Finska Vetenskaps-Societeten

Forskningsunderstöd och pris

Under årens lopp har Finska Vetenskaps-Societeten erhållit betydande donationer vilket möjliggör en relativt hög utdelning av forskningsunderstöd årligen.

FORSKINGSUNDERSTÖD

Finska Vetenskaps-Societetens forskningsunderstöd kan sökas inom naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Sohlbergska delegationen understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Delegationen beviljar understöd för kongressresor, fältarbete och programanskaffningar (inte apparatanskaffningar).

Förutom anslag från de egna fonderna besluter Societeten om stipendierna från Magnus Ehrnrooths stiftelse, Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse och FD Mikaels Björnbergs minnesfond.

Beviljade stipendier våren 2020

Stipendier 2020

Ansökan 2021

Följande anökningsperiod för forskningsunderstöd är i januari 2021. Ansökan görs elektroniskt via denna länk.

Beviljade forskningsunderstöd och pris kungörs vid årshögtiden den 29 april och publiceras på denna hemsida den 30 april. Ansökan om forskningsunderstöd som inte nämnts har inte beviljats. För att forskningsunderstödet skall kunna utbetalas bör mottagaren komplettera sin ansökan på nätet med personsignum, hemadress, e-postadress samt bankkontonummer.

Rekommendation

Om sökande inte är ledamot måste ansökan rekommenderas av två ledamöter. Rekommendationen lämnas in elektroniskt via denna länk.

Rapportering om användning av forskningsunderstöd

För användningen av erhållet forskningsunderstöd skall senast inom ett år avges en rapport (cirka en A4-sida) över erhållna resultat. Rapporten sänds till societas@scientiarum.fi. Vederbörliga verifikat sänds till kansliet antingen per e-post eller brev.

 

VETENSKAPS- OCH LÄRARPRIS

Finska Vetenskaps-Societeten delar årligen ut egna pris samt sådana som den administrerar eller är med att besluta om.

Professor E.J. Nyströms pris delas ut för vetenskapliga förtjänster och alternerar årligen mellan de fyra sektionerna.

Professor Theodor Homéns pris delas ut årligen och alternerar mellan fysik och fosterlandets historia.

Statsrådet Lorenz Lindelöfs pris delas ut vart tredje år för vetenskapligt arbete i matematik. Priset instiftades år 2013 och delades första gången ut på 175-års jubileet.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris utdelas årligen och alternerar mellan matematik, kemi och fysik.

Lärarprisen delas ut till framstående gymnasielärare för undervisning i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen och i naturvetenskapliga ämnen. Ett viktigt kriterium för priset som instiftades år 1998 är att pristagarnas elever sökt sig till universitet inom respektive områden.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare inom områdena matematik, fysik och kemi. Stipendieförslaget görs i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.

Ett stipendium ur FD Mikael Björnbergs minnesfond tilldelas en yngre forskare i fysik, närmast teoretisk fysik.

Societetens medalj i brons eller silver, utformad av Alexander Baharev, utdelas på grund av speciella insatser för Societeten.