English logo

Riktlinjer för Finska Vetenskaps-Societetens stipendier

Godkända på Societetens möte den 21 december 2020

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår årligen i början av januari stipendier att sökas för forskning och forskningsrelaterade ändamål. Stipendieansökan inlämnas elektroniskt via Vetenskaps-Societetens hemsida i enlighet med där givna anvisningar och ansökningstiden utgår den 31 januari.

Stipendier kan beviljas till:

1) Doktorander för slutförande av avhandlingsarbetet. Stipendiet beviljas som ett personligt skattefritt understöd för heltidsforskning.

2) Forskare eller forskargrupp för vetenskapliga projekt. Anslaget kan också användas t.ex. för avlönande av hjälparbetskraft, utförande av fältarbete eller insamlande av empiriskt material. Stipendiet är skattepliktig inkomst av förvärvsarbete till den del det används för lönekostnader. Penningtrafiken bör i allmänhet handhas av ett universitet eller en motsvarande institution. Stipendier som uppgår till 10.000 euro eller mera inbetalas alltid till en sådan institution. Finska Vetenskaps-Societeten kan av särskilda skäl finansiera forskningsprojekt direkt.

3) Resestipendier för angivna forsknings- eller konferensresor.

Stipendier kan beviljas till Vetenskaps-Societetens ledamöter eller annan forskare. Då icke medlem söker stipendium bör ansökan stödas av en ledamot som verkar som medansvarig garant för ansökan och dess genomförande. Detta innebär att ledamoten inte endast bör stöda ansökan genom att skriftligen bifalla den, utan även följa med projektet och godkänna projektredovisningen. Ansökan som saknar garant beaktas inte.

Ledamöter har förtursrätt till resestipendier framom icke-medlemmar. Vid finansiering av forskare eller forskargrupper ska det avgörande kriteriet för projektbeviljning vara vetenskaplig kvalitet och relevans, då likvärdiga projekt konkurrerar om finansiering skall ansökan från ledamöter prioriteras.

Resestipendier kan även beviljas under året på ansökan av ledamot. Stipendieansökningarna behandlas av stipendienämnderna, som tillsätts sektionsvis. Dessutom finns en särskild nämnd för den Sohlbergska delegationen. Stipendienämnderna uppgör förslag angående beviljningarnas storlek och tid.

Styrelsen besluter om fördelning av stipendierna i enlighet med fastslagen budget utgående från stipendienämndernas förslag. Resestipendier som sökts under året behandlas inte av någon stipendienämnd utan styrelsen fattar beslut direkt.

Den som mottagit stipendium skall inlämna en redogörelse över användning av stipendiemedlen snarast möjligt efter avslutat arbete, eller minst en gång årligen senast den 31 maj. Redogörelsen granskas av ständige sekreteraren och skattmästaren och godkänns av styrelsen.