English logo

Magnus Ehrnroothin säätiön apurahastrategia

YLEISET PERIAATTEET

Säätiön tarkoitus on määritelty säännöissä seuraavasti:

”Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tieteellistä perustutkimusta ja syventää tietämystä matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla lääketieteellinen kemia mukaan lukien. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla taloudellista tukea ja apurahoja Suomen tiedeseura ry:n jäsenille henkilökohtaiseen tutkimustyöhön tai jäsenten johtamille tutkimusryhmille tai – laitoksille tai säätiön ulkopuolisille tutkijoille […]. Säätiö voi myös harjoittaa muuta laillista toimintaa, joka edistää ja tukee säätiön pyrkimyksiä.”

”Suomen tiedeseuran ry:n hallitus tai sen nimittämä lautakunta arvioi vuosittain jätetyt hakemukset, esittää säätiön hallitukselle ehdotuksen apurahojen jaosta, ottaa vastaan selvityksiä myönnettyjen apurahojen käytöstä sekä raportoi jatkuvasti säätiön hallitukselle saamistaan selvityksistä.”

Säätiö tukee tieteellistä perustutkimusta matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla lääketieteellinen kemia mukaan lukien. Tuki suunnataan suoraan tutkijoille apurahojen muodossa. Nykyään tieteellistä tutkimusta harjoitetaan usein yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa, ja siksi myös tuki suunnataan aiempaa laajemmille tutkimusyksiköille ja -hankkeilla säätiön tukemilla tieteenaloilla, jotta tieteellisen perustutkimuksen edellytyksiä voidaan vaalia mahdollisimman tehokkaasti.

Säätiö myöntää myös palkintoja tukemillaan tieteenaloilla ansioituneille tutkijoille.

Säätiö tukee ensisijaisesti suomalaisia tai suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa toimivia tutkijoita.

Rahoitettavien hankkeiden valinta perustuu hakemusten laatuun.

Säätiö vaalii tieteen vapauttaa tukemalla tieteenalojen sisäistä uudistumista, joten se ei aseta rahoitettaville hankkeille niiden sisältöä koskevia vaatimuksia.

APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN

Säätiön apurahat jakautuvat kolmeen ryhmään seuraavasti:

I) Vuosiapurahat

II) Walter ja Lisi Wahlin rahaston apurahat

III) Strategiset panostukset (apurahat, lahjoitukset tai muu toiminta)

VUOSIAPURAHAT

Säätiön hallitus vahvistaa apurahoihin ja palkintoihin käytettävän rahamäärän vuosittain. Suomen tiedeseura vastaa jätettyjen hakemusten tieteellisestä arvioinnista ja esittää säätiön hallitukselle myöntöehdotuksen. Säätiön hallitus päättä apurahojen myöntämisestä ehdotuksen pohjalta.

Apurahojen jakautumisen säätiön tukemien tieteenalojen kesken ratkaisee hakemusten laatu. Laadun arvioinnissa painottuu toisaalta hakijan aiempien tutkimustulosten vastaanotto ja vaikuttavuus ja toisaalta ehdotetun tutkimushankkeen innovatiivisuus ja uutuusarvo. Muita asiaan vaikuttavia seikkoja ovat tutkimusympäristö, hakijan kumppanuusverkosto ja kansainvälinen liikkuvuus sekä tutkimuksen laatutaso. Postdocapurahoja myönnetään ainoastaan tutkijoille, joilla on ilmeisiä edellytyksiä jatkaa tutkijanuraansa menestyksekkäästi.

Eri tukimuodoista etusija annetaan henkilökohtaiseen työskentelyyn tarkoitetuille apurahoille. Väitöskirja- ja postdoc-tutkijoille myönnetään pääsääntöisesti tukea koko siltä ajalta, jota työn loppuunsaattaminen edellyttää. Siten väitöskirjatutkijoille voidaan myöntää apurahaa jopa neljäksi vuodeksi ja tutkijatohtoreille kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Apurahoja voidaan tarkoituksenmukaisuussyistä myöntää myös tätä lyhyemmäksi ajaksi. Esimerkkeinä lyhytaikaisista tukikohteista voidaan mainita väistökirjan viimeistely ja väitöskirjajakson ja postdoc-tutkimuksen välinen ylimenokausi tai ulkomailta palaava nuori tutkija.Monivuotisen apurahan saajan on raportoitava hankkeen etenemisestä vuosittain.

Apurahoja voidaan myöntää myös osa-aikaiseen tutkimukseen.

Matka-apurahoja myönnetään pääsääntöisesti ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa tapahtuvaa pidempiaikaista työskentelyä varten. Kongressimatkat eivät ole etusijalla.

Säätiö jakaa vuosittain yhden suurehkon palkinnon etevälle tutkijalle. Palkittava tieteenala on vuorovuosin matematiikka, fysiikka ja tähtitiede sekä kemia ja lääketieteellinen kemia.

WALTER JA LISI WAHLIN RAHASTO

Walter ja Lisi Wahlin rahastosta myönnetään apurahoja ensisijaisesti laitehankintoihin.

Hakemusten tieteellisessä arvioinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan samoja periaatteita kuin vuosiapurahojen myöntämisessä.

Apurahoja jaetaan vuosittain 0–2. Jos apurahoja ei jonakin vuonna myönnetä, niitä saatetaan seuraavana vuonna jakaa enemmän tai suurempia summia.

STRATEGISET PANOSTUKSET

Säätiö voi tavanomaisten apurahojen lisäksi tehdä merkittäviä strategisia panostuksia.

Esimerkkeinä tällaisista strategisista panostuksista voidaan mainita yliopistojen pääomittaminen, lisäpanostukset johonkin säätiön tukemaan tieteenalaan sekä muiden Ehrnrooth-säätiöiden kanssa tehtävät yhteiset satsaukset.

Lisäksi kyseeseen voi tulla tavanomaista mittavampi rahoitus kärkihankkeisiin tai alan huippututkimukseen, jolloin korostuu kansainvälinen toiminta ja monialainen tutkimus.

Strategisten panostusten on liityttävä säätiön tukemiin tieteenaloihin.

Ehdotuksia strategisista panostuksista voivat tehdä säätiön hallitus tai Suomen tiedeseura, joka myös vastaa ehdotusten tieteellisestä arvioinnista.

Suomen tiedeseuran hallitus on hyväksynyt tämän strategian 23. elokuuta 2021 ja Magnus Ehrnroothin säätiön hallitus 25. elokuuta 2021.