toht., Aalto-yliopiston biotuotekemian professori / PhD, professor of bioproducts chemistry at the Aalto University

ÖSTERMARK, Ralf, 13.6.1952 (IV 2008), ekon.dr, pol.dr, professor emer. i redovisning vid Åbo Akademi / kauppat. toht., valtiot.toht., Åbo Akademin kirjanpidon professori emer. / DSc, DSocSci, professor emer. of accounting at Åbo Akademi University

ÖSTMAN, Jan-Ola, 14.10.1951 (III 1998), fil.dr, professor emer. i nordisk filologi vid Helsingfors universitet / fil. toht, Helsingin yliopiston pohjoismaisen filologian professori emer. / PhD, professor emer. of Scandinavian languages at the University of Helsinki