Finska Vetenskaps-Societeten

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelse maj 2018 – april 2019
Avgiven av ständige sekreteraren
Mats Gyllenberg

När Finska Vetenskaps-Societetens verksamhetsår går till ända har Finland nyss hållit riksdagsval. Under den gångna fyraårsperioden har vårt land haft en regering som visat en sällan skådad forsknings- och vetenskapsfientlighet. Redan under regeringsförhandlingarna 2015 uttryckte sig den kommande finansministern nedvärderande om professorsyrket och några månader senare visade den nya statsministern sitt förakt för forskningsresultat i sitt beryktade uttalande om “all världens docenter”. Regeringen gick från ord till handling och genomförde aldrig förut skådade nedskärningar i universitetens anslag och fryste det så kallade universitetsindexet. Regeringen förmådde inte ro i hamn sitt viktigaste projekt – hälsovårdsreformen – till stor del för att man inte ville lyssna på medicinsk och juridisk expertis.

Mot bakgrunden av regeringens inställning till forskning kan det ses som en ljusglimt att undervisnings- och kulturministeriet beviljade Finlands Vetenskapsakademier ett anslag på 600 000 euro till det treåriga SoFI-projektet. SoFi är en förkortning av Science Advisory Mechanism of Finland och projektets mål är att utveckla rutiner för vetenskapsrådgivning. Vetenskapliga rön skall kunna presenteras för handläggare och beslutsfattare antingen på forskarnas initiativ eller som beställningsarbete. Finska Vetenskaps-Societeten finner det ytterst viktigt att det treåriga pilotprojektet lyckas och vetenskapsrådgivning etableras som en naturlig del av tjänstemannaberedning och politiskt beslutsfattande.

Finlands Vetenskapsakademier är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Dess uppgift är att förbättra förutsättningarna för forskningsverksamhet samt att främja vetenskapens inflytande. Finlands Vetenskapsakademier deltar i debatten om nationell och internationell vetenskapspolitik. Finlands Vetenskapsakademier strävar efter att föra forskare och beslutsfattare samman, samt att fungera som en tolk mellan dessa. Syftet är att främja en verksamhetskultur där vetenskapliga forskningsresultat utnyttjas i samhälleligt beslutsfattande. Finlands Vetenskapsakademier koordinerar också samarbetet med internationella organisationer såsom International Science Council (ICSU), All European Academies (ALLEA) och European Academies Science Advisory Council (EASAC).

Societeten har under verksamhetsåret tagit ställning till och avgett remissvar på en rad frågor rörande vetenskap och forskning. Den kanske viktigaste frågan har gällt Plan S om “Open access”. Finska Vetenskaps-Societeten stöder det övergripande långsiktiga målet att göra alla vetenskapliga publikationer omedelbart tillgängliga för alla, utan kostnader för läsaren.

Ända tills januari 2019 då förhandlingarna mellan FinELib-konsortiet och Francis & Taylor bröt samman resultatlösa har anställda och studerande vid finska universitet de facto haft fri tillgång till mer eller mindre all relevant vetenskaplig litteratur. De här resultatlösa förhandlingarna är bara ett exempel på de fundamentala motsättningar som råder mellan kommersiella förlag och producenter och konsumenter av vetenskaplig litteratur. Det måste bli ett bättre samarbete mellan finansiärer, bibliotek, lärosäten och förlag så att prenumerationsavgifter och kostnader för öppen tillgång ses som en helhet.

Ett stort problem i den nuvarande situationen är att förlagen kräver betalt för öppen tillgång som ett tillägg till de redan skyhöga prenumerationskostnaderna. Efter att den internationella diskussionen om “open access” uppstod har skräptidskrifter, s.k. “predatory journals”, vuxit upp som svampar efter regn. Dessa tidskrifter publicerar vad som helst mot betalning. Man måste till varje pris hindra att en nationell strategi om “open access” leder till att finska forskare börjar publicera i sådana tidskrifter.

Det vetenskapliga samarbete med Frankrike som påbörjades år 2015 har utvidgats och intensifierats. Tillsammans med Suomalainen Tiedeakatemia och franska finansiärer delar vi ut så kallade Maupertuis-stipendier för forskarutbyte mellan Finland och Frankrike och för workshops. Nytt för i år är att Magnus Ehrnrooths stiftelse bidrar till finansieringen av en cotutelle-doktorand. Cotutelle innebär att en doktorand är registrerad i både ett franskt och ett finskt universitet och avlägger doktorsexamen i båda.

Inom ramen för Maupertuis-samarbetet besökte professorn i matematik och ledamoten av Franska Vetenskapsakademien Claire Voisin Finland i augusti 2018. Hon höll både ett föredrag riktat till en bredare publik och ett mera specialiserat föredrag ämnat för matematiker. Under senare delen av år 2019 kommer flera motsvarande besök med föredrag av franska vetenskapsidkare att arrangeras.

Det nordiska samarbetet är speciellt viktigt för Societeten. Under verksamhetsåret har vi planerat ett gemensamt symposium om “Vårt gemensamma innanhav” med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Symposiet äger rum i Göteborg den 14–15 oktober 2019. Den 8–9 augusti ordnas tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien och Ryska Vetenskapsakademien ett symposium i Nystad om “Nystad Peace and Sustainable Development”.

Under Finlands självständighets jubileumsår 2017 ordnade varje sektion ett symposium. Det har därför inte funnits behov av symposier under år 2018. Däremot är planeringen av tre symposier under år 2019 i full gång. I maj 2019 ordnas ett symposium om “Nationalismen i dag” och under höstterminen 2019 ordnas ytterligare två symposier.

Societeten deltog i SuomiAreena i Björneborg i augusti 2018. Herr Kauppi ledde en diskussion med bland andra Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri, herr Raivio samt riksdagsledamöterna Juhana Vartiainen, Ville Niinistö och Eeva-Johanna Eloranta. Diskussionen streamades i direktsändning över nätet och kan ses på https://www.katsomo.fi/#!/jakso/942798.

Det har redan blivit tradition att Societeten deltar i den stora Nobeldiskussionen på Sanomatalo där finländska forskare kommenterar de nyss utsedda nobelpristagarnas rön. Så ock i oktober 2018. Av de fyra sakkunniga i panelen var två ledamöter av Societeten: herrarna L.C. Andersson och E. Haeggström.

Vetenskapsdagarna ordnas vartannat år i januari i Helsingfors. År 2019 var temat för dagarna mod. Societeten representerades i styrgruppen av herr Gahmberg och i programkommittén av herr Sundberg. Herr Koskinen satt i programkommittén som representant för de Vetenskapliga samfundens delegation. Många av Societetens ledamöter deltog med föredrag och annat program under dagarna, däribland fruarna Kolbe och Törmä samt herrarna Enqvist, Forsén, Gyllenberg, Koskinen, Kulmala, Kupiainen, Leskelä, Mickwitz, Raivio, Sundberg och Vesala.

Förutom det vetenskapliga arbetet har Societeten utfört andra uppgifter. Det mest tidsödande har varit att förnya våra hemsidor. Hemsidorna har nu ett professionellt utseende, materialet är lätt tillgängligt och uppdateras kontinuerligt.

Den europeiska allmänna dataskyddsförordningen som började gälla fullt ut den 25 maj 2018 har också krävt ett omfattande arbete. Vi har kontrollerat och reviderat våra register så att de följer dataskyddsförordningen och formulerat dataskyddsbeskrivningar för registren. Nätplattformen för stipendieansökningar har också uppdaterats för att uppfylla de nya kraven.

Jag vill rikta ett stort tack till Societetens kanslisekreterare Ann-Christin Geust för det arbete hon utfört.

Societetens ledamöter har flitigt använt mötesrummet i kansliet för mindre möten och seminarier.

Ny hedersledamot

Vid slutet av föregående verksamhetsår, den 30 april 2018, avgick Societetens långvarige ständige sekreterare, professor Carl G. Gahmberg. För att visa sin uppskattning vidtog Societeten utan dröjsmål åtgärder för att kalla herr Gahmberg till hedersledamot.

Mötesprogrammet

Enligt traditionen hölls majmötet i Finska Läkaresällskapets Villa Aikala och januarimötet i Åbo. De övriga mötena hölls i Ständerhuset, utom decembermötet som hölls i Helsingfors universitets lilla festsal. Efter alla möten som hölls i Helsingfors intogs en gemensam middag på Börsklubben. Årshögtidens middag hölls dock i Restaurang Sipulis vinterträdgård.

Månadsmötena samlade i medeltal 55 deltagare, årssammanträdet över 100.

22 maj 2018

Styrelsen beslöt att Societetens hemsidor bör förnyas. Styrelsen diskuterade åtgärder som förorsakas av den europeiska allmänna dataskyddsförordningen som började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Styrelsen godkände registerbeskrivningarna för medlemsregistret och stipendieregistret samt beslöt att placera dem på Societetens hemsidor. Styrelsen beslöt också att skicka ut ett medlemsbrev och be medlemmarna kontrollera sina uppgifter i medlemsregistret.

Skattmästaren meddelade att ett kontrakt har tecknats om uthyrning av Societetens lägenhet Fabiansgatan 4 B 11. Lägenheten renoveras innan den hyrs ut. Efter detta är Societetens alla lägenheter uthyrda.

Allmänna mötet godkände enhälligt förslaget om att kalla Societetens tidigare ständige sekreterare Carl G. Gahmberg till hedersledamot. Ärendet bordlades till följande möte.

På förslag av sektionerna utsågs invalsnämnderna.

Såsom under tidigare majmöten höll en ledamot ur varje sektion ett kort föredrag. Herr Kupiainen talade om slumpgeometri i sitt föredrag “Mitä on satunnainen geometria?”. Herr K. Donner föreläste om “Ett framsynt öga” och fru von Bonsdorff om “Barndomens estetik – estetik i barndomen”. Herr Suksis föredrag hade rubriken “Språkrättsligt problematiska skrivningar om administrativ indelning i tre propositioner – reflektioner kring tolkningen av grundlagens 122 § 1 mom.”

Planeringsmöte den 13 augusti 2018

Styrelsen höll tillsammans med Societetens redaktörer ett möte under vilket Societetens kommande publikationsverksamhet planerades.

17 september 2018

Styrelsen beslöt utse herr Gahmberg till ledamot av Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendienämnd till utgången av år 2020.

Societetens ledamotsförteckning innehåller kortfattade biografiska uppgifter om ledamöterna. Uppgifterna har varit av varierande slag och skrivna på ledamotens modersmål. Styrelsen beslöt att förenhetliga de biografiska uppgifterna samt att låta översätta dem till svenska, finska och engelska.

Det allmänna mötet inleddes med ett minnestal av herr Riska över professor Peter Holmberg. Därefter höll Societetens utländske ledamot herr Kacprzyk ett föredrag med rubriken ” Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”.

I en omröstning med slutna sedlar beslöt Societeten med 32 ja-röster av 32 avgivna att kalla herr Gahmberg till hedersledamot.

15 oktober 2018

Styrelsen fastställde storleken på Societetens pris år 2019 enligt följande: E. J. Nyströms pris
30 000 €, Professor Theodor Homéns pris i fysik 20 000 €, Magnus Ehrnrooths pris 20 000 €, samt de tre lärarprisen 5 000 € var. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på
2 000 €. Styrelsen beslöt nominera kandidater för följande pris: Gad Rausings pris, Albert Einstein-priset, Antonio Feltrinelli-priset samt Årets vetenskapsbok 2018. Styrelsen beslöt också att bevilja projektet “Biodiversiteten på Ålands ängar” 8 000 € per år under fyra års tid. Avsikten med projektet är att säkerställa fortsättningen av Ilkka Hanskis unika långtidsinventering av biodiversiteten på Ålands efter dennes frånfälle.

Sammanslagningen av Magnus Ehrnrooths och Walter och Lisi Wahls stiftelser har krävt en
ändring av Magnus Ehrnrooths stiftelses stadgar. Ordförande och ständige sekreteraren har bekräftat att Societeten inte har någonting att invända mot de nya stadgarna.

Under det allmänna mötet höll fru Sundman ett minnestal över professor Erik Andersson. Därefter föreläste herr Collan under rubriken “Tekoälyllä terveyttä – perusteita ja sovellutuksia lyhyesti”.

19 november 2018

På förvaltningsnämndens rekommendation fastställde styrelsen verksamhetsbidragets storlek till 0,6% av marknadsvärdet på Societetens förmögenhet. Verksamhetsbidraget används till att finansiera verksamheten och stipendieutdelningen under år 2019.

Det allmänna mötet inleddes med ett minnestal över professor Henrik Forsius hållet av herr Vihko. Därefter höll fru Fellman ett föredrag med rubriken “Fyra myter och några fakta: resultat från historisk forskning om konkurrensreglering” samt herr Norkko ett föredrag med rubriken
”Små förändringar med stora konsekvenser: kopplingar mellan havsis och biodiversitet i Antarktis kustnära ekosystem”.

17 december 2018

Styrelsen beslöt att 250 000 € kan användas till stipendieutdelning under år 2019. Denna summa kan överskridas en aning om ansökningarnas kvalitet ger anledning till det. Arvodena för Societetens redaktörer för år 2018 fastställdes. Redaktören för serien Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk får 3 000 € och redaktörerna för de övriga serierna 2 500 € var, förutsatt att böcker publicerats i serien. Innan en bok kan publiceras krävs sakkunnigutlåtanden och ofta också språkgranskning. Styrelsen beslöt att redaktörerna kan bevilja arvoden på upp till 500 € per utlåtande eller granskning. För större belopp krävs styrelsebeslut. Arvodet för ordföranden vid Societetens styrelsemöten fastställdes till 250 € per möte och arvodet för förvaltningsnämndens utomstående ledamöter fastställdes till 253 € per möte.

Enligt stadgarna för Magnus Ehrnrooths stiftelse är det Societetens styrelse eller en av denna utsedd nämnd som bedömer de årligen inkommande ansökningarna och tillställer stiftelsens styrelse sitt förslag till utdelning. Dessa stadgar har tillämpats så att Styrelsen har utsett en nämnd som avger sitt förslag till Societetens styrelse som sedan tillställer stiftelsens styrelse det slutgiltiga förslaget. Hittills har medlemmarna i nämnden utsetts utan att deras mandatperioder har fastställts, men det har varit en outtalad regel att en ledamot sitter i nämnden i högst sex år. Styrelsen beslöt att i fortsättningen utse ledamöterna i nämnden med en mandatperiod på tre år och att en ledamot kan utses för högst två på varandra följande treårsperioder. Samtidigt fastställdes ledamöternas mandatperioder enligt följande: herr Salmi 1.1.2017–31.12.2019, fru Eerola samt herrarna Nordlund och M. Lindström 1.1.2018–31.12.2020. Herr Gahmbergs mandatperiod hade redan den 17 september förlängts till 31.12.2020.

Ordförande och ständige sekreteraren besökte Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg den 28 november 2018 där det beslöts att Finska Vetenskaps-Societeten och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg ordnar ett gemensamt symposium “Vårt gemensamma innanhav” i Göteborg den 14–15 oktober 2019.

Under det allmänna mötet höll fru Sevon ett minnestal över professor Sven Kock. Herr Norrgård föreläste om “Immaterialrätten och teknologisk utveckling: 3D-printning som exempel på hur juridiken tacklar nya teknologier” och fru Stenberg om “Att räkna barr från rymden: matematisk-fysikaliska metoder i fjärranalys”.

Societeten valde in följande ordinarie ledamöter:

Biovetenskapliga sektionen

Veijo Kaitala, tekn.dr, professor i populationsekologi vid Helsingfors universitet,
Anna-Elina Lehesjoki, med.o.kir.dr, professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet,
Martin Romantschuk, fil.dr, professor i miljöbioteknik vid Helsingfors universitet,
Cecilia Sahlgren, fil.dr, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi

Humanistiska sektionen

Sara Heinämaa, fil.dr, professor i filosofi vid Jyväskylä universitet,
Altti Kuusamo, fil.dr, professor i konsthistoria vid Åbo universitet,
Kai Mikkonen, fil.dr, universitetslektor i allmän litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet,
Pia Olsson, fil.dr, universitetslektor i etnologi vid Helsingfors universitet

Samhällsvetenskapliga sektionen

Peter Söderlund, pol.dr, docent i statskunskap vid Åbo Akademi

Det fanns inga lediga ledamotsrum inom den matematisk-fysiska sektionen. Det förelåg inte heller några förslag på utländska ledamöter.

Under året ombeds Societeten ofta att nominera personer till olika pris. Det är därför ändamålsenligt att varje sektion har en prisnomineringskommitté som på kort varsel kan bereda nomineringar och avge förslag till styrelsen. På förslag av sektionerna valdes följande prisnomineringskommittéer:

Matematisk-fysiska sektionen: fru Wiedmer samt herrarna Koskinen och Kupiainen.
Biovetenskapliga sektionen: fru Mappes samt herrarna Meri och Norkko.
Humanistiska sektionen: fru Kervanto Nevanlinna samt herrarna Härmä och Lindén.
Samhällsvetenskapliga sektionen: fru Widén samt herrarna Bruun och Sundberg.

Planeringsmötet den 19 december 2018

Styrelsen och sektionsordförandena höll ett möte för att planera verksamheten under år 2019. Flera förslag till symposier diskuterades. Styrelsen fattar beslut i januari.

21 januari 2019

Styrelsemötet ägde rum på Societetens kansli i Helsingfors. Det allmänna mötet hölls enligt traditionen i Åbo, denna gång i Auditorium Helikon i Arken. Efter mötet bjöd Åbo Akademis rektor herr Hupa på ett glas sherry varefter ledamöterna intog en supé i Hus Lindman. Societeten anordnade busstransport till och från mötet för sina Helsingforsbaserade ledamöter. Detta uppskattades mycket och mötet i Åbo var ett av de mest välbesökta mötena under verksamhetsåret.

På basen av diskussionerna på planeringsmötet den 19 december 2018 beslöt styrelsen att ordna ett heldagssymposium “Nationalismen idag” i Tankehörnan den 13 maj 2019. Herr Riikonen åtog sig huvudansvaret för arrangemangen. Under hösten 2019 kommer ett halvdagssymposium om olika skrifttyper att ordnas samt ett symposium om falska nyheter, alternativa sanningar, vaccineringsmotstånd och andra liknande oroväckande fenomen.

Societeten nominerade kandidater till 2019 “Luigi Tartufari” International Prize for Italian language och Volvo Environment Prize 2019.

På det allmänna mötet höll herr Högnäs ett minnestal över professor Boris Sjöberg. De två vetenskapliga föredragen var ”Statskunskap som vetenskap” av herr Grönlund och ”Kafkan kanssa elokuvissa” av herr Sihvonen.

På förslag av sektionerna utsågs följande stipendienämnder:

Matematisk-fysiska sektionen: fru Riekkola samt herrarna Keinonen och Staffans.
Biovetenskapliga sektionen: fru Lehesjoki samt herrarna Bonsdorff och P. Saris.
Humanistiska sektionen: fruarna Kervanto Nevanlinna och Kivistö samt herrarna Brusila och Solin.
Samhällsvetenskapliga sektionen: fruarna Riska och Sisula-Tulokas samt herrarna Stenbacka och Sundberg.

18 februari 2019

Styrelsen godkände stipendienämndens (“tremannarådets”) förslag till utdelning av Magnus Ehrnrooths stiftelses stipendier och tillställde förslaget stiftelsens styrelse. Styrelsen godkände också förslaget till mottagare av Magnus Ehrnrooths stiftelses Maupertuis-cotutelle-doktorandstipendium. Ärendet har beretts av en nämnd bestående av Dr. M. Leporini (Institut Français de Finlande, Ambassade de France en Finlande), Magnus Ehrnrooths stiftelses ombudsman fil.dr. N. Meinander och ständige sekreteraren. Vidare godkändes förslaget till utdelning av Maupertuis-stipendier. Ärendet har beretts av Dr. M. Leporini, Suomalainen Tiedeakatemias generalsekreterare och ständige sekreteraren. Societeten bidrar med 15 000 €, Suomalainen Tiedeakatemia med 10 000 € och olika franska institutioner med sammanlagt 25 000 €.

Societeten har givit förslag till pristagare för Balzan-priset “Islamic Studies” och de Vetenskapliga Samfundens Delegations Kordelinpris.

Under det allmänna mötet fick de nya ledamöterna sina medlemsdiplom och herr Gahmberg sitt hedersledamotsdiplom under högtidligare former än vanligt. Herr Tarasti hade komponerat en fanfar, ”Fanfare, quasi improvisando”, som uruppfördes av trumpetisten Arttu Sipilä. Efter fanfaren bjöds det på mousserande vin för att välkomna de nya ledamöterna. Klädseln var mörk kostym.

Vid mötet hölls ett minnestal över professor Randolph Quirk av herr Riikonen samt två vetenskapliga föredrag. Herr Vesala talade om “Metsät, suot, järvet ja niiden ilmastovaikutukset” och herr Nynäs om “Multipla religiösa identiteter bland unga vuxna: några centrala observationer i ljuset av en internationell studie”.

Mötet valde fru Holm samt herrarna Grönroos och Suksi från den samhällsvetenskapliga sektionen och herr Londen samt fruarna Sahlgren och Kervanto Nevanlinna från de övriga sektionerna till ledamöter av prisnämnden för professor E.J. Nyströms pris. Till prisnämnden för professor Theodor Homéns pris i fysik valdes fru Eerola samt herrarna Enqvist, Hämäläinen och Keinonen. Till icke-självskrivna medlemmar i valberedningsnämnden valdes herrarna Hytönen, Wrede och Panula samt fru Widén.

18 mars 2019

Bokslutet för år 2018 godkändes och undertecknades av styrelsen. Därefter tillställdes bokslutet revisorerna.

Styrelsen godkände ständige sekreterarens sammanställning av stipendienämndernas förslag till utdelning av Societetens stipendier. Sammanlagt beviljades 43 stipendier till ett totalbelopp av
227 715 €.

Filosofiedoktor Mikael Björnbergs minnesfond instiftades år 2002 och dess ändamål är att dela ut forskningsunderstöd. Enligt stadgarna skall dessa lediganslås minst vart tredje år. En stipendiekommitté bestående av två representanter för släkten Björnberg samt en för Societeten utses av Societetens styrelse för tre år åt gången. Stadgarna har inte följts. Någon stipendiekommitté har inte utsetts och man har de facto delat ut pris utan ansökan. Ständige sekreteraren har kontaktat Fredrik Björnberg och kommit överens om proceduren för årets utdelning. Styrelsen beslutade att man år 2019 delar ut ett pris på 10 000 € till en framstående forskare inom teoretisk fysik eller närliggande områden. Herrarna Kajantie och Enqvist fungerar som sakkunniga och lägger fram ett förslag som efter godkännande av representanter för släkten Björnberg fastställs av Societetens styrelse. Vidare befullmäktigades ständige sekreteraren att tillsammans med Fredrik Björnberg skriva nya stadgar för fonden som motsvarar praxis.

Styrelsen utsåg herrarna Nordlund och Stenberg till Societetens representanter i nationalkommittén för mekanik för perioden 2019–2021.

År 2021 är det 300 år sedan freden i Nystad slöts. Ett toppmöte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Sveriges konung Carl XVI Gustaf planeras. Societetens utländske ledamot herr Lutz har tagit initiativ till ett symposium i Nystad 8–9 augusti 2019 med temat “Nystad Peace and Sustainable Development – Focus on Population, Peace and Wellbeing”. Kungliga Vetenskapsakademien, Ryska Vetenskapsakademien och Nystads stad deltar i arrangemangen. Styrelsen beslöt att Societeten deltar i planeringen och organiseringen av symposiet samt bidrar till dess finansiering.

Styrelsen beslöt att Societeten, precis som under tidigare år, deltar i planeringen och genomförandet av Vetenskapsdagarna 2021. Ständige sekreteraren är Societetens representant i styrgruppen och herr Sundberg dess representant i programgruppen.

Det allmänna mötet inleddes med ett minnestal över professor Anders Ahlqvist som hölls av herr Karlsson. Därefter höll herr Haglund ett föredrag om “Jakten på nya cancermarkörer” och fru Widén ett föredrag om ”Informationskompetens – en av de viktigaste färdigheterna i vår digitaliserade värld”. Efter det vetenskapliga programmet fick Magnus Ehrnrooths stiftelses hel- och halvårsstipendiater sina diplom varefter Societeten bjöd på mousserande vin för att hylla stipendiaterna.

Styrelsens förslag till utdelning av årets stipendier presenterades och bordlades till årsmötet.

8 april 2019

Styrelsen fastställde prissumman för statsrådet Lorenz Lindelöfs pris 2019 till 10 000 euro. Priskommittéernas förslag till Professor E.J. Nyströms, Professor Theodor Homéns, statsrådet Lorenz Lindelöfs och FD Mikael Björnbergs minnesfonds pristagare godkändes och hänsköts till årsmötet för slutgiltigt fastställande. Vidare godkändes lärarorganisationernas förslag till tre lärarpris. Också dessa hänsköts till årsmötet för fastställande.

Styrelsen utsåg herr Kauppi till Societetens representant i organisationskommittén för symposiet “Nystad Peace and Sustainable Development” som hålls den 8–9 augusti 2019.

29 april 2019

Årshögtiden firades traditionsenligt på kejsar Alexander den andres födelsedag den 29 april. Före årshögtiden samlades Societeten till årssammanträde i sluten session.

Vid den slutna sessionen omvaldes herr Meurman till ordförande och herr Koskinen till viceordförande. Förvaltningsnämnden omvaldes i sin helhet och består alltså av skattmästaren som ordförande, ständige sekreteraren, fru Sisula-Tulokas, herr Grönroos, samt kommerserådet Magnus Bargum och kammarrådet Henry Wiklund. Till nionde medlem i styrelsen valdes fru von Bonsdorff. Revisor (B. Nyholm, CGR; suppleant Ernst & Young AB) och verksamhetsgranskare (herr Roslin; suppleant herr Carlsson) omvaldes. Ständige sekreterarens verksamhetsberättelse godkändes. Skattmästaren presenterade sin berättelse för år 2018 och budgetförslaget för år 2019, vilka godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Den offentliga årshögtiden inleddes med hälsningstal av Societetens ordförande. Flera vetenskaps- och lärarpris delades ut. Herr Enqvist höll festföredraget “Kosminen inflaatio”. Efter årshögtiden intog Societetens ledamöter samt inbjudna gäster en supé i vinterträdgården på restaurang Sipuli. För underhållningen stod docenten i rättspsykologi Julia Korkman med sång ackompanjerad av Finlands läkaren, författaren och förre kulturminister Claes Andersson på piano.

Publikationsverksamhet

Societetens publikationer ges ut i samarbete med Suomalainen Tiedeakatemia, dock inte årsboken Sphinx och publikationer utanför serierna. En förteckning över de böcker som kan beställas ges ut varje år. Herr Janhunen verkade som redaktör för Sphinx, herr Londen för serien Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, herr Bruun för serien Commentationes Scientiarum Socialium och herr Rikkinen för serien History of Learning and Science in Finland 1828–1918. Herr Kajava verkade som redaktör för serien Commentationes Humanarum Litterarum.

Tryckningskostnaderna inklusive redigering och distribution för år 2018 var 44 104 euro och i försäljningsintäkter erhölls 6 519 euro.

Under verksamhetsåret 2018–2019 utgav Societeten sju volymer, totalt 2244 sidor enligt följande:

Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk (red. herr Londen):

Julia Dahlberg: Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910. 333s.
Heikki Nevanlinna: Geofyysikko Eyvind Sucksdorff – havaintojen taituri. 183 s.
Johan Stén: Anders Johan Lexell. Brevväxling. Commerce épistolaire. 721 s.

Commentationes Scientiarum Socialium (red. herr Bruun):

Liia Laanes: From Destruction to Democratic Revival. Local Government in Estonia. 243 s.

Commentationes Humanarum Litterarum (red. herr Kajava):

Sari Kivistö: Lucubrationes Neolatinae. Readings of Neo-Latin Dissertations and Satires. 244 s.
Matias Buchholz: Römisches Recht auf Griechisch. Prolegomena zu einer linguistischen Untersuchung der Zusammensetzung und Semantik des byzantinischen prozessrechtlichen Wortschatzes. 236 s.

Sphinx (red. herr Janhunen):

Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2017–2018. 284 s.

I publikationsnämnden verkade från vår sida herrarna Londen, Bruun, Janhunen och ständige sekreteraren. Statsstödet var 39 000 euro för år 2018, men sjönk till 33 000 euro för år 2019.

Pris och stipendier

Finska Vetenskaps-Societetens ändamål är att främja vetenskaperna. Detta sker bland annat genom att dela ut pris och forskningsunderstöd. Prisen delades ut vid Societetens årshögtid utom Magnus Ehrnrooths stiftelses pris i fysik som delades ut under öppningsceremonin inför Finska fysikerdagarna.

Professor E.J. Nyströms pris delas ut för vetenskapliga förtjänster och alternerar årligen mellan de fyra sektionerna. I år tilldelades priset (30 000 euro) herr Koskenniemi (samhällsvetenskapliga sektionen) för hans framgångsrika och tungt vägande forskning inom folkrättens område både på det nationella och internationella planet.

Professor Theodor Homéns pris delas ut årligen och alternerar mellan fysik och fosterlandets historia. Årets pris i fysik (20 000 euro) tilldelades professor Helena Aksela (Uleåborgs universitet) för hennes banbrytande forskning på elektronmikroskopins område.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris utdelas årligen och alternerar mellan matematik, kemi och fysik. År 2019 erhöll professor Päivi Törmä (Aalto universitetet) Magnus Ehrnrooths stiftelses pris i fysik (20 000 euro) för sin högtstående forskning inom kvantoptik, flerkroppsfysik, topologiska material och nanovetenskap.

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris delas ut vart tredje år för vetenskapligt arbete i matematik. Priset instiftades år 2013 och delades första gången ut på 175-års jubileet. År 2019 tilldelades priset (10 000 euro) herr Stenberg för hans internationellt uppmärksammade forskning inom numerisk analys och beräkningsmekanik.

FD Mikael Björnbergs minnesfonds pris “till en framstående forskare främst inom teoretisk fysik och närliggande områden” tilldelades FD Timo Kärkkäinen (Helsingfors universitet) för hans framgångsrika forskning om neutrinofysik. Prisets storlek var 10 000 euro.

Societeten delar årligen ut tre lärarpris till lärare vars elever med framgång har fortsatt med universitetsstudier inom respektive områden. Två av prisen går till lärare i finskspråkiga gymnasier och ett till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium. Varje pris består av en personlig del på 5 000 euro som tillfaller läraren och en del på 2 000 euro till skolan. Ämnena alternerar från år till år. Årets pristagare är FM Jan-Anders Salenius, lektor i matematik vid Brändö gymnasium i Helsingfors, FM Paavo Heiskanen, lektor i matematik vid Kuopion Lyseon lukio samt FM Marjaana Juntunen, lektor i historia och samhällskunskap vid Viitasaaren lukio.

Societeten utdelade år 2019 ur sina egna tillgångar 43 stipendier och forskningsunderstöd till ett totalbelopp av 227 715 euro. Stipendierna fördelades över sektionerna på följande sätt:

Matematisk-fysiska sektionen: 6 st 31 631 euro
Biovetenskapliga sektionen: 13 st 99 400 euro
Humanistiska sektionen: 12 st 50 000 euro
Samhällsvetenskapliga sektionen: 5 st 24 640 euro
Sohlbergs fond: 7 st 22 044 euro

Finska Vetenskaps-Societeten handhar även bedömningen av stipendieansökningar till Magnus Ehrnrooths samt Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelser och tillställer styrelserna för dessa stiftelser sina förslag till utdelning. Ur Magnus Ehrnrooths stiftelse delades ut cirka 1,9 miljoner euro och ur Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse 220 000 euro. Båda stiftelsernas områden är astronomi, matematik, fysik och kemi, inklusive medicinsk kemi. Hel- och halvårsstipendierna ur Magnus Ehrnrooths stiftelse delades ut under högtidliga former på Societetens möte den 18 mars 2019. Stipendierna ur Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delades ut på en mottagning på Societetens kansli strax före årshögtiden till följande personer: Jacob Björnberg (Göteborgs universitet), Oskar Engberg (Åbo Akademi), Elias Jarlebring (KTH), Ville Kaila (Technische Universität München), Theo Kurtén (Helsingfors universitet), Maria Ulvmar (Umeå universitet) och Fredrik Viklund (KTH).

Ledamöter

Antalet ordinarie och utländska ledamöter var vid utgången av verksamhetsåret 388. Antalet hedersledamöter är nio varav sju är inhemska. Av de inhemska ordinarie ledamöterna är 145 över 67 år, medan 118 är under 67 år. Endast nio ledamöter är under 50 år och av dem bara en under 40. Av de totalt 263 inhemska ordinarie ledamöterna är blott 55 kvinnor. Alla hedersledamöter, såväl inhemska som utländska, är män över 67 år. Den snedvridna könsfördelningen är speciellt markant inom den matematisk-fysiska sektionen som bara har sju kvinnliga ledamöter. Fördelningen mellan de olika sektionerna framgår ur följande tabell:

SektionOrdinarie ledamöterUtländska ledamöterHedersledamöterTotalt
Över 67 årUnder 67 årTotaltKvinnorOrdinarieUtländska
Mat.fys31 306173621100
Biovet.43297213251098
Hum.392968213520105
Samh.32306214202185
Totalt1451182635511672388

Jag ser den snedvridna ålders- och könsfördelningen som ett problem för och kanske till och med ett hot mot Societetens verksamhet. I Kungliga Vetenskapsakademiens grundregler står det att “Vid inval som svensk ledamot gäller att den som föreslagits ej får ha fyllt 65 år.” Societeten har inte någon motsvarande regel, men det är av största vikt att vi i fortsättningen väljer in aktiva forskare av båda könen. Och visst finns det kvinnor som “på ett synnerligen framstående sätt utövat eller främjat vetenskaplig forskning” och därför kunde väljas till hedersledamöter.

Några dagar före årshögtiden 2018 avled ledamot professor Erik Andersson. Ledamot professor Peter Holmberg avled i maj 2018.

Erik Vilhelm Andersson föddes den 2 februari 1948 i Finström och dog den 21 april 2018 i Åbo. Han var professor i svenska vid Åbo Akademi och gjorde sig känd som grammatikforskare och diktare. Societetens ledamöter minns honom kanske främst för de sonetter han berikade Societetens sammankomster med. Den sista framfördes postumt vid årshögtiden den 27 april 2018.

Peter Edvin Holmberg föddes den 27 juni 1938 i Helsingfors och dog där den 23 maj 2018. Han var professor i fysik vid Helsingfors universitet. Hans forskning rörde kärnfysik och medicinsk fysik och han var också känd för popularisering av fysiken och för verk om vetenskapens historia.

Under verksamhetsåret avled följande utländska ledamöter: Anders Ahlqvist, James G. March, Torkel Jansson, Lester Packer, Myron Wolbarsht och professor Domenico Andreani. Det har dessutom kommit till Societetens kännedom att följade utländska ledamöter avlidit tidigare: Nils Robert Nilsson (2012), James Calderwood (2013), Gerhard Luke (2014), Jens Erik Skydsgaard (2014), Silvio Panciera (2016), Gerhard Siest (2016), Georg Klein (2016), Birgitta Odén (2016), Sven Lundqvist (2017), Crispian Scully (2017) och Kenneth McRae (2018).

Styrelse och förtroendeposter

Societetens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning (suppleanterna inom parentes):

Ordförande: herr Meurman
Viceordförande: herr Koskinen
Ständig sekreterare: herr Gyllenberg
Skattmästare: herr Riska
Matematisk-fysiska sektionen: herr D. Sundholm (fru Eerola)
Biovetenskapliga sektionen: fru Lindström (herr Lindholm)
Humanistiska sektionen: herr Riikonen (fru Snellman)
Samhällsvetenskapliga sektionen: herr Sundberg (herr Kauppi)
Nionde medlem: fru von Bonsdorff

Sektionernas ordförande och viceordförande (inom parentes) var under verksamhetsåret följande:

Matematisk-fysiska sektionen: herr Leskelä (herr Koskinen)
Biovetenskapliga sektionen: fru Lindström (herr Lindholm)
Humanistiska sektionen: herr Riikonen (herr Janhunen)
Samhällsvetenskapliga sektionen: herr Bruun (fru Riska).

Valberedningsnämnden bestod av ständige sekreteraren (ordförande), herr Leskelä, fru Lindström, herr Riikonen, herr Bruun, herr D. Sundholm, herr Lindholm, fru Snellman, herr Sundberg, herr Hytönen, herr Panula, herr Wrede och fru Widén.

Invalsnämnderna var följande:
Matematisk-fysiska sektionen: herr Hoyer, herr Kupiainen, herr Salmi, fru Stenberg och herr Leskelä.
Biovetenskapliga sektionen: herr Meri, fru Sistonen, fru Sundström och fru Lindström.
Humanistiska sektionen: fru von Bonsdorff, fru Kervanto Nevanlinna, herr Pettersson, herr Riikonen, herr Sihvonen.
Samhällsvetenskapliga sektionen: herr Bruun, fru Widén och herr Sundberg.

Förvaltningsnämnden har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: skattmästaren (ordförande), ständige sekreteraren, fru Sisula-Tulokas, herr Grönroos samt kommerserådet Magnus Bargum och kammarrådet Henry Wiklund.

Revisor var Bengt Nyholm, CGR, och verksamhetsgranskare herr Roslin. Suppleanter var Ernst & Young och herr Carlsson.

Medlemmar i pris- och stipendienämnder

Under verksamhetsåret har Societeten haft följande pris- och stipendienämnder:

Professor E.J. Nyströms pris: fruarna Holm, Sahlgren och Kervanto Nevanlinna samt herrarna Grönroos, Suksi och Londen.

Professor Theodor Homéns pris i fysik: fru Eerola samt herrarna Enqvist, Hämäläinen och Keinonen.

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris: herrarna Högnäs, Mattila och Saksman.

FD Mikael Björnbergs minnesfonds pris: herrarna Enqvist och Kajantie.

Stipendienämnderna för Societetens egna stipendier
Matematisk-fysiska sektionen: fru Riekkola samt herrarna Keinonen och Staffans.
Biovetenskapliga sektionen: fru Lehesjoki samt herrarna Bonsdorff och P. Saris.
Humanistiska sektionen: fruarna Kervanto Nevanlinna och Kivistö samt herrarna Brusila och Härmä.
Samhällsvetenskapliga sektionen: fruarna Riska och Sisula-Tulokas samt herrarna Stenbacka och Sundberg.

Stipendienämnden för Magnus Ehrnrooths stiftelse: fru Eerola samt herrarna Gahmberg, Nordlund, M. Lindström och Salmi.

Sohlbergska delegationen: herrarna Ehlers, Fortelius, Mälkki, Stubb och Westerholm.

Sakkunnignämnden för Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse: herrarna Gahmberg och Riska samt professor Johan Håstad (Kungliga Vetenskapsakademien).

Medlemskap i externa organisationer

Finlands vetenskapsakademier är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Styrgruppen för Finlands vetenskapsakademier består av ordförandena i de fyra vetenskapsakademierna. Societetens representant i styrgruppen är således herr Meurman. Ständige sekreteraren har närvarorätt vid styrgruppens möten.

De Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) är ett betydande och oberoende sakkunnigorgan i frågor angående forskning och forskningspolitik. Till delegationen hör 278 vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier. Delegationen får statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet. VSD delar ut detta statsunderstöd till de vetenskapliga samfunden för publikationsverksamhet, internationell verksamhet samt för att anordna nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Societeten representeras i VSD av herr Riikonen (suppleant herr Meurman) och städige sekreteraren (suppleant fru Snellman). Dessutom är herr Bruun suppleant till representanten för Juridiska Föreningen i Finland.

Flera av Societetens ledamöter har haft förtroendeposter inom Finlands Akademi. Under perioden 2016–2018 var fru Eerola ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik och herr K. Lindström ordförande för forskningsrådet för biovetenskap och miljö. Fruarna Mappes och Sistonen var ledamöter av forskningsrådet för biovetenskap och miljö. Under perioden 2019¬–2021 sitter herr Mickwitz i Finlands Akademis styrelse.

I ICSUs nationalkommittéer representerades Societeten av herr Tanskanen (geodesi och geofysik), herrarna Poutanen och E. Haeggström (vetenskaplig radioforskning), herr Fortelius (kvartärforskning), herrarna Fortelius och Leppäkoski (biologi), herrarna Hytönen, Kupiainen, Mattila och Saksman (matematik), herrarna Stenberg och Nordlund (mekanik), herr Norkko (havsforskning), herr Koskinen med herr Norkko som suppleant (polarforskning).

I styrelsen för Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse representerades Societeten av herr Gahmberg.

En mer utförlig lista över Societetens representanter i vetenskapliga organisationer och samfund publiceras i Sphinx 2018–2019.

Ekonomisk förvaltning

Societetens ekonomi befinner sig i gott skick. Investeringsverksamheten har skötts exemplariskt och givit god avkastning. Societeten har ett kapital på ca 29 miljoner euro och år 2018 gav ett överskott på ca 34 000 euro. Societeten äger tio lägenheter och affärslokaler till ett sammanlagt bokföringsvärde på över 3,8 miljoner euro. De är väl underhållna och har alla varit uthyrda och sålunda inbringat hyresintäkter. Jag vill tacka skattmästaren för hans utomordentligt väl utförda arbete. Närmare uppgifter om Societetens ekonomi framgår av bokslutet och skattmästarens berättelse.

Förvaltningsnämnden har bistått styrelsen i ekonomiska frågor vilket varit av stort värde.

Magnus Ehrnrooths stiftelse har höjt utdelningen av stipendier från 1,8 miljoner euro år 2018 till 1,9 miljoner euro år 2019 vilket Societeten är mycket tacksam för.